ՀԱՅՐ ՌԱ­ՓԱ­ՅԷԼ ՎՐԴ. ԱՆ­ՏՈՆ­ԵԱՆ ՎԱԽ­ՃԱ­ՆԱԾ

0 0
Read Time:3 Minute, 40 Second

10155473_800542683306878_73688247_n[1]  Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Տի­րա­մայր Նա­րե­կի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Թե­մը, Մխի­թար­եան Մի­ա­բա­նու­թեան հայ­րե­րը, Սուրբ Խաչ Եկե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­պե­տու­թիւնը եւ հա­րա­զատ­նե­րը սրտի խոր ցա­ւով կու գան իմաց­նե­լու, որ Հայր Ռա­փա­յէլ Վրդ. Ան­տոն­եան, յետ կար­ճա­տեւ հիւան­դու­թեան, Կի­րա­կի Ապ­րիլ 6, 2014-ի առա­ւօտ­եան` զօ­րա­ցած Սուրբ Եկե­ղեց­ւոյ Խոր­հուրդ­նե­րով, իր հո­գին աւան­դեց Երկ­նա­ւոր Հօր ձեռ­քե­րուն մէջ:

Հո­գեշ­նորհ Վար­դա­պե­տը ծնած էր Հա­լէպ Յուն­ուար 14, 1941-ին: Սուրբ Ղա­զար կը ժա­մա­նէ Մարտ 8, 1953-ին եւ պաշ­տօ­նա­պէս կ՛ան­դա­մակ­ցի Մի­ա­բա­նու­թեան 1962-ին` Տի­րա­մօր Վե­րա­փոխ­ման տօ­նի օրը: Քա­հա­նայ կը ձեռ­նադր­ուի 1965ին, յետ իր իմաս­տա­սի­րա­կան ու աստ­ուա­ծա­բա­նա­կան ու­սում­նե­րը աւար­տե­լու Հռո­մի “Գրի­գոր­եան“ Հա­մալ­սա­րա­նին մէջ:

Պաշ­տօ­նա­վա­րած է Փա­րի­զի Սամ­ուէլ-Մու­րատ­եան վար­ժա­րա­նին մէջ իբր մա­տա­կա­րար, ու­սում­նա­պետ եւ ապա տե­սուչ, ինչ­պէս նա­եւ Մու­րատ-Ռա­փա­յէլ­եան վար­ժա­րա­նէն ներս որ­պէս վար­ժա­պետ, օգ­նա­կան, ու­սում­նա­պետ, եւ հուսկ տնօ­րէն եւ վա­րիչ ամառ­նա­յին հա­յա­գի­տա­կան դա­սըն­թացք­նե­րուն սոյն վար­ժա­րա­նէն ներս, ծա­ռա­յած է Սուրբ Ղա­զա­րի մե­նաս­տա­նին մէջ, տնտես, փոխ տե­սուչ եւ Ընդհ. մա­տա­կա­րար Մխի­թար­եան մի­ա­բա­նու­թեան:

Իր վեր­ջին կա­րե­ւոր առա­քե­լու­թիւնը եղաւ Հո­վու­թիւնը Պոս­թը­նի Հ. Կա­թո­ղի­կէ ժո­ղովր­դա­պե­տու­թեան, ուր ամ­բող­ջա­կան նուի­րու­մով ծա­ռա­յեց քսան տա­րի: Անո­ղոք հիւան­դու­թիւնը հիւ­ծեց ժպտա­դէմ ու կեն­սու­նակ Վար­դա­պե­տը, որ հրա­ժեշտ առ­նե­լով այս աշ­խար­հէն մեկ­նե­ցաւ դէ­պի յա­ւեր­ժու­թիւն:

Հայր Ռա­փա­յէլ աշ­խա­տակ­ցած է Մխի­թար­եան Մի­ա­բա­նու­թեան Բազ­մա­վէպ պար­բե­րա­թեր­թին տար­բեր յօդ­ուած­նե­րով, ինչ­պէս նա­եւ հե­ղի­նակ է Քա­հա­նա­յա­պետ­նե­րու հով­ուա­կան նա­մակ­նե­րու հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թեան. “Փրկի­չը Մար­դուն“ Յով­հան­նէս Պօ­ղոս Բ. Քա­հա­նա­յա­պե­տին, “Աստ­ուած Սէր է“ Պե­նե­տիկ­տոս ԺԶ. Քա­հա­նա­յա­պե­տին:

Ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը ըն­դուն­ուե­ցան Չո­րեք­շաբ­թի 9 եւ Հինգ­շաբ­թի Ապ­րիլ 10-ի երե­կոյ­եան, Ս. Խաչ եկե­ղեց­ւոյ մէջ (200 Lexington St., Belmont, MA 02478):

Այ­սօր, Ուր­բաթ Ապ­րիլ 10-ին պի­տի մա­տուց­ուի Սուրբ եւ ան­մահ Պա­տա­րագ ապա եկե­ղեց­ւոյ կար­գը պի­տի կա­տար­ուի երե­կո­յան ժա­մը 6:00-ին, Ս. Խաչ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղեց­ւոյ մէջ (200 Lexington St., Belmont, MA 02478):

Հան­գուց­եա­լին փա­փա­քին հա­մա­ձայն մար­մի­նը պի­տի փո­խադր­ուի Մխի­թար­եան Մի­ա­բա­նու­թեան Մայ­րա­վանք‘ ի Սուրբ Ղա­զար Վե­նե­տիկ, ուր պի­տի կա­տար­ուի թաղ­ման արա­րո­ղու­թիւնը:

Փո­խան ծաղ­կեպ­սա­կի նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րը կա­տա­րել Սուրբ Խաչ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղեց­ւոյ` ի նպաստ Քե­սա­պա­հա­յու­թեան:

Յի­շա­տակն ար­դա­րոց օրհ­նու­թեամբ եղի­ցի:

 

ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ

 

Հայր Ռա­փա­յէլ Վրդ. Ան­տոն­եա­նի մահ­ուան տխուր առ­թիւ  “ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔՇա­բա­թա­թեր­թի անձ­նա­կազ­մը իր խո­րին ցա­ւակ­ցու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նէ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քին եւ Վար­դա­պե­տի ընտանեկան պա­րա­գա­նե­րուն

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles