ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 89ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԷՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

Գրեց՝ Ընկհ. Մէ­լա­նի Քէր­նեքլ­եան

(Թարգ­մա­նեց՝ Ն. Պար­սում­եան)

Ես պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն մէկն էի Հ.Օ.Մի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին, ներ­կա­յաց­նե­լով Հ.Օ.Մ.ի Ռիչ­մըն­տի »Յոյս« մաս­նա­ճիւ­ղը:  Ժո­ղո­վը հիւ­րըն­կա­լեց Հ.Օ.Մ.ի “Զա­պէլ” մաս­նա­ճիւ­ղը, որը ջեր­մօ­րէն ըն­դու­նեց բո­լորս:

Ժո­ղո­վին պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը շատ տպա­ւո­րիչ էր:  Շի­քա­կո­յի »Զա­պէլ« մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պե­տու­հին, եւ ժո­ղո­վի վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հին, ընկհ. Սօն­իա Աքել­եան ող­ջու­նեց մեզ, եւ գնա­հա­տան­քի խօսք ուղ­ղեց վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րուն, որոնց աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քը եղաւ այս յի­շա­տա­կե­լի ժո­ղո­վը:

Ապա բաց­ման աղօթք կա­տա­րե­ցին Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի Փոխ Առաջ­նորդ Անու­շա­ւան Եպս. Դանի­էլ­եան եւ Ամե­նայն Սրբոց Հայ Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ հոգեւոր հո­վիւ Զա­րեհ Սա­հակ­եան:

Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի ատե­նա­պե­տու­հի ընկհ. Քնար Քի­լէճ­եան, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կող­մէ, ող­ջու­նեց պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը եւ հիւ­րե­րը:  Գնա­հա­տան­քի խօսք ուղ­ղե­ցին Հ.Յ.Դ. Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Արի Քիլ­եան, Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկհ. Անի Սար­եան, Հա­մազ­գա­յի­նի Շրջա­նա­յին Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Յա­րու­թիւն Մի­քա­յէլ­եան, եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արե­ւել­եան Շրջա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եղ­բայր Լե­ւոն Սա­հակ­եան:

Ժո­ղո­վի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մէն ետք, ներ­կայ եղանք ըն­դու­նե­լու­թեան  մը որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ամե­նայն Սրբոց Հայ Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ մէջ:  Հա­մեղ ճա­շե­րը պա­տ­րաս­տե­ցին եւ հրամ­ցու­ցին շրջա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րը:  Մեր բո­լո­րին եր­կար ճամ­բոր­դու­թիւն­նե­րէն ետք, այս ազն­ուա­բա­րոյ հիւ­րա­սի­րու­թիւնը շատ գնա­հա­տե­ցինք:  Ըն­դու­նե­լու­թե­նէն ետք, սկսանք մեր աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Ուր­բաթ օր զա­նա­զան ժո­ղով­նե­րու մաս­նակ­ցե­ցանք, որոնց­մէ վերջ նա­ւապ­տոյտ մը կա­տա­րե­ցինք Մի­շի­կըն Լի­ճի ափին, “Spirit of Chicago” նա­ւուն վրայ:  95 աս­տի­ճան Վըր­ճին­իա­յի տաք օդը ետեւ ձգե­լով, լի­ճին զո­վու­թիւնը հա­ճե­լի էր:  Իսկ նա­ւուն վրա­յի մթնո­լոր­տը ջերմ էր, եւ ճաշ­կե­րոյ­թէն ետք, երե­կոյ­եան, լաւ մը պա­րե­ցինք:

Շա­բաթ օր, վե­րա­դար­ձանք ժո­ղո­վի եւ ընտ­րե­ցինք Շրջա­նա­յին նոր Վար­չու­թիւնը:  Կէ­սօ­րէ ետք, ժո­ղով­նե­րու մաս­նակ­ցե­ցանք, ապա  պաշ­տօ­նա­պէս նկար­ուե­ցանք եւ ար­դէն ճաշ­կե­րոյ­թը սկսաւ, որ մեզ հանգս­տա­նա­լու առիթ տուաւ:

Ան­գամ մը եւս, Շի­քա­կո­յի մաս­նա­ճիւ­ղը ինք­զինք գե­րա­զան­ցեց:  Ճաշ­կե­րոյ­թը հա­մեղ էր, եւ հիւ­րըն­կա­լու­թիւնը, սքան­չե­լի:  Ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին հրա­ժար­եալ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րու աշ­խա­տան­քը եւ անձն­ուի­րու­թիւնը գնա­հա­տու­թեամբ ճանչց­ուե­ցաւ եւ յիշ­ուե­ցաւ:  Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան կող­մէ, ընկհ. Ճոյս Երեմ­եա­նի (Փրո­վի­տեն­սի »Անի« մաս­նա­ճիւղ) յանձն­ուե­ցաւ »Ակ­նու­նի« շքան­շա­նը, որ­պէս գնա­հա­տանք իր առաջ­նոր­դե­լու ար­դիւ­նա­բեր աշ­խա­տան­քին:  Կա­րե­լի չէ Հ.Օ.Մ.ու­հի­նե­րու ան­խոնջ աշ­խա­տան­քը ար­ժե­ւո­րել նիւ­թա­կան չա­փա­նիշ­նե­րով:

Ըն­կե­րու­հի­նե­րը վայրկ­եան մը ոտ­քի հար­գե­ցին յի­շա­տա­կը ընկհ. Ժե­նը­վի­էւ Եղիշ­եա­նի յի­շա­տա­կը, որ 62 հա­զար տո­լա­րի կտակ մը ձգած է Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի: Ընկհ. Քրիս­թին Մար­տոյ­եան, »Զա­պէլ« մաս­նա­ճիւ­ղի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Ժե­նը­վի­էւ Եղիշ­եա­նի հարազատներէն, խօսք առ­նե­լով նկա­րագ­րեց  պարզ եւ հա­մեստ կեան­քը եւ առա­տա­ձեռ­նու­թիւնը, եւ փա­փա­քը որ Հ.Օ.Մ.ը օգտ­ուի այդ կտա­կէն:  Կը յու­սամ որ ու­րիշ­ներ ալ պի­տի ներշնչ­ուին Ժե­նըվի­էւի Եղիշեա­նի կտա­կէն:  Հա­ճինք յի­շել Հ.Օ.Մ.ի բո­լոր բա­րե­սի­րա­կան օգուտ­նե­րը հայ ժո­ղո­վուր­դին:

Մէկ վայրկ­եան ըն­կե­րու­հի­նե­րը լռու­թեամբ յար­գե­ցին նա­եւ յի­շա­տա­կը Հ.Օ.Մ.ի Քէյմպ­րի­ճի “Շու­շի” մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ ընկհ. Ան­նա Աղամ­եան­ցի յի­շա­տա­կը, մայ­րը` Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի Շրջա­նա­յի­նի նախ­կին քար­տու­ղա­րու­հի ընկհ. Սե­դա Աղամ­եանց Իւա­լիկ­եա­նի:

Կի­րա­կի, Յու­լիս 19ը Ժո­ղո­վի վեր­ջին օրն էր, եւ շատ մը հար­ցեր պէտք է լուծ­ուէ­ին: Ժո­ղո­վի փա­կու­մէն ան­մի­ջա­պէս առաջ, փա­փա­քե­ցայ որ 2010ի Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վը »Յոյս« մաս­նա­ճիւ­ղը հիւ­րըն­կա­լէ, ուր մեր հիւ­րե­րը վա­յե­լեն իւ­րա­յա­տուկ  հիւ­րա­սի­րու­թիւնը, Հ.Օ.Մ.ի հա­րիւ­րամ­եա­կի եւ 90րդ ժո­ղո­վին առ­թիւ:  Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը հա­ւա­նու­թեամբ պա­տաս­խա­նե­ցին, եւ ու­րեմն »Յոյս« մաս­նա­ճիւ­ղը ոգե­ւոր­ուած եւ պատւ­ուած է այս­պի­սի կա­րե­ւոր ժո­ղով մը հիւ­րըն­կա­լե­լու առի­թը ու­նե­նա­լուն:

Պէտք է յի­շեմ որ զիս ամէ­նէն տպա­ւո­րո­ղը ժո­ղո­վին ներ­կայ երի­տա­սարդ պատ­գա­մա­ւոր­ներն էին:  Այդ, ինք­նին, ճամ­բոր­դու­թիւնս ար­ժե­ւո­րեց:  Կը յու­սամ տես­նել այս երի­տա­սարդ կի­նե­րը հաս­նիլ Հ.Օ.Մ.ի առաջ­նա­կարգ դիր­քե­րուն: Իրենք են մեր ապա­գան:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles