ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ – ՌՈՒ­ՍԱՍ­ՏԱՆ ՄԱՔ­ՍԱ­ՅԻՆ ՄԻՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՆ­ԴԱ­ՄԱԿ­ՑԵ­ԼՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒ­ՄԸ ԲՈ­ՂՈ­ՔԻ ԱԼԻՔ ՍՏԵՂ­ԾԵՑ

0 0
Read Time:4 Minute, 45 Second

p16 maxayin_miutyun_02  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Նա­խա­գահ­ներ` Սերժ Սարգս­եան եւ Վլա­տի­միր Փու­թին Մոսկ­ուա­յի մէջ հան­դի­պո­ւմն ու մաք­սա­յին միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու դրա­կան որո­շու­մին մա­սին հա­մա­ձայ­նու­թիւն ստո­րագ­րու­թիւնը, բո­ղո­քի մեծ ալիք մը ստեղ­ծեց Երե­ւա­նի մէջ, ուր կա­տար­ուե­ցան հա­ւաք­ներ եւ ցոյ­ցեր:

Եւ­րո­պա­կան Միու­թիւնը, մտա­հո­գու­թեամբ դի­մա­ւո­րեց այս որո­շու­մը, յան­ձին նա­խա­գահ Լի­նաս Լին­քե­ւի­չու­սի (Լիթ­ուան­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար), որ ըսաւ թէ,Հա­յաս­տա­նը ընտ­րե­լով Ռու­սաս­տա­նի հետ Մաք­սա­յին միու­թեան տար­բե­րա­կը, ար­գե­լա­կեց Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան հետ ազատ առեւ­տու­րի վե­րա­բեր­եալ հա­մա­ձայ­նա­գիր կնքե­լու կա­րե­լիու­թիւնը:p16 maxayin_miutyun_11

Հա­մա­ձայ­նու­թեան մէջ կը նշուի նա­եւ, որ եր­կու եր­կիր­նե­րը պատ­րաստ են իրա­գոր­ծե­լու գո­յու­թիւն ու­նե­ցող երկ­կող­մա­նի նա­խա­գի­ծե­րը` ուղղ­ուած Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան արդ­ի­ա­կա­նաց­ման եւ ու­ժա­նիւ­թի ապա­հո­վու­թեան ամ­րապնդ­ման: Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին լրագ­րող­նե­րուն յայտ­նեց, որ Երե­ւա­նի մէջ հա­ւա­նա­բար բաց­ուին Մոսկ­ուա­յի հա­մալ­սա­րա­նի մաս­նա­ճիւղ եւ ռու­սա­լե­զու բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րան:

Ան նշեց, որ ար­դէն մեծ փոր­ձա­ռու­թիւն կայ` եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ կրթու­թեան մար­զին մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան առու­մով: Ըստ Փու­թի­նի, խօս­քը կը վե­րա­բե­րի ռուս-հայ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եւ ռու­սա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու 6 մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն, որոնց մէջ կ՛ու­սա­նին աւե­լի քան եր­կու հա­զար ու­սա­նող­ներ: Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Սեր­կէյ Լաւ­րով յայ­տա­րա­րեց, որ Մոսկ­ուան յոյս ու­նի, որ Մաք­սա­յին միու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը հա­ւա­նու­թիւն պի­տի տան Երե­ւա­նի որո­շու­մին` մի­ա­նա­լու այդ միու­թեան:p16 maxayin_miutyun_12

“Ու­ժի մէջ կը մտնեն ըն­թա­ցա­կար­գեր, որոնք գո­յու­թիւն ու­նին մաք­սա­յին միու­թեան մէջ` դի­մում երեք հիմ­նա­դիր պե­տու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թեան, եւ­րաս­ի­ա­կան տնտե­սա­կան յանձ­նա­խում­բին: Ատի­կա ար­դէն բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու առար­կայ է: Սա­կայն քա­ղա­քա­կան որո­շու­մը Հա­յաս­տա­նի եւ Ռուս­իոյ մէջ ըն­դուն­ուած է: Յոյս ու­նինք, որ անոր հա­ւա­նու­թիւն տան մաք­սա­յին միու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը“, եզ­րա­կա­ցուց Լաւ­րով:

Նա­խա­գահ Սարգս­եա­նի այս որո­շու­մը Փու­թի­նի կող­մէ հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցած է եւ Մոսկ­ուա պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նած է աջակ­ցիլ Հա­յաս­տա­նին այս գծով: Եր­կու եր­կիր­նե­րը մտա­դիր են նա­եւ զար­գաց­նել հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան եւ ռազ­մա­կան-ար­հես­տա­գի­տա­կան մար­զե­րուն մէջ:

Ռու­սա­կան “Նո­վոս­թի“ լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւնը հա­ղոր­դեց, որ Փու­թին բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին նշած է, որ այս տար­ուան ըն­թաց­քին ասի­կա Սարգս­եա­նի ար­դէն երկ­րորդ այ­ցե­լու­թիւնն է: “Ես շատ ու­րախ եմ, որ մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը այս­պէս արագ ձե­ւով կը զար­գա­նան եւ բո­լոր ուղ­ղու­թիւն­նե­րով կա­պե­րը շատ յա­ճա­խա­կի են: Խորհր­դա­րա­նի, կա­ռա­վա­րու­թեան, առեւտ­րա­կան կա­ռոյց­նե­րու գծով: Ար­դիւն­քը մեր մօտ տնտե­սու­թեան մէջ է“, յայտ­նեց նա­խա­գահ Փու­թին: Ան նշեց, որ եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ առեւտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թեան աճը կը գե­րա­զան­ցէ 23 առ հա­րիւ­րը: Ըստ անոր, Ռուս­իա Հա­յաս­տա­նի առա­ջին առեւտ­րատն­տե­սա­կան գոր­ծըն­կերն է, եւ այդ մի­տում­նե­րը կը շա­րու­նակ­ուին:

Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը իր կար­գին շեշ­տեց, որ եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հիմն­ուած են բա­րե­կա­մու­թեան եւ եղ­բայ­րու­թեան դա­րա­ւոր աւան­դու­թիւն­նե­րու վրայ: Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան նշեց, որ այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հե­տա­գա­յին եւս պի­տի զար­գա­նան փո­խըմբռն­ման հու­նով` բա­րե­կա­մու­թեան, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ փո­խըմբռն­ման մա­սին հա­մա­ձայ­նա­գի­րին հի­ման վրայ: Ան ընդգ­ծեց, որ Հա­յաս­տան բարձր կը գնա­հա­տէ այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը եւ ամէն ինչ կ՛ը­նէ, որ­պէս­զի անոնք զար­գա­նան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles