ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՇՆԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 52 Second

dtt yIMG_1435 Յու­լիս 26- Կի­րա­կի օր տե­ղի ու­նե­ցաւ »Խա­նա­սոր«ի վրէ­ժա­րա­կան ար­շա­ւանքին 112-ամ­եա­կի տա­րե­դար­ձի նուիր­ուած դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը, Տիր­պօր­ն քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան պատ­կա­նող, եւ »Միլ­ֆըրտ« գիւ­ղի մէջ գտնուող դաշ­տին մէջ:

Դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պած էր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան »Ազա­տամարտ« կո­մի­տէ­ու­թիւնը, օդը նպաս­տա­ւոր էր եւ ներ­կայ էին հա­մա­կիրնե­րու բազ­մու­թիւն մը, ինչ­պէս նա­եւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ս.Վար­դան եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ Գերպ. Տ. Ան­տոն Ծ. Վրդ. Ադամ­եան, Ս. Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժպ. Տ. Տա­րօն Քհնյ. Ստե­փան­եան, եւ եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան ան­դամ­նե­րը:

Դաշ­տա­վա­յրը լեց­ուած էր հայ­կա­կան խո­րո­վա­ծի անուշ բոյ­րով, հայ­կա­կան պա­րե­ղա­նակ­նե­րով, ազ­գա­յին եւ յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րով կը թնդար դաշ­տա­վայ­րը:

Պահ մը վե­րա­ցած, մտքով յի­սուն տա­րի­նե­րու ետ դարձ մը կա­տա­րե­ցի, շարժա­պատ­կե­րի յա­ջոր­դա­կա­նու­թեամբ աչ­քե­րուս առ­ջեւ պարզ­ուե­ցան այն գե­ղե­ցիկ օրե­րը, երբ ամէն տարի Լի­բա­նա­նի զա­նա­զան շրջան­նե­րէն Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան կոմ­տէ­ու­թիւն­նե­րու պա­տա­նե­կան միու­թիւն­նե­րու ան­դա­մակ­ցած փոքր եւ երէց պա­տանի­ներ, իրենց ծնող­նե­րուն ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, կի­րա­կի կա­նուխ առա­ւօ­տուն փո­խադ­րա­կառ­քե­րու պա­տու­հան­նե­րէն դուրս պար­զած Եռա­գոյն եւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դրօ­շակնե­րը կը ժա­մա­նէ­ին Այն­ճար հայ գիւ­ղա­ւա­նի »Կար­միր Լեռ« կո­մի­տէ­ու­թեան »Բաբգէն Սիւ­նի« ակում­բը:

Կա­նուխ առա­ւօ­տուն Հ.Մ.Ը.Մ.նի ոտ­նագն­դա­կի, ինչ­պէս նա­եւ ազ­գա­յին »Յա­ռաջ« վար­ժա­րա­նի եւ հայ Աւե­տա­րա­նա­կան երկ­րո­դա­կան վար­ժա­րա­նի »Կո­ղո­վագն­դա­կի« դաշ­տե­րուն վրայ տե­ղի կ’ու­նե­նար ոտ­նագն­դա­կի եւ Կո­ղո­վագնդա­կի մրցում­ներ : Որոնց յա­րա­կից տե­ղի կ’ու­նե­նար Եր­կար եւ Կարճ վազ­քի, բարձրու­թիւն եւ մէկ քայլ ոս­տու­մի մրցում­ներ, որոնց կը մաս­նակ­ցէ­ին փոքր եւ երէց պա­տա­նի­ներ:

dtt IMG_1444

Կէ­սօ­րէ ետք տե­ղի կ’ու­նե­նար աւար­տա­կան մրցում­նե­րը. որոնց­մէ փոքր եւ երէց պա­տա­նի­ներ իրենց հա­րա­զատ­նե­րով կը հա­ւաք­ուէ­ին գիւ­ղա­ւա­նէն ոչ շատ հե­ռու գտնուող ջրաղ­բիւ­րը, որուն շուրջ գտնուող հսկայ սօ­սի­նե­րու, ըն­կու­զե­նի­նե­րու, բարտի­նե­րու եւ ու­րե­նի­նե­րու փոքր պու­րա­կին մէջ գտնուող սրճա­րա­նը : Հոն էին Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի առա­ջին հան­րա­պե­տու­թիւնը կեր­տած հսկա­նե­րը, Սի­մոն Վրաց­եան, Կա­րo Սա­սու­նի, Կոմս, Մու­սա Լե­րան հե­րո­սա­մար­տի ղե­կա­վար, Սուր­իոյ Իս­կէն­տէ­րուն նա­գան­գի, եւ ապա Լի­բա­նա­նի երես­փո­խան Մով­սէս Տէր Գա­լուստեան, Մու­սա­տա­ղի հե­րո­սա­մար­տին մաս­նակ­ցած ափ մը քա­ջեր, Լի­բա­նա­նի Հ. Յ. Դաշնակ­ցու­թեան Կ. Կո­մի­տէի, եւ Լի­բա­նա­նի Կո­մի­տէ­ու­թեան ան­դամ­ներ, քոյր միու­թիւննե­րու ընկ.- ըն­կե­րու­հի­ներ, ծնող­ներ եւ հա­մա­կիր­նե­րու հոծ բազ­մու­թիւն մը:

Օր­ուայ հան­դի­սու­թիւնը կը սկսէր Լի­բա­նա­նի եւ Հայս­տա­նի օրհ­ներք­նե­րով, որուն կը յա­ջոր­դէր Հ. Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան քայ­լեր­գը:  »Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­ք«ին պատ­գա­մը ըն­դան­րա­պէս կը փո­խան­ցէր ղե­կա­վար ըն­կեր­նե­րէն մէ­կը, նոր աւիշ եւ ոգե­ւո­րու­թիւն կը ներշն­չեր պա­տա­նի­նե­րուս եւ ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թեան:

Հան­դի­սու­թեան աւար­տին, տե­ղի կ’ու­նե­նար պա­տա­նի­նե­րուս կող­մէ ան­համ­բեր սպա­սող բա­ժակ­նե­րու տու­չու­թիւնը, ձե­ռամբ այդ հսկայ Տի­տա­նի­նե­րուն :

 »Խա­նա­սորի Ար­շա­ւան­ք«ին նուիր­ուած դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը, եւ տե­ղի ու­նե­ցող մար­զա­կան զա­նա­զան տե­սա­կի խա­ղե­րը կը կազ­մա­կեր­պէր Լի­բա­նա­նի Հ.Յ.Դաշ­նակցու­թեան պա­տա­նե­կան միու­թեան Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը, որոնք նա­եւ կը տրամադ­րէ­ին այդ բա­ժակ­նե­րը:

Օր­ուայ հան­դի­սու­թիւնը իր աւար­տին կը հաս­նէր Ար­շա­ւան­քին մաս­նակ­ցած եւ իր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րու քա­ջա­գոր­ծու­թիւ­նե­րէն ներշնչ­ուած, եւ անոց բա­րո­յա­կան մե­ծու­թիւնը եւ ար­շա­ւան­քին փառ­քը հիւ­սող Գա­լուստ Ալոյ­եա­նի հե­ղի­նա­կած պատ­մաբա­ցատ­րա­կան »Կար­կուտ Տե­ղաց Խա­նա­սո­րայ Դաշ­տու­մը« յե­ղա­փո­խա­կան, եւ ազ­գահ­րա­շունչ եր­գին եր­գե­ցո­ղու­թեամբ :

»Ազա­տա­մարտ«  կո­մի­տէ­ու­թեան կող­մէ ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թեան բա­րի գա­լուս­տի խօ­ա­քը փո­խան­ցեց ընկ. Անդ­րա­նիկ Գա­րա­տօլ­եան, որ­մէ ետք հա­կիրճ կեր­պով անդ­րա­դար­ձաւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ կազ­մա­կերպ­ուած »Խա­նասոր«ի ար­կա­ծախնդ­րա­կան վրէ­ժա­րա­կան ար­շա­ւան­քին, եւ անոր ար­ձա­նագ­րած զի­նուո­րա­կան ու բա­րո­յա­կան ար­ժա­նիք­նե­րուն : Իր խօս­քի աւար­տին ընկ. Գա­րատօլ­եան ապ­րու­մով եր­գեց »Կար­կուտ Տե­ղաց« ազ­գայ­նա­շունչ եր­գը:

Շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նենք »Ազա­տա­մարտ« կո­մի­տէ­ու­թեան, եւ յատ­կա­պէս կազ­մա­կեր­պ­իչ յանձ­նա­խու­բի ըն­կեր­նե­րուն, որոնք իրենց աշ­խա­տան­քով դաշ­նագնա­ցու­թիւնը յա­ջո­ղա­պէս հաս­ցու­ցին իր լրու­մին: Կը շնոր­հա­ւո­րենք իրենց կա­տա­րած բծախն­դիր եւ օրի­նա­կե­լի աշ­խա­տան­քը ըսե­լով՝ Վարձ­քեր­նիդ Կա­տար:

 

Ա. Գ.

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles