ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 75 ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒԱՆԱՏԱԽՏԱԿԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ.- ՑԱՆՔԸ` ՈՐ ՀՈՒՆՁՔ ՏՈՒԱՒ

0 0
Read Time:4 Minute, 27 Second

Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կալ մար­մի­նը գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փա­րը յղա­ցած էր` շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ան­ուա­նա­տախ­տա­կի զե­տե­ղու­մով յար­գել վար­ժա­րա­նը աւար­տած 75 աշա­կերտ­ներն ու աշա­կեր­տու­հի­նե­րը:

Մա­յիս 19, 2011ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 7էն սկսեալ, դպրո­ցի սրահ կը մտնէ­ին աշա­կերտ­նե­րը, այս ան­գամ ար­դէն որ­պէս շրջա­նա­ւարտ­ներ: Ոմանց կ՛ըն­կե­րակ­ցէ­ին իրենց կեան­քի ըն­կեր­ներն ու փոք­րիկ­նե­րը: Ներ­կայ էին` դպրո­ցին նկատ­մամբ իրենց ան­վե­րա­պահ աջակ­ցու­թիւնը բե­րող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը եւ մտա­հոգ ան­հատ­ներ:

Բաց­ման խօս­քը կատարեց եւ յայ­տա­գի­րը վա­րեց Խնա­մա­կալ Մարմ­նի ատե­նա­պետ Դոքթ. Հրանդ Մար­գար­եան: Յա­ջոր­դա­բար խօսք առին Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յի եւ անց­եա­լի հո­վիւ­նե­րը` Արժ. Տէր Մես­րոպ քհնյ. Լա­գիս­եան եւ Տէր Մու­շեղ Աւգ. քհնյ. Տէր Գա­լուստ­եան, Հո­գա­բար­ձու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Պր. Սեդ­րակ Ակոն­եան, Հ.Օ.­Մ.ի “Մայր“ Մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պե­տու­հի` Անա­յիս Չո­լաք­եան, Հա­մազ­գա­յի­նի ատե­նա­պետ` Ընկ. Աւե­տիս Հաճ­եան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Եղբ. Վար­գէս Վար­դան­եան, նախ­կին տնօ­րէն` Դոկտ. Արա Գաբրի­էլ­եան, ներ­կայ տնօ­րէ­նու­հի` Քրիս­տին Րի­կըլ­հոֆ, եւ Խնա­մա­կալ Մարմ­նի կող­մէ Մար­տօ Անաս­տաս­եան: Ար­տա­յայ­տուող­նե­րը շեշ­տե­ցին հայ վար­ժա­րա­նի կո­չումն ու առա­քե­լութւ­նը: Շնոր­հա­ւո­րե­ցին շրջա­նա­ւարտ­նե­րը եւ փա­փաք յայտ­նե­ցին` որ անոնք նուիր­ուին ազ­գա­յին կեան­քին: Ապա Խօսք առին շրջա­նա­ւարտ­նե­րէն` Տոքթ. Ար­տաշ Անաս­տաս­եան, Փաս­տա­բան Սի­մոն Պար­տիզ­պան­եան,  Նո­րի­քա Պո­յաճ­եան եւ Հրայր Պէր­պէր­եան: Բո­լոր շրջա­նա­ւարտ­նե­րը անխ­տիր, շեշ­տե­ցին Վար­ժա­րա­նէն ստա­ցած Հա­յե­ցի բա­ցա­ռիկ ու­սու­մը, շրջա­պա­տե­ցին եւ խոր երախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նե­ցին` Վար­ժա­րա­նի Հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի` Զմրուխտ Մար­գար­եա­նին:

Այս առ­թիւ, Հ.Օ.­Մ.ի Մայր մաս­նա­ճիւ­ղը, որ մի՛շտ զօ­րա­ւիգ կանգ­նած է Վար­ժա­րա­նին, իր 1000 տո­լա­րի  սրտա­բուխ նուէ­րը յայ­տա­րա­րեց: Ներ­կա­նե­րը խան­դա­վա­ռու­թեամբ դի­մա­ւո­րե­ցին Հ.Օ­.Մ.ի այս ազ­նիւ եւ հո­գա­տար կեց­ուած­քը:

Յայ­տագ­րի վեր­ջին մա­սը, ան­ուա­նա­տախ­տա­կի բաց­ման հան­դի­սու­թիւնն էր: Ան­ուա­նա­տախ­տա­կի շուրջ հա­ւաք­ուե­ցան շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, հո­գե­ւոր հայ­րե­րը, ու­սուց­չա­կան կազ­մը եւ խնա­մալ մարմ­նի ան­դամ­նե­րը: Ան­ուա­նա­տախ­տա­կի վա­րա­գոյ­րի բաց­ման պատիւը շնորհ­ուե­ցաւ վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թե­նէն իվեր գոր­ծող դաստ­ի­ա­րակ Օր. Զմրուխտ Մար­գար­եա­նին:

Պէտք է շեշ­տել` որ շրջա­նա­ւարտ­նե­րէն ոմանք ար­դէն ազ­գա­յին մեր կեան­քին մէջ գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն ու­նին: Անոնց­մէ` Սի­մոն Պար­տիզ­պան­եան, թէ՛ Հ.Մ.Ը.­Մ.ի վար­չա­կան ան­դամ է, թէ՛ Վար­ժա­րա­նի խնա­մալ մարմ­նի ան­դամ: Հրայր Պէր­պէր­եան Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան ան­դամ է: Նո­րի­քա Պո­յաճ­եան Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Եկե­ղեց­ւոյ Կի­րակ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի է եւ Հա­մազ­գա­յի­նի ձեռ­նարկ­նե­րուն յա­ճա­խա­կի մաս­նակ­ցող:

Մա­յիս 19, 2011ը ան­մո­ռա­նա­լի օր պի­տի ըլ­լայ Նիւ Եոր­քի հա­մայն­քին հա­մար, որով­հե­տեւ, հա­մայն­քը ակա­նա­տես կ՛ըլ­լար իր հա­ւա­քա­կա՛ն ճի­գի ար­դիւն­քին: Ցան­քը հունձք տուած էր` 75 շրջա­նա­ւարտ: Խոր­հուր­դը օր­ուա՞ն` Հայ վար­ժա­րա­նը ազ­գա­յին մեր կեան­քի կա­ռուց­մա՛ն եւ յա­րա­տեւ­մա՛ն ամե­նա­զօ­րա­ւոր ազ­դակն է:

Կը շնոր­հա­ւո­րենք շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, ծնող­նե­րը, օժան­դա­կող կազ­մա­կեր­պութիւն­նե­րը, Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Եկե­ղեց­ւոյ զոյգ հո­վիւ­նե­րը, հո­գա­բար­ձա­կան կազ­մը, բա­րե­րարնե­րը եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մը եւ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կը մաղ­թենք Վար­ժա­րա­նին:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles