ԶԱՆԳՈՒԱԾՆԵՐԸ ԸՆԴՎԶԵՑՆՈՂ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԽՈՐՔԸ.- ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐՆԵՐԷՆ ԱՆԴԻՆ, ՈՒ ԱՆՈՆՑՄԷ ԱՆԿԱԽ

 Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ           Հոկտեմբեր 22-ին, Օպամա-Ռոմնի պատկերասփռուած բանավէճի երրորդ ու վերջին արարը վարագոյրը իջեցուց նախագահական ընտրապայքարի վերջին նախապատրաստութեանց բեմադրութեան վրայ, որ հանրութեան անգամ մը եւս հրամցուեցաւ ``ժողովրդավարութեան...

ԱՐՀ­Ի­Ա­ՊԱ­ՏԻՒ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷԼ ԵՊՍ. ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ

ԹՂԹԱԿԻՑ Լուսանկարներ՝ Flash Photo Մօ­տա­ւո­րա­պէս շաբթ­ուան մը տե­ւո­ղու­թեամբ, Մեծն Պոս­թը­նի գա­ղու­թին հիւրն էր Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Առաջ­նորդ Արհ­ի­ա­պա­տիւ Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եան: Այս առ­թիւ, ան ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ շրջա­նի...

ԱՏԱ­ՎԻԶՄ

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ``ԴՐՕՇԱԿ``Ի Ատա­վիզմ բա­ռի ար­մա­տը լա­տի­նե­րէն atavi.- նախ­նի­ներ ար­մատն է, որ բա­ռացի­օ­րէն նշա­նա­կում է յե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րի կա­ռուց­ուած­քում, վա­ղուց մե­ռած նախ­նի­նե­րի կազ­մաբ­նա­խօ­սա­կան եւ հո­գե­կան գծե­րի ի յայտ գա­լը: Ատա­վիզ­մի դրսե­ւո­րում է...

ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ.- ՍՈՒՐԲ ՅԱ­ԿՈԲ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՄԷՋ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՀԱՅ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 500-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ

 Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 28-ին, յետ Սուրբ Պա­տա­րա­գի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ուաթըր­թաու­նի Սուրբ Յա­կոբ եկե­ղեց­ւոյ մշա­կու­թա­յին յանձ­նա­խում­բին, ցու­ցա­հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Գրատ­պագ­րու­թեան 500-րդ տա­րա­դար­ձին առ­թիւ, եկե­ղեց­ւոյ Մշա­կու­թա­յին հա­մա­լի­րին մէջ: Ցու­ցադր­ուած էին աւե­լի քան...

ՔԱ­ՂԱ­ՔԱՑ­Ի­Ա­ԿԱՆ ՀԱ­ՍԱ­ՐԱ­ԿՈՒ­ԹԵԱՆ ԽՈՍ­ՏՈՒՄ­ՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱ­ՓԱ­ԿՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ

 Սեպ­տեմ­բե­րի աւար­տին եւ Հոկ­տեմ­բե­րի սկիզ­բը, Նիւ Եոր­քի, Սան Ֆրան­սիս­քո­յի եւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յե­րը եւ Յա­ռաջ­դի­մա­կան Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը հա­մա­ժո­ղո­վի չոր­րորդ հան­դի­պու­մը: 2006-ին սկիզբ առած այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը, որուն շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւնը բա­րա­ցու­ցա­կան...

ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՆԱԽԱԳԱՀ Բ. ՍԱՀԱԿԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՆԻՒ ՍԱՈՒԹ ՈՒԷՅԼԶ ՆԱՀԱՆԳԻՆ

 ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ .- Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան երախտագիտութիւն յայտնեց Աւստրալիոյ Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգին, որ վերջերս ճանչցած էր Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը: Նախագահը նաեւ խորին շնորհակալութիւն յայտնած է տեղւոյն Հայ Դատի յանձնախումբին,...

ՇԻՔԱԿՈՅԻ “ՍԱՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՊԱՏ“ ՊԱ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ԲԱ­ՑԱ­ՌԻԿ ԵԼՈՅ­ԹԸ

 Լու­սա­նկար­ներ`  Մարալ Սօսիի Թղթա­կից  Աւե­լի քան 400 մշա­կու­թա­սէր հան­դի­սա­տես­նե­րու, Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 13-ի երե­կոյ­եան, Սրբոց Թարգ­ման­չաց Վար­դա­պետ­նե­րու տօ­նին, Շի­քա­կո­յի ``Հա­մազ­գա­յին`` Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ``Սար­դա­րա­պատ`` պա­րա­խում­բի ելոյ­թը բա­ցա­ռիկ յա­ջո­ղու­թեամբ պսակ­ուե­ցաւ:...

“ՕԳ­ՏԱ­ԿԱՐ ԴԱՌ­ՆԱԼ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻՆ… ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԻ ՃԱՄ­ԲՈՎ, ՔԱ­ՋԱ­ԼԵ­ՐԵ­ԼՈՎ` ԵՒ ԾԱ­ՆՕ­ԹԱՑ­ՆԵ­ԼՈՎ ԱՅԴ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ՏԱ­ՂԱՆԴ­ՆԵ­ՐՈՒՆ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՇՈ­ՂԱԿ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԷՍ­ԵԱՆ

 Ամեր­ի­ա­կա­հայ ծա­նօթ մտա­ւո­րա­կան­նե­րէն Տէր եւ Տի­կին Տոքթ. Ռաֆ­ֆի եւ Շո­ղակ Յով­հան­նէս­եան­նե­րը,  գա­ղու­թէն ներս առաջ­նոր­դու­թիւն տուող ծա­նօթ դէմ­քեր են: Անոնք նա­եւ ժա­մա­նա­կա­կից ար­ուես­տի գոր­ծե­րու հա­ւա­քող­ներ ու հա­ւա­քորդ­ներ են: Յով­հան­նէս­եան­նե­րու ար­դի կեր­պար­ուես­տի...

ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՄԷՋ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ­ՆԵՐ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ԵՒ ՍԱ­ՀԱԿ­ԵԱՆ ԿԸ ՀԵ­ՏԵ­ՒԻՆ ՌԱԶ­ՄԱ­ՓՈՐ­ՁԵ­ՐՈՒ

   ԵՐԵՒԱՆ, ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ.- Շա­բա­թաս­կիզ­բին, Ար­ցա­խի նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հետ մի­ա­սին այ­ցե­լե­ցին հան­րա­պե­տու­թեան հիւ­սի­ս-ա­րե­ւել­եան մա­սին մէջ գտնուող շարք մը զօ­րա­մա­սեր: Նա­խա­գահ­նե­րը հե­տե­ւե­ցան հրաձ­գա­յին վար­ժու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին, նա­եւ ծա­նօ­թա­ցան...
Social profiles