ԹՐՔԱԿԱՆ ՏԱՏԱՄՍՈՒՄ ԵՒ ՊԱՊԱՆՁՈՒՄ

Ուա­շինկ­թը­նի մօտ, Թուրք­իոյ նախ­կին դես­պան Նա­պի Սեն­սոյ, կտրուկ կշռոյ­թով ու զայ­րոյ­թով կ’ար­տա­յայտ­ուէր: Ան չէր կրցած իր պա­ղա­րիւ­նու­թիւնը պա­հել: Ընդ­հա­կա­ռա­կը պրկուած ու ջղա­յին շար­ժում­նե­րով, ան կը փոր­ձէր ար­տա­յայտ­ուիլ: Իր տա­տամ­սումն ու...

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԵԱՆ ՍՊԱՆԴ՝ ԽԺԴԺՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱՆԴ

Քա­նի մը օրեր միայն, իրար­մէ կը բաժ­նէ Ար­ցախ­եան շար­ժու­մին սկզբնա­ւո­րու­թեան եւ վե­րած­նուն­դի օր­ուան (Փետր­ուար 20, 1988) նշումն ու Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ, հա­զիւ շա­բաթ մը ետք՝ Փետր­ուար 28, 1988ին տե­ղի...

Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ ԵՒ ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄ

Բնու­թիւնն ան­գամ զայ­րա­ցած կը թուի ըլ­լալ… Այս­պէս Ուա­շինկ­թը­նի մէջ տի­րող վեր­ջին օրե­րու սառ­նա­մա­նիքն ու փո­թո­րի­կը պատ­ճառ դար­ձան որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի կազ­մա­կեր­պած զրոյց-տե­սակ­ցու­թիւնը, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ­կա­կան...

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՇԵՄԻՆ…

Ամե­րի­կա­հա­յը ան­համ­բեր կը սպա­սէ Երեք­շաբ­թի Փետր­ուար 9, 2010 թուա­կա­նին: Ո՛չ մէկ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին հա­ւաք, ընտ­րար­շաւ կամ ընտ­րու­թիւն, այլ պար­զա­պէս հան­դի­պում…կա­րե­ւոր հան­դի­պում: Այն­քան մը կա­րե­ւոր եւ տա­րօ­րի­նակ կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած, որ նա­խօր­եակն...

Ի ԽՆԴԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՇՏԱՊ ՎԱՒԵՐԱՑՄԱՆ…

Յա­ռա­ջի­կայ քա­նի մը օրե­րուն, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, պի­տի տե­սակ­ցի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու գծով աւե­լի մօ­տէն լսե­լու, ունկնդ­րե­լու եւ զա­նա­զան հար­ցեր ար­ծար­ծե­լու: Մինչ այդ, ար­դէն...

ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ

Յուն­ուար 12, 2010-ին, Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը կը յի­շեց­նէ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ի Ցիւ­րի­խի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու օրը, երբ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նէն ժա­մեր առաջ իսկ, հայ­կա­կան կող­մը կը փո­խան­ցէր ու կ՛ար­տա­յայ­տէր վե­րա­պա­հու­թիւն­ներ...

ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ …ԲԱՑԱԿԱՆԵՐԸ

Ստեղծ­ուած պատ­կե­րը յար եւ նման է, Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի նա­խա­ձեռ­նած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն հա­յա­հոծ գա­ղութ­ներ, ունկնդ­րե­լու եւ լսե­լու հա­մար այս վեր­ջին­նե­րուն կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը, Հա­յաս­տան –...

110-ԱՄԵԱՅ ԱՒԱՆԴ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ ԵՒ …«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

Կարելի՞ է  չանդրադառնալ աւելի քան դար մը պատմութիւն կերտած, այդ ահաւոր մաքառումներուն, այդ անծայրածիր զոհողութիւններուն…եւ դեռ աւելին այդ անցուդարձերուն, սկսելով Եղեռնէն առաջ իսկ, տարիներ շարունակ կատարուած հայ-թուրք ընդհարումներէն, Ա. համաշխարհային...

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԱԾ ՍՊԱՍՈՒՄ…

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, երբ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, ըն­կա­լու­չը վերցնե­լով, հե­ռա­ձայ­նեց ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նին, պարզ «փրո­թո­քո­լա­յին» զրոյ­ցի մը հա­մար չէր, այլ ան մտադ­րած էր իր զայ­րոյ­թը ար­տա­յայ­տե­լու...

ԻՐԱՐՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԵԱՆ… ԱՆՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Միայն պատ­մա­կան բնոյթ չու­նէր Հա­սան Ճե­մա­լի այ­ցե­լու­թիւնը, Մա­սա­չու­սէ­ցի «Փոքր Հա­յաս­տան - Լի­թըլ Ար­մին­իաե շրջա­նը՝ Ուա­թըր­թաուն: Պարզ տե­սակ­ցու­թիւն մըն ալ չէր, ոչ ալ զբօ­սաշր­ջիկ այ­ցե­լու­թիւն մը: Ար­դա­րեւ, 1922-ին, Վրաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Թիֆ­լի­սի...
Social profiles