ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԻՆ ՇՈՒՐՋ` ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ – ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՈՆԿՐԷՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 48 Second

Հ.Հ.եւ ընդ­դի­մա­դիր Հայ ազ­գա­յին քոնկ­րէ­սի պատ­ուի­րա­կու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ  տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րը շա­րու­նակ­ուե­ցան եւ իբ­րեւ ար­դիւնք որոշ­ուե­ցաւ ու հա­մադր­ուե­ցաւ երկ­խօ­սու­թեան օրա­կար­գը:

Օրա­կար­գին վրայ նե­րառ­ուած են եր­կու հար­ցեր` առա­ջին` Հա­յաս­տա­նի մէջ օրի­նա­կան իշ­խա­նու­թեան շու­տա­փոյթ ձե­ւա­ւոր­ման նպա­տա­կով ար­տա­կարգ նա­խա­գա­հա­կան եւ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու կա­յա­ցում եւ անոնց ազա­տու­թեան, ար­դա­րու­թեան եւ օրի­նա­կա­նու­թեան ապա­հով­ման անհ­րա­ժեշտ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը  եւ երկ­րորդ` ընտ­րու­թիւն­նե­րու պատ­շաճ կա­յաց­ման նպա­տա­կով քա­ղա­քա­կիրթ մրցակ­ցու­թիւնը ապա­հո­վող կա­նոն­նե­րու ձե­ւա­ւո­րու­մը:

Հայ ազ­գա­յին քոնկ­րէ­սի ձե­ւա­ւո­րած պատ­ուի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար, քոնկ­րէ­սի հա­մա­կար­գող Լե­ւոն Զու­րաբ­եան լրագ­րող­նե­րուն հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նեց, որ քոնկ­րէ­սը առա­ջար­կած է նա­խա­գա­հա­կան ար­տա­կարգ ընտ­րու­թիւն­ներ կա­յաց­նել Հոկ­տեմ­բե­րի կէ­սե­րուն: Քոնկ­րէ­սին կար­ծի­քով, նա­խա­գա­հա­կան ար­տա­կարգ ընտ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի ստեղ­ծեն լրջա­գոյն երաշ­խիք­ներ նա­եւ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դար, ազատ եւ օրի­նա­կան կա­յաց­ման հա­մար:

Ան աւել­ցուց, որ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին առա­ջարկ­նե­րու ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը չեն քննարկ­ուած եւ երկ­խօ­սու­թեան մաս­նա­կից կող­մե­րը իրենց ժա­մա­նա­կը նուի­րած են միայն երկ­խօ­սու­թեան օրա­կար­գին ձե­ւա­ւոր­ման:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles