ՄԱՄՈՒԼ ԵՒ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

1970-ական թուա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր (ճշգրիտ տա­րին չեմ յի­շեր), երբ Պէյ­րութ հրա­տա­րա­կուող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ազ­դակ Շա­բա­թօր­եակ-Դրօ­շակ»ին մէջ լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ առաջ­նոր­դող յօդ­ուած մը՝ մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ խո­րագ­րով, «Ին­չո՞ւ ինձ չի հա­մո­զում Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ըն­կեր­վա­րու­թիւնը»....

ՄԱՄԼՈՅ ԶՕՐԱՇԱՐԺ

Վեր­ջին քա­նի մը շա­բաթ­նե­րուն, խրա­խու­սիչ է կար­դալ «Վէմ»ի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման եւ յատ­կա­պէս օտար լե­զուով լոյս ըն­ծա­յուող «Ար­մինի­ըն Րի­վիու»ի վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ վե­րաշ­խու­ժաց­ման մա­սին: Ըստ երե­ւոյ­թին, հա­կա­ռակ թէ° նիւ­թա­կան եւ թէ° բա­րո­յա­կան ստեղծ­ուած...

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ...

ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Միշտ ալ, ի մտի ու­նե­նա­լով հզօր հա­յու­թեան եւ հայ­րե­նի­քի տես­լա­կա­նը, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր բազ­մա­թիւ ան­դամ­նե­րով եւ ամ­բող­ջա­կան նուի­րու­մով կը գոր­ծադ­րէ ծա­ռա­յե­լու հրա­մա­յա­կա­նը: Արդ, Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը...

«ՎԷՄ»Ի ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ծ.Խ.- Մեր անց­եալ շաբթ­ուան թիւին մէջ, անդ­րա­դար­ձած էինք »Վէմ«ի վե­րահ­րա­տարակ­ման մա­սին, Երե­ւա­նի մէջ: Ստո­րեւ, լոյս կ°ըն­ծա­յենք, Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած »Վէմ«ի անդ­րա­նիկ թիւին խմբագ­րա­կա­նը (գրիչ՝ Սի­մոն Վրաց­եա­նի), Սեպ­տեմ­բեր-Հոկ­տեմ­բեր 1933-ին:                                                                                         ...

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ…ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Աւար­տած են վե­րա­նո­րոգ­ման եւ վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տաք­նե­րուն կա­րե­ւո­րա­գոյն մա­սը: Ահա­ւա­սիկ Հիւ­սի­սա­յին Պո­ղո­տա­յին իւ­րա­յա­տուկ «փե­րեսթ­րոյ­քա»ն՝ վե­րա­կա­ռու­ցու­մը: Արեւմտ­եան չա­փա­նիշ­նե­րով եւ կա­ռոյ­ցով, անի­կա յար եւ նման է եւ­րո­պա­կան որե­ւէ մայ­րա­քա­ղա­քի բա­նուկ...

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 89ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԷՆ

Գրեց՝ Ընկհ. Մէ­լա­նի Քէր­նեքլ­եան (Թարգ­մա­նեց՝ Ն. Պար­սում­եան) Ես պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն մէկն էի Հ.Օ.Մի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին, ներ­կա­յաց­նե­լով Հ.Օ.Մ.ի Ռիչ­մըն­տի »Յոյս« մաս­նա­ճիւ­ղը:  Ժո­ղո­վը հիւ­րըն­կա­լեց Հ.Օ.Մ.ի “Զա­պէլ” մաս­նա­ճիւ­ղը, որը ջեր­մօ­րէն ըն­դու­նեց բո­լորս: Ժո­ղո­վին...

100 ՏԱՐԵԿԱՆ… ՍԱԿԱՅՆ Հ.Օ.Մ.Ը ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ Է

Ստո­րեւ լոյս կ’ըն­ծա­յենք Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի 89րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի աւար­տին, ըն­կե­րու­հի Ար­փի Գիլ­եա­նի փո­խան­ցած խօս­քը.-   Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր մաս­նա­ճիւ­ղե­րով եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ եւ սրտի մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ կը ներ­կա­յա­նայ Հայ ժո­ղո­վուր­դի...

ԻԼԻՆՈՅԻ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԵՑԱՒ Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.Ի 89-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Իլի­նո­յի Կլէն­վի­ու շրջա­նին մէջ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Շի­քա­կո­յի «Զա­պէլ» մաս­նա­ճիւ­ղին, Յու­լիս 16էն 19, 2009ին: Ամէն ճիգ թափ­ուած էր յա­ջող ձե­ւով...
Social profiles