ԱՐԱՄ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱ­ՆԻ ՄԱՀ­ՈՒԱՆ 95-ԱՄ­ԵԱԿ

0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

p11 Aram1Յուն­ուար 29-ին ամ­բող­ջա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի առա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր, ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Արամ Մա­նուկ­եա­նի մահ­ուան 95-ամ­եա­կը: Բուն անու­նով Սար­գիս-Սեր­կէյ Յով­հան­նիս­եան: Ծնած Ղա­փա­նի Զէյ­վա գիւ­ղը, ան 1901ին կ՛աւար­տէ Երե­ւա­նի թե­մա­կան դպրո­ցը եւ որ­պէս դաշ­նակ­ցա­կան կը վա­րէ բազ­մա­թիւ գոր­ծեր: 1907ին կը մաս­նակ­ցի Հ.Յ.Դ. Չոր­րորդ Ընդհ. Ժո­ղո­վին, Վի­են­նա, ապա կը վե­րա­դառ­նայ Վան, ուր կը հան­դի­սա­նայ Վաս­պու­րա­կա­նի շրջա­նի Հ.Յ.Դ. ղե­կա­վա­րը: Առա­ջին Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մին Վաս­պու­րա­կա­նը կ՛ազա­տագր­ուի շնոր­հիւ Արա­մի, որ կը դառ­նայ շրջա­նի նա­հան­գա­պե­տը: 1917ին, Ազ­գա­յին Խոր­հուր­դի կող­մէ, իբ­րեւ լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ կ՛ու­ղղարկ­ուի Երե­ւան, ուր իրեն եւ Դրո­յի կը վի­ճակ­ուի պատ­մա­կան դեր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման մէջ: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան անդ­րա­նիկ կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ Արամ կը ստանձ­նէ պա­րե­նա­ւոր­ման եւ ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նը: Կը մա­հա­նայ Յուն­ուար 29, 1919-ին: Այդ օրը, Երե­ւա­նի իր ան­շուք բնա­կա­րա­նին մէջ, բծա­ւոր տի­ֆէ վա­րակ­ուած ու մարմ­նա­պէս լրիւ հիւ­ծած` իր բո­ցա­վառ աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց Արամ:

Արամ Մա­նուկ­եա­նի մահ­ուան 95-ամ­եա­կին նուիր­ուած յի­շա­տա­կի օրը սկսաւ Ոս­տի­կա­նու­թեան շէն­քին մօտ: Ոս­տի­կա­նու­թեան աշ­խա­տա­կից­նե­րը ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին առա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի կի­սանդրի­ին մօտ:

Մինչ այդ, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Երե­ւա­նի մար­զա­յին կո­մի­տէ­ին, բազ­մա­թիւ հա­յոր­դի­ներ ուղղ­ուե­ցան դէ­պի Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­յին պան­թէ­ոն, ուր կը գտնուի Արամ Մա­նուկ­եա­նի շիր­մա­քա­րը` յար­գանք մա­տու­ցե­լու հա­մար մեծ հա­յորդիի յի­շա­տա­կին:

Այս առի­թով Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. պատ­գա­մա­ւոր Արծ­ուիկ Մի­նաս­եան ըսաւ.- “Արամ Մա­նուկ­եան ցոյց տուաւ, որ առանց ազ­գա­յին մտա­ծո­ղու­թեան կա­րե­լի չէ կա­յաց­նել, ու­ժե­ղաց­նել պե­տու­թիւնը եւ կա­րե­լի չէ ըլ­լալ ար­ժա­նա­պա­տիւ քա­ղա­քա­ցի“:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles