ԻՐԱՐՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԵԱՆ… ԱՆՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 3 Second

Միայն պատ­մա­կան բնոյթ չու­նէր Հա­սան Ճե­մա­լի այ­ցե­լու­թիւնը, Մա­սա­չու­սէ­ցի «Փոքր Հա­յաս­տան – Լի­թըլ Ար­մին­իաե շրջա­նը՝ Ուա­թըր­թաուն: Պարզ տե­սակ­ցու­թիւն մըն ալ չէր, ոչ ալ զբօ­սաշր­ջիկ այ­ցե­լու­թիւն մը:

Ար­դա­րեւ, 1922-ին, Վրաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Թիֆ­լի­սի մէջ ահա­բեկ­ուած Ճե­մալ Փա­շա­յի թո­ռը, եկած էր մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լու, շփման մէջ մտնե­լու եւ լու­ծե­լու -աւե­լի ճիշդ՝ կա­րե­նալ լու­ծե­լու կամ գէթ լուծ­ման ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սի մը ազ­դան­շա­նը տա­լու- ըն­կե­րա­յին, զգա­ցա­կան, հո­գե­բա­նա­կան ու աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան  բար­դոյթ­նե­րու:

Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ ժա­մա­նած եւ Հա­յոց Եղեռ­նին զոհ գա­ցած մէկ ու կէս միլի­ոն հա­յոր­դի­նե­րու յի­շա­տա­կին՝ յար­գան­քի ծա­ղիկ զե­տե­ղած, Ճե­մա­լի հա­մար յստակ էր թէ պատ­մու­թեան գե­րին դառ­նալ, կը նշա­նա­կէր նա­եւ դառ­նալ եւ վե­րած­ուիլ ապա­գա­յի բան­տարկ­եա­լի:

Իբ­րեւ յա­ռա­ջա­դէմ գա­ղա­փար­նե­րու տէր լրագ­րող, ան դի­մած էր «թա­փան­ցիկ ու բացե քա­ղա­քա­կա­նու­թեան…Այ­սինքն իրար յար­գե­լու, իրար հասկ­նա­լու եւ իրար նե­րե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գոր­ծե­լա­ո­ճին:

Ան բազ­միցս անդ­րա­դար­ձաւ բա­րի դրա­ցիու­թեան յա­րա­բե­րու­թիւն մշա­կե­լու գա­ղա­փա­րին մա­սին, միշտ ալ օրի­նակ բե­րե­լով, ու­նե­ցած իր անձ­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, Պոլ­սոյ մէջ սպանն­ուած իր գա­ղա­փա­րա­կից ըն­կեր՝ Հրանդ Տին­քի հետ:

Սա­կայն, այդ­չափ ալ հե­զա­սահ չըն­թա­ցաւ այս մեր­ձեց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նէն ճո­ղոպ­րած, այդ պատ­մու­թիւն կեր­տած Ուա­թըր­թաու­նի «Սքուլ Սթրիթեի եւ անոր մեր­ձա­կայ հա­յոր­դի­նե­րուն հետ:

Անոնք ժա­մա­նած էին, իրենց կար­գին անց­եա­լի գե­րի դառ­նա­լու այդ մտա­ծե­լա­կեր­պէն դուրս գա­լու եւ նոր էջ մը բա­նա­լու: Էջ մը որուն նա­խա­բա­նը կամ բաց­ման նա­խա­պայ­մանն է, Ճե­մա­լի գա­ղա­փա­րա­կից ըն­կեր եւ Ուս­տըր հա­մալ­սա­րա­նի Ցե­ղաս­պա­նու­թեան են­թա­բաժ­նի պա­տաս­խա­նա­տու տնօ­րէն Թա­նէր Աք­չա­մի նկա­րագ­րած «ամօ­թա­լի արարքեին, այ­սինքն Եղեռ­նին պատ­շաճ ճա­նա­չու­մը:

Հե­տաքրքր­ա­կա­նը այն էր թէ, ճիշ°դ այս հան­դի­պու­մէն օր մը առաջ, Հար­վըր­տի մէջ կա­յա­ցած ձեռ­նար­կին, ուր ներ­կայ էին բազ­մա­թիւ թուրք երի­տա­սարդ­ներ, Ճե­մալ կրցած էր աւե­լի դիւ­րու­թեամբ իր թա­փան­ցիկ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը բա­ցատ­րել եւ կի­րար­կել:

Ուա­թըր­թաու­նի մէջ պա­տա­հած «Ձայն բար­բա­ռոյ յա­նա­պա­տիեն, կա­րե­լի է սե­պել 94 տար­ուայ ձեռ­նա­ծա­ւալ սպա­սու­մէ ետք ան­համ­բե­րու­թի՞ւն թէ իրար հասկ­նա­լու ան­հաս­կա­ցո­ղու­թիւն…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles