ՄԱՐ­ՏԻ­ՆԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷ­ՈՐԳ ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻՆ ԿԸ ՆԿԱՏ­ՈՒԻ ՎՏԱՆԳ­ՈՒԱԾ ԿԱ­ՌՈՅՑ

0 0
Read Time:2 Minute, 55 Second

p6 europa-nostr6  ԱԹԷՆՔ.- Հռչա­կա­ւոր օփե­րա­յի եր­գիչ Փլա­սի­տօ Տո­մին­կո­յի նա­խա­գա­հու­թեամբ, գու­մար­ուած ծ “Եու­րո­փա Նոսթ­րա“ կազ­մա­կեր­պու­թեան յիս­նամ­եա­կի յո­բե­լե­նա­կան հա­ւա­քին առի­թով, մամ­լոյ ասու­լի­սին ըն­թաց­քին, հաս­տատ­ուե­ցաւ թէ` Մար­տի­նի Սուրբ Գէ­որգ Հայ­կա­կան Եկե­ղե­ցին, Եւ­րո­պա­յի Ամե­նէն աւե­լի վտանգ­ուած յու­շար­ձան­նե­րէն մէկն է:p6 mardin

Մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան պաշտ­պան կանգ­նող “Եու­րո­փա Նոսթ­րա“ի տա­րա­ծած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ կ՛ըս­ուի. “Եւ­րո­պա­յի մշա­կու­թա­յին եւ բնու­թեան ժա­ռան­գու­թեան այդ գան­ձե­րը սպառ­նա­լից վի­ճա­կի մէջ են` անհ­րա­ժեշտ գու­մար­նե­րու կամ փոր­ձաքն­նու­թեան բա­ցա­կա­յու­թեան, վատ ծրագ­րու­մի, ան­փու­թու­թեան, բնա­կան աղէտ­նե­րու եւ քա­ղա­քա­կան տագ­նապ­նե­րու հե­տե­ւան­քով“:

Հան­դէս գա­լով մամ­լոյ ասու­լի­սին ըն­թաց­քին, “Եու­րո­փա Նոսթ­րա“ի նա­խա­գահ, մե­ծահռ­չակ թե­նոր Փլա­սի­տօ Տո­մին­կօ ըսած է. “Այս յու­շար­ձան­ներն ու վայ­րե­րը ընտր­ուած են ոչ միայն այն պատ­ճա­ռով, որ անոնք կը պատ­մեն մեր ընդ­հա­նուր անց­եա­լէն մաս­նիկ­ներ, այլ որով­հե­տեւ, անոնք ար­ժէ­քա­ւոր են իրենց պահ­պա­նու­թեան պար­տա­ւո­րու­թիւնը կրող տե­ղա­կան հա­մայնք­նե­րուն հա­մար“:

“Մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 դար, Սուրբ Գէ­որգ եկե­ղե­ցին Մար­տին քա­ղա­քի մեծ հայ հա­մայն­քին հո­գե­ւոր օճա­խը հան­դի­սա­ցած է: Պատ­մա­կան յու­շար­ձան դա­սա­կարգ­ուած սոյն շի­նու­թիւնը կա­ռուց­ուած է 420ին եւ օգ­տա­գործ­ուած է հայ բնակ­չու­թեան կող­մէ մին­չեւ 1915, մին­չեւ հա­յե­րուն կող­մէ քա­ղա­քը լքե­լը“, ըս­ուած է հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ: Մի­ա­ժա­մա­նակ կը նշուի, որ յու­շար­ձա­նը փրկե­լու մտա­հո­գու­թիւնը “Եու­րո­փա Նոսթ­րա“ին ներ­կա­յաց­ուած է` Մար­տի­նի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի հիմ­նադ­րա­մին աջակ­ցու­թեամբ:

“Եօթ ամե­նավ­տանգ­ուած վայ­րեր“ ծրա­գի­րը մեկ­նար­կած էր 2013ի Յուն­ուա­րին, որ­մէ ետք 21 եւ­րո­պա­կան եր­կիր­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցած էին 40 թեկ­նա­ծու: Այս ծրա­գի­րին կ՛ա­ջակ­ցի Եւ­րո­պա­կան ներդ­րում­նե­րու դրա­մա­տու­նը:

Յու­շար­ձան­նե­րու եօթն­եա­կը կ՛ընդգր­կէ նա­եւ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան օրի­նակ­ներ` Ալ­պան­իա­յէն (Տիւ­րէ­սի հռով­մէ­ա­կան ամ­փիթատ­րո­նը), Կիպ­րո­սէն (Նի­կոս­իոյ քա­ղա­քի կեդ­րո­նը), Ֆրան­սա­յէն (Պրի­ան­սոն շրջա­նի Վօ­պան պա­րիս­պը), Փոր­թու­կա­լէն (Սե­թու­պա­լի վան­քը), Իտալ­իա­յէն (Սան Պե­նե­տե­թո­յի վան­քը), եւ Ռու­ման­իա­յէն (Ռօզ­իա Մոն­թա­նա շրջա­նը):

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles