ՀԱՅ ԴԱՏ…ՄԵԿ­ՆԱ­ԿԷՏ ԵՒ ՀԵ­ՌԱՆ­ԿԱՐ

0 0
Read Time:3 Minute, 42 Second

LOG  Ուիլի­ըմ Փեն­նի եւ “Լի­պըր­թի Պել“ի քա­ղա­քին` Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ, Հոկ­տեմ­բեր 12-ին, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հայ Դա­տի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին, նախ­կին կա­ռա­վա­րիչ Էտ­ուըրտ Ռեն­տըլ կոչ կ՛ուղ­ղէր, որ ամէն գնով պէտք է պայ­քա­րիլ յաչս Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման, որ­պէս­զի ապա­գա­յին նմա­նօ­րի­նակ ահա­ւոր աղէտ­ներ չկրկնուին:…Մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ, հին ցա­մա­քա­մա­սէն ներս, բազ­մա­թիւ մի­ջազգա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու կեդ­րոն հան­դի­սա­ցող Պել­ճի­քա­յի մայ­րա­քա­ղաք Պրիւք­սէ­լի մէջ, ար­դէն իսկ սկսած էին ժա­մա­նել հայ թէ օտար հրա­ւիր­եալ­ներ, Հայ Դա­տի գծով բարձր մա­կար­դա­կի հա­մա­գու­մար մը կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար:

Վե­րո­յիշ­եալ եր­կու ձեռ­նարկ­նե­րը շաղ­կա­պե­լով, եւ դեռ մօ­տիկ ապա­գա­յին կա­տար­ուե­լիք այլ բազ­մա­թիւ ձեռ­նարկ­ներ իբ­րեւ լու­սար­ձակ ու­նե­նա­լով, տե­ղին է նշել թէ որ­քան այժ­մէ­ա­կան, առաջ­նա­հերթ ու կա­րե­ւոր է Հայ Դա­տի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը:

Այս բե­ղուն օրե­րը եւ յատ­կա­պէս Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րամ­եա­կի սե­մին այդ “մա­րա­թո­նա“ին աշ­խա­տան­քը կը փաս­տէ թէ, Հայ Դա­տի ջա­հը կը մնայ վառ:

Տար­բեր են զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէ ետք որ­դեգր­ուած սո­վո­րու­թիւն­ներն ու օրէնք­նե­րը: Ընդ­հան­րա­պէս գոր­ծե­լա­ձեւն ալ փոխ­ուած է, սա­կայն իր էու­թեամբ, գոր­ծու­նէ­ու­թեան դաշտն ու հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը, կը մնան մի­եւ­նոյ­նը:

Հե­ռա­ւոր Աւստ­րալ­իոյ մէջ, հետզ­հե­տէ աւե­լի կը խօս­ուի հա­յու­թեան, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու Հայ Դա­տին մա­սին: Դեռ վեր­ջերս Եգիպ­տո­սի մէջ, ծայր առած է ալիք մը, որ ամէ­նայն թա­փան­ցի­կու­թեամբ, պե­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ կ՛ա­ռա­ջարկ­ուի վե­րա­բա­նալ այդ մոռց­ուած էջե­րը եւ ամէ­նայն ար­դա­րամ­տու­թեամբ թեր­թա­տել Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թղթած­րա­րը:

Այս­պէս, Հայ Դա­տի մա­սին շա­րու­նակ կը խօ­սին տար­բեր եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­ներ, որոնք հետզ­հե­տէ աւե­լի հա­մար­ձա­կու­թեամբ, ամէ­նայն յանդգ­նու­թեամբ եւ հա­կա­ռակ ազե­րի եւ թուրք հա­կա­քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յին, յան­դուգն որո­շում­ներ կու տան, օրէնք­ներ կ՛որ­դեգ­րեն, եւ ի նպաստ Հայ Դա­տին բա­նա­ձե­ւեր կը քու­է­ար­կեն:

Այս­պէս, Պրիւք­սէ­լի թէ Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ եւ թէ այ­լուր, ազ­գա­յին, պատ­մա­կան, իրա­ւա­կան, քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին, հո­գեմ­տա­ւոր, տնտե­սա­կան, կրթա­կան եւ այլ  յա­րա­բե­րա­կան առն­չու­թիւն­նե­րով պար­փակ­ուած ու բնու­թագր­ուած‘ Հայ Դա­տը, պար­տադ­րած է իր եզա­կի հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը, գոր­ծի լծե­լով ապա­գայ սե­րունդ­ներ, եւ այդ ալ առանց յու­սալ­քու­մի կամ յու­սա­հա­տու­թեան:

Հայ Դա­տը ար­ծար­ծող­նե­րուն շրջա­նա­կը այն­քան մը ըն­դար­ձակ է, որ ար­դէն իսկ եր­կար ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նէ մը ի վեր, հար­ցը  հայ­կա­կան շրջա­նակ­նե­րէ դուրս գա­լով, բաց­ուած է մի­ջազ­գա­յին աշ­խար­հին: Եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով, կը խօս­ուի, կ’ար­ծարծ­ուի եւ վեր­լուծ­ման կ՛են­թարկ­ուի պե­տա­կան, կու­սակ­ցա­կան, մի­ջազ­գա­յին, կա­ռա­վա­րա­կան, ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան եւ տե­ղե­կատ­ուա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Պոսթըն – Մասաչուսէց

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles