ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԵՏԱՔՍԻ ՎՐԱՅ

                                                                                                                                                                                    Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Նու­նէ Աղ­բալ­եան եզա­կի ար­ուես­տա­գէտ մըն է: Ան 27 տարիէ ի վեր կը կա­տա­րէ նկար­չու­թիւն՝ մե­տաք­սի վրայ: Վրձի­նը կը սա­հի մե­տաք­սին վրայ: Ներ­դաշ­նակ գոյ­ներ կը ստեղ­ծեն իւ­րա­յա­տուկ...

ՄԱԿԱ՞ՐԴ ԹԷ ԹԱԿԱՐԴ

Ար­ձա­կուրդ «բու­րող» Օգոս­տոս ամս­ուան հրա­ժեշտն իսկ չա­ւար­տած…վեր­ջին օրը, հրա­պա­րակ­ուե­ցաւ ամիս­նե­րէ ի վեր աշ­խա­տանք տար­ուած առա­քե­լու­թեան մը ար­դիւն­քը: Ար­դա­րեւ, Օգոս­տոս 31, 2009-ին, Զուի­ցեր­ի­ա­կան (կամ աւե­լի ճիշ­տը՝ արեւմտ­եան) միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տան եւ Թուրք­իա...

ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 140-ԱՄԵԱԿԸ

­Տաղա­ն­դաւոր եր­գի­ծա­բան, վի­պա­սան, թա­տե­րա­գիր եւ հրա­պա­րա­կա­գիր է Եր­ուանդ Օտ­եան (1869-1926): Ծնած է Պո­լիս, սե­րե­լով Օտ­եան­նե­րու յայտ­նի գեր­դաս­տա­նէն: Նախ­նա­կան ու­սու­մը ստա­ցած է տե­ղա­կան վար­ժա­րան­նե­րու մէջ, սա­կայն մտա­ւոր բարձր ու­սու­մի հա­սած է...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԷՋԵՐԷՆ… ԽԱՉՈՒՀԻՆ ԲՈՒՐԳԵՐՈՒ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

 Ըստ նոր պատ­մագ­րա­կան պրպտում­նե­րու« հայ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յու­թիւնը Նե­ղո­սի ափե­րուն սկիզբ կÿառ­նէ հա­զա­րամ­եակ­ներ առաջ« Հայ­կա­կան բարձ­րա­ւան­դա­կէն գաղ­թած Հայկ­սոս­նե­րու մուտ­քո­վը ապա­գայ փա­րա­ւո­նա­կան հարս­տու­թիւն­նե­րու եւ անն­ման կո­թող­նե­րու եր­կի­րը:  Պատ­մա­կան Եգիպ­տո­սի քա­ղա­քակր­թու­թեան փա­ռա­յեղ պատ­մու­թիւնը...

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ԱՅՍ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան« հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լով ձայ­նաս­փիւ­ռի »Ազա­տու­թիւն« կա­յա­նին հետ, »անըն­դու­նե­լի« որա­կած է նա­խաս­տո­րագր­ուած եր­կու ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման մա­սին:...

ՆՈՐ ԷՋԸ՝ ՄԻԱՅՆ ԱՐԴԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄԻ ՀԻՄԱՄԲ

Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն Եր­կու­շաբ­թի« Օգոս­տոս 31ին տրուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց« բա­րի դրաց­նու­թեան զար­գաց­ման մա­սին« ոե­ւէ հա­յու իրա­ւունք կու տայ նախ՝ գո­հու­նա­կու­թեան շունչ մը...
Social profiles