ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՎՐԱՅ Է “ԱՐ­ՄԻՆԻ­ԸՆ ՐԻ­ՎԻՈՒ“Ի ՎԵՐ­ՋԻՆ ԹԻՒԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 13 Second

 Այս ամս­ուան սկիզ­բը լոյս տե­սաւ “Ար­մի­նի­նըն Րի­վիու“ի վեր­ջին թիւը: Եր­կար տա­րի­նե­րու ոչ-թե­մա­տիկ սո­վո­րու­թե­նէն հե­ռու մնա­լով, “Րի­վիու“ի այս թիւը եր­կու թե­մա­տիկ թիւե­րէ ետք լոյս կը տես­նէ եւ կը նե­րա­ռէ չորս գի­տա­կան յօդ­ուած­ներ, մի քա­նի գրա­խօ­սա­կան­ներ եւ վեր­լու­ծա­կան­ներ:

Վեր­ջին թիւին բա­ցու­մը կ՛ընէ Արա Սանճ­եա­նի քննար­կու­մը, որ կ՛անդ­րա­դառ­նայ պատ­մա­բան­նե­րուն մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն, սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րուն եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, երբ խո­րին հե­տա­զօ­տու­թիւն­ներ կ՛իրա­կա­նաց­նեն Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան (Հ.Յ.Դ.) մա­սին: Գրու­թիւնը կ՛անդ­րա­դառ­նայ գիտ­նա­կան­նե­րու հա­մար նիւ­թե­րու սահ­մա­նա­փա­կու­մին, ըլ­լան անոնք գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­ներ, թէ անձ­նա­կան յու­շագ­րու­թիւն­ներ: Յատ­կա­պէս նշուած է արխիւա­յին նիւ­թե­րու հա­սա­նե­լիու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը, որ հնա­րա­ւո­րու­թիւնը պի­տի տայ գրե­լու եւ գնա­հա­տե­լու Հ.Յ.Դ. պատ­մու­թիւնը, յատ­կա­պէս 1924 թուա­կա­նէն աս­դին` Սփիւռ­քի իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը:

Պետ­րոս Տէր Մա­թոս­եա­նի հե­ղի­նա­կու­թեամբ այլ գրու­թիւն մը` Երու­սա­ղէմի հա­յոց պատր­ի­ար­քա­րա­նի արխիւա­յին նիւ­թե­րու հա­մա­պար­փակ հե­տա­զօ­տու­թիւնն է: Հա­կիրճ նկա­րագ­րում մը կա­տա­րե­լէ ետք, թէ ո՞ր վայ­րե­րուն մէջ կը գտնուին անոնք, գրու­թիւնը ման­րա­մաս­նօ­րէն կ՛անդ­րա­դառ­նայ պատր­ի­ար­քա­րա­նին մօտ գտնուող արխիւա­յին նիւ­թե­րուն: Տէր Մա­թոս­եան ապա ար­խիւ­նե­րը կը ներ­կա­յաց­նէ հիմն­ուե­լով են­թա-թե­մա­նե­րու եւ թուա­կան­նե­րու վրայ: Այս առա­ջին հրա­պա­րա­կա­յին քննու­թիւնն ու վեր­լու­ծու­թիւնն է Երու­սա­ղէ­մի պատր­ի­ար­քա­րա­նի մօտ գտնուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան առնչ­ուած նիւ­թե­րուն:

Եր­րորդ յօդ­ուա­ծը հա­մա­տեղ աշ­խա­տանք մըն է Քէյ­թի Է. Փիր­սի, Հաուարտ Կիլ­զի, Քրիս­թո­ֆըր Հա­յէ­քի, Վա­լե­րի Պարք­րի եւ Չարլզ Չօ­յի մի­ջեւ ու հե­տաքր­քիր հա­մե­մա­տա­կան մըն է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու քա­ղա­քա­ցի­նե­րու մօ­տե­ցու­մին մա­սին, իրենց հա­մա­պա­տաս­խան ոս­տի­կա­նու­թեան ու­ժե­րուն հան­դէպ: Հե­տա­զօ­տու­թիւնը ոչ միայն կը քննէ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու վե­րա­բեր­մուն­քը, այլ կը փոր­ձէ նա­եւ չա­փել յար­գանքն ու վստա­հու­թիւնը, որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կը տա­ծեն իրենց իրա­ւա­պահ մար­մին­նե­րուն: Գրու­թիւնը հիմն­ուած է ման­րա­մասն տե­սա­կան շրջա­նա­կի վրայ եւ պատ­կե­րա­ցում մը կու տայ իւ­րա­քան­չիւր երկ­րի մէջ հա­սա­րա­կու­թեան եւ իրա­ւա­պահ մար­մին­նե­րու յա­րա­բե­րու­թեանց մա­սին:

Չոր­րորդ գրու­թեան հե­ղի­նակն է Ար­մէն Պայ­պուր­թեա­նի, ու գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թեան մը եւ դիւա­նա­գէ­տի մը ան­հա­տա­կան յու­շե­րու մի­ա­խառ­նումն է: Ըլ­լա­լով Հնդկաս­տա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան առա­ջին դես­պա­նը, ան ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն ձե­ւա­ւո­րած եւ հե­տե­ւած է երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց ստեղծ­ման: Յօդ­ուա­ծը կարճ պատ­մա­կան մը տա­լէ ետք, կը կեդ­րո­նա­նայ Երե­ւա­նի եւ Նիւ Տելհիի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շա­րու­նա­կա­բար աճող մա­կար­դա­կին վրայ. գրու­թեան մէ­ջէն հան­րու­թեան կը ներ­կա­յաց­ուի նո­րաս­տեղծ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան առա­ջին տա­րի­նե­րու ռազ­մա­վա­րա­կան որոշ առաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը:

Պէտք է նա­եւ նշել, որ “Ար­մինի­ըն Րի­վիու“ի թուայ­նաց­ման աշ­խա­տան­քը ըն­թաց­քի մէջ է, եւ ար­դէն այս աշ­խա­տան­քի նախ­նա­կան փու­լե­րը աւար­տած են: Ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին է աղ­բիւր­նե­րու հարս­տու­թիւնը որ հա­ւաք­ուած է վաթ­սուն տա­րի­նե­րու թիւե­րու մէջ: Եւ քա­նի կը մօ­տե­նայ մեր 65ամ­եա­կը, “Րի­վիու“ի խմբագ­րա­կան կազ­մը իր նուիր­ուա­ծու­թիւնը կը հաս­տա­տէ նման ար­դիւ­նա­ւէտ ապա­գա­յի մը հա­մար: Աջակ­ցե­լու հա­մար եւ յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թեանց հա­մար դի­մե­ցէ՛ք խմբագ­րին editor@armenianreview.org

Տա­րե­կան բա­ժա­նոր­դագ­րու­թեան սակն է Ա.Մ.Ն. 30 տո­լար ան­հատ­նե­րու հա­մար եւ Ա.Մ.Ն. 60 տո­լար հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն հա­մար` Ա.Մ.Ն.-ի մէջ, իսկ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն դուրս` 35 եւ 70 Ա.Մ.Ն. տո­լար: Բա­ժա­նոր­դագ­րու­թիւն­նե­րը կը կա­տար­ուին մեր կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցով: Բո­լոր բա­ժա­նոր­դագ­րու­թեան, ապսպ­րան­քի եւ նո­րոգ­ման հայ­ցե­րը պէտք է ուղղ­ուին`

Armenian Review, Inc.,

80 Bigelow Avenue,

Watertown, MA 02472-2012

Ե-նա­մա­կովorders@armenianreview.orgկամ հե­ռա­ձայ­նե­լով (617) 926-4037

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles