ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՒԱՔ` ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն. ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 31 Second

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նոր­դա­րա­նի կրօն­քի կրօ­նա­կան կրթու­թեան Դ. Տա­րե­կան հան­դի­պում-հա­ւա­քը, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հոկ­տեմ­բեր 7-8-ին, Քա­նէ­թի­քէ­թի Սէյնթ Թո­մըս հիմ­նար­կին մէջ: Շուրջ քսան երի­տա­սարդ­ներ ժա­մա­նած Փեն­սիլ­վան­իա­յէն, Նիւ Եոր­քէն, նիւ Ճըրզի­էն, Քա­նէ­թի­քէ­թէն եւ Ռոտ Այ­լըն­տէն մաս­նակ­ցե­ցան այս եր­կօր­եայ հա­ւա­քին:

Կրօ­նա­կան եւ մա­նա­ւանդ հա­յե­ցի կրօ­նա­կան զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րու մա­սին խօ­սե­ցան Առաջ­նոր­դա­կան Փո­խա­նորդ Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եան, Քհնյ.Ստե­փան Պալճ­եան (Կրա­նիթ Սի­թի), Աւագ Քհնյ. Կո­մի­տաս Պաղ­սար­եան (Փրա­վի­տընս, Ռոտ Այ­լընտ), Քհնյ. Գա­րե­գին Պե­տուր­եան (Նորթ Էն­տո­վըր, Մա­սա­չու­սէց), Հայր Նա­րեկ Տէր­տէր­եան (Տակ­լըս­թըն, Նիւ Եորք):

Հայ եկե­ղեց­ւոյ հա­մար հայ երի­տա­սար­դին դաստ­ի­ա­րա­կու­թիւնը` իր կրօ­նա­կան թէ ազ­գա­յին տա­րածք­նե­րով, կը շա­րու­նա­կէ մնալ առաջ­նա­հեր­թու­թիւն: Այս ծի­րէն ներս, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նոր­դա­րա­նի հիմ­նած այս հա­ւա­քը, բա­րե­րար դեր կա­տա­րած է ու կը շա­րու­նա­կէ կա­տա­րել վե­րա­նո­րոգ թա­փով: Հայ երի­տա­սար­դի հայ­րե­նի-կրօ­նա­կան դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան մօ­տե­ցու­մը անհ­րա­ժեշտ է որ դառ­նայ հա­մա­պար­փակ: Նեղ հա­յե­ցա­կէ­տով եւ ժա­մա­նա­կավ­րէպ ձե­ւե­րով կա­տա­րուող դաստ­ի­ա­րա­կու­թիւնը կրնայ հա­կա­ռակ ար­դիւն­քը տալ: Պէտք է գիտ­նալ հանգր­ուա­նա­յին մօ­տե­ցու­մով ու յա­ռա­ջատ­ուա­կան ըն­թաց­քով ի՞նչ փո­խան­ցել երի­տա­սարդին եւ ի՞նչ բա­նէ հե­ռու պա­հել զինք թէ՛ ըն­տա­նի­քին, թէ՛ դպրո­ցին եւ թէ ըն­կե­րա­կան կեան­քին մէջ:

Դժուար է դաստ­ի­ա­րա­կել երի­տա­սար­դը, ուր եր­բեմն կը դիմ­ուի այն­պի­սի մի­ջոց­նե­րու, որոնք հա­մա­հունչ են կեան­քի ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն ու մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն ու նա­եւ` գրա­ւիչ եւ ազ­դու:

Դա­սա­խօս­նե­րը նշե­ցին թէ Երի­տա­սար­դը ապա­գա­յին բա­ցող ու առաջ­նոր­դող յոյսն ու ապա­ւէնն է: Եթէ կ՛ու­զենք պայ­ծա­ռաց­նել մեր եկե­ղե­ցին, հզօ­րաց­նել հայ­րե­նի­քը եւ երաշ­խա­ւո­րել մեր ազ­գի ապա­գան, պէտք է դառ­նանք երի­տա­սար­դին ու Քրիս­տո­սի պատ­գա­մին հե­տե­ւե­լով բարձ­րա­գոյն աս­տի­ճա­նի կա­րե­ւո­րու­թիւն ըն­ծա­յենք անոր` ըն­տա­նի­քէն ներս, դպրո­ցէն ու եկե­ղեցի­էն եւ ընդ­հան­րա­պէս հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս:

Երի­տա­սար­դը չի կրնար ճիշդ ու ամ­բող­ջա­կան կեր­պով ար­տա­յայ­տել իր սպա­սում­նե­րը, մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, կա­րիք­նե­րը, նա­խա­սի­րու­թիւն­նե­րը, իր ցաւն ու ու­րա­խու­թիւնը: Հարկ է մօ­տե­նալ անոր եւ գործ­նա­պէս ցոյց տալ թէ ան շրջա­պատ­ուած է զինք սի­րող ու հո­գա­ցող ան­ձե­րով եւ գտնել խօ­սե­լու, յա­րա­բե­րե­լու ու գոր­ծակ­ցե­լու ճի՛շդ կեր­պե­րը: Անոնք յայտ­նե­ցին թէ անհ­րա­ժեշտ է երի­տա­սար­դը դաստ­ի­ա­րա­կել` զինք հե­ռու պա­հե­լով վնա­սա­բեր մի­ջա­վայ­րե­րէ, շռայլ կեն­ցա­ղա­կեր­պե­րէ, շփա­ցած վար­ուե­լա­կեր­պե­րէ, այ­լա­սե­րիչ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րէ, տհաճ խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րէ ու քան­դիչ բռնա­րարք­նե­րէ եւ յատ­կա­պէս դաստ­ի­ա­րա­կել` իր մէջ սի­րոյ ու յար­գան­քի յա­րա­բե­րու­թիւն ստեղ­ծե­լով ծնող­նե­րուն նկատ­մամբ, ըն­կեր­նե­րուն նկատ­մամբ, հա­կա­ռակ սե­ռին նկատ­մամբ, ան­ծա­նօ­թին նկատ­մամբ ու կեն­սո­լոր­տին նկատ­մամբ:
Կա­տար­ուե­ցաւ զրոյց, յատ­կա­պէս ար­ծարծ­ուե­ցան բազ­մա­թիւ հար­ցեր թէ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է ներգ­րա­ւել երի­տա­սար­դու­թիւնը, հա­կա­ռակ ներ­կայ ար­դի պայ­ման­նե­րուն, որոնք բազ­միցս ար­գելք կը հան­դի­սա­նան եւ եզ­րա­կաց­ուե­ցաւ թէ մի­ջո­ցը կայ, երի­տա­սար­դին մէջ  սէր ու նա­խան­ձախնդ­րու­թիւն յա­ռա­ջաց­նե­լու հո­գե­ւոր, բա­րո­յա­կան, մշա­կու­թա­յին ու ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րուն ու աւան­դու­թիւն­նե­րուն. եկե­ղեց­ւոյ ու հայ­րե­նի­քին.հա­մա­հայ­կա­կան ձգտում­նե­րուն ու երազ­նե­րուն նկատ­մամբ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles