Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 10-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ` ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:10 Minute, 27 Second

Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 5-ին, Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 10-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ միու­թեան 16 Շրջա­նա­յին եւ Մե­կու­սի շրջան­նե­րու շուրջ հա­րիւր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու:

Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ մը, որուն ներ­կայ գտնուե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Գե­ղամ Ղա­րիբ­ջան­եան, Հա­յաս­տա­նի փոխ­վար­չա­պետ Ար­մէն Գէ­որգ­եան, երի­տա­սար­դու­թեան եւ մարմ­նակր­թու­թեան նա­խա­րար Ար­թուր Պետ­րոս­եան, Կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Մա­նուկ Մկրտչեան, սփիւռ­քի նա­խա­րա­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա. Անդ­րէ­աս­եան, Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Նա­թան եպս. Յով­հան­նիս­եան, Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Լե­ւոն Մկրտչեան, հիւ­րեր, հրա­ւիր­եալ­ներ եւ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի կազ­մի ան­դամ­ներ:

Բաց­ման հան­դի­սու­թեան ող­ջոյ­նի խօս­քը ար­տա­սա­նեց Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Բագ­րատ Եսայ­եան: Ան բա­րի գա­լուստ յայտ­նեց ներ­կա­նե­րուն եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րուն: Ան ըսաւ, որ աւե­լի քան 70 տա­րի Սփիւռ­քի մէջ հա­յա­պահ­պան­ման աշ­խա­տանք տա­նե­լով, Հ.Մ.Ը.Մ. վե­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տան եւ իր գոր­ծով ար­ժա­նա­ցաւ բո­լո­րին գնա­հա­տան­քին, որուն ապա­ցոյ­ցը կու տան այ­սօր հան­դի­սու­թեան ներ­կայ պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: Այ­սօր Հ.Մ.Ը.Մ. իր ար­ժա­նի տե­ղը ու­նի ոչ միայն սփիւռ­քի, այ­լեւ Հա­յաս­տա­նի երի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն շար­քին“:

Ապա, ող­ջոյ­նի խօսք ար­տա­սա­նեց Իրա­նի Հայ մշա­կու­թա­յին “Արա­րատ“ կազ­մա­կեր­պու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրաչ Զա­րիֆ­եան: Ան ըսաւ, որ միշտ սերտ եղած են գա­ղա­փա­րա­կից քոյր միու­թիւն­նե­րուն` Հ.Մ.Ա.Կ.-ի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ու Հ.Մ.Ա.Կ. վա­յե­լած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ըն­տա­նի­քին ջերմ վե­րա­բե­րու­մը: Նկա­տի ու­նե­նա­լով աշ­խար­հի մէջ կա­տա­րուող փո­փո­խու­թիւն­նե­րը եւ երի­տա­սար­դու­թեան յա­ռա­ջըն­թա­ցը այդ ուղ­ղու­թեամբ` պէտք է նոր միտ­քե­րով աշ­խա­տանք­նե­րու հո­րի­զոն­ներ բա­նալ երի­տա­սար­դու­թեան առ­ջեւ եւ օգտ­ուիլ անոնց մտքե­րէն կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու մէջ, ու նա­եւ ու­շադ­րու­թիւն դարձ­նել ժա­մա­նա­կա­կից հար­ցե­րու նկատ­մամբ, շեշ­տեց ան:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Գրի­գո­րիս Պո­ղար­եան անդ­րա­դար­ձաւ հայ երի­տա­սար­դու­թեան դի­մագ­րա­ւած մե­րօր­եայ դժուա­րու­թիւն­նե­րուն ու տագ­նապ­նե­րուն եւ նշեց Հ.Մ.Ը.Մ-ի դերն ու առա­քե­լու­թիւնը‘ երի­տա­սար­դու­թիւնը առաջ­նոր­դե­լու մար­զա­կան եւ սկաու­տա­կան նո­րա­նոր իրա­գոր­ծում­նե­րու, ի խնդիր հա­յա­կերտ­ման ու հա­յա­պահ­պան­ման վեհ նպա­տա­կին: Կա­տար­ուե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րը իրենց տա­րո­ղու­թեամբ եւ ապա­գա­յի հա­շուոյն ու­նե­նա­լիք անդ­րա­դար­ձով շատ ծանր բեռ մը կը դնեն Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 10-րդ ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն ու­սե­րուն: Կը հա­ւա­տանք, որ մաս­նա­կից­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րը, զին­ուած Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վսեմ գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեամբ եւ խո­րա­պէս գի­տա­կից իրեն վստահ­ուած առա­քե­լու­թեան, լա­ւա­գոյնս պի­տի կա­տա­րէ իր­մէ պա­հանջ­ուածն ու ակն­կալ­ուա­ծը, յայտ­նեց  Պո­ղար­եան:

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի խօս­քը փո­խան­ցեց Լե­ւոն Մկրտչեան: Ան ող­ջու­նեց միու­թեան Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին գու­մա­րու­մը Հա­յաս­տա­նի մէջ եւ նշեց, որ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 20-ամ­եա­կի նա­խօր­եա­կին տե­ղի ու­նե­ցող այս ժո­ղո­վը կոչ­ուած է գո­հա­ցում տա­լու մեր հայ­րե­նի­քին, մեր ժո­ղո­վուր­դին եւ մեր երի­տա­սար­դու­թեան դէմ ցցուած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն: Հ.Մ.Ը.Մ. երի­տա­սար­դա­կան մեծ ու աշ­խուժ միու­թիւն մըն է, որ ու­նի փա­ռա­ւոր անց­եալ եւ պայ­ծառ ապա­գայ` շնոր­հիւ իր մնա­յուն կեն­սու­նա­կու­թեան եւ հա­յան­ուէր աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սին պատ­գա­մը Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ըն­թեր­ցեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Կար­պիս Գա­պա­սա­գալ­եան: Իր պատ­գա­մին մէջ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կոս նկա­տել կու տար, որ Հ.Մ.Ը.Մ. դար­ձաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի հա­րա­զատ ոգի­ին, ամուր կամ­քին ու պայ­ծառ տե­սիլ­քին շօ­շա­փե­լի ար­տա­յայ­տու­թիւնը մեր կեան­քին մէջ: Ան դար­ձաւ դէ­պի յաղ­թա­նակ ըն­թա­ցող մեր հա­ւա­քա­կան եր­թին ջա­հա­կի­րը: Ան դար­ձաւ մեր բա­րո­յա­կան, մշա­կու­թա­յին ու ազ­գա­յին բիւ­րեղ ապ­րում­նե­րուն ու ար­ժէք­նե­րուն անլ­ռե­լի զան­գա­կա­տու­նը` իր կեան­քին ու ծա­ռա­յու­թեան մէջ կեդ­րո­նա­կան ներ­կա­յու­թիւն դարձ­նե­լով հայ եկե­ղե­ցին, իր հո­գեմ­տա­ւոր աւան­դու­թիւն­նե­րով, հայ մշա­կոյ­թը` իր հա­րա­զատ ար­ժէք­նե­րով, Հա­յաս­տա­նը` իր վառ երազ­նե­րով: Շա­րու­նա­կե­լով, Արամ Ա. կա­թո­ղի­կոս կը հաս­տա­տէր, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը եր­բեք չդա­ւա­ճա­նեց իր դա­ւա­նած սկզբունք­նե­րուն, ար­ժէք­նե­րուն ու նպա­տակ­նե­րուն, հա­կա­ռակ սփիւռ­քի դժուար ու տխուր պայ­ման­նե­րուն: Ան գոր­ծեց ու ծա­ռա­յեց ամ­բող­ջա­կան հա­յու­թեան եւ ամ­բող­ջա­կան Հա­յաս­տա­նին հա­ւատ­քով ու տե­սիլ­քով:

Ժո­ղո­վին Ամե­նայն հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սին օրհ­նու­թեան եւ ող­ջոյ­նի խօս­քե­րը փո­խան­ցեց Նա­թան եպս. Յով­հան­նիս­եան: Ան ըսաւ, որ 70 տա­րի շա­րու­նակ Հ.Մ.Ը.Մ. ար­գիլ­ուած էր Հա­յաս­տա­նի մէջ: Ան կը յիշ­ուէր իբ­րեւ հայ սկաուտ­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թիւն եւ կը հա­կադր­ուէր պի­ո­ներ­նե­րու շար­ժու­մին: Այ­սօր պի­ո­ներ­նե­րը չկան, սա­կայն կայ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, որ 20 տարիէ կը գոր­ծէ ան­կախ հայ­րե­նի­քի մէջ: 90-ամ­եայ այս միու­թիւնը կանգ­նած է մե­ծա­թիւ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց: Ան մեծ դեր ու­նի հայ ժո­ղո­վուր­դի ճա­կա­տա­գի­րի ճշդու­մին` մեր երի­տա­սար­դու­թեան նկա­րա­գի­րի կեր­տու­մին մէջ, ըսաւ ան:

Հա­մազ­գա­յի­նի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Մա­սիս Պաղ­տա­սար­եան յայտ­նեց, որ մեր ժո­ղո­վուր­դը շա­տոնց բարձր գնա­հա­տած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կա­տա­րած աշ­խա­տան­քը` լայն շար­քե­րով մաս­նակ­ցե­լով անոր աշ­խա­տանք­նե­րուն: Մեր ժո­ղո­վուր­դը հա­ւա­տա­ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ար­ժէք­նե­րուն, ամէն ձե­ւով աջակ­ցած ու խրա­խու­սած է զայն` Հ.Մ.Ը.Մ.-ը նկա­տե­լով իրը, ըսաւ ան:

Հա­յաս­տա­նի երի­տա­սար­դու­թեան եւ մարմ­նակր­թու­թեան նա­խա­րա­րի խօս­քը փո­խան­ցեց աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վա­րը: Ան փո­խան­ցեց Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռուկ­եա­նի ող­ջոյն­նե­րը եւ մաղ­թանք­նե­րը` հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լու եւ աջակ­ցե­լու Հ..Մ.Ը.Մ.-ին:

Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քը կար­դաց նա­խա­րա­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա. Անդ­րէ­աս­եան: Ան ըսաւ, որ Հ.Մ.Ը.Մ. ստեղծ­ուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­ճա­ռով աշ­խար­հաս­փիւռ հայ երի­տա­սարդ­նե­րը հա­մախմ­բե­լու հա­մար եւ աւե­լի քան 9 տաս­նամ­եա­կի ըն­թաց­քին հայ­րե­նի­քի ու սփիւռ­քի մէջ ծա­ւա­լեց մար­զամ­շա­կու­թա­յին բե­ղուն գոր­ծու­նէ­ու­թիւն եւ առողջ մար­մին կո­փե­լով դաստ­ի­ա­րա­կեց մայր հայ­րե­նի­քի ու հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին նկա­րա­գի­րի եւ ժա­ռան­գու­թեան նկատ­մամբ սի­րոյ ու նա­խան­ձախնդ­րու­թեան զգա­ցում:

Օր­ուան վեր­ջին խօս­քը ար­տա­սա­նեց Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Գե­ղամ Ղա­րիբ­ջան­եան: Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­համ­եա­նի անու­նով ան ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը եւ յայտ­նեց, որ երի­տա­սար­դու­թիւնը այն ուժն է, որ իւ­րա­քան­չիւր երկ­րի եւ հա­սա­րա­կու­թեան կեան­քին մէջ թար­մու­թիւն ու աշ­խու­ժու­թիւն կը բե­րէ: Ան նշեց, որ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը ստեղ­ծած է երի­տա­սար­դա­կան խորհր­դա­րան, որուն կրնան մաս կազ­մել նա­եւ սփիւռ­քէն երի­տա­սարդ­ներ խորհր­դա­րա­նի յա­ջորդ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն:

Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցու­մէն ետք գու­մա­րուող այս եր­րորդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը կոչ­ուած է քննե­լու միու­թեան անց­նող չորս տա­րի­նե­րու գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը եւ օր­ուան մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խան ճշդե­լու հայ­կա­կան երի­տա­սար­դա­կան մե­ծա­գոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան յա­ռա­ջի­կա­յի ծրա­գիր­նե­րը: Հան­դի­սու­թիւնը փակ­ուե­ցաւ “Յա­ռաջ նա­հա­տակ“ քայ­լեր­գով: Յա­ջոր­դեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն, որ­մէ ետք Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը ան­ցաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles