Top Story

  “ԷՐ ՖՐԱՆՍ“Ի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹԸ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ

  Ֆրանսայի օդանաւային ընկերութեան՝ “Էր Ֆրանս“ի, Նոյեմբեր ամսուան ամսաթերթին կարեւորագոյն յօդուածը նուիրուած է Հայաստանին: Արդարեւ, շուրջ 15 էջերէ բաղկացած, այս նկարազարդ եւ հետաքրքրական յօդուածագրութիւնը, սկսած է “Ցաւդ տանեմ“ով, ուր յօդուածագիրը՝ Ռաֆայէլ Ֆէօյաթր, կը նշէ թէ […]

Top Story

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ. “ՍԵՐԺ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ“ ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԲԱՑՈՒՄ

  Օգոստոս 18-ին, Հայաստանի Կոտայքի մարզի Քանաքեռաւանի շրջանին մէջ բացումը կատարուեցաւ Հ.Յ.Դ. “Սերժ Գալուստեան“ բանակավայրին: Առաջին անգամ ըլլալով Հ.Յ.Դ. Հայաստանի պատանեկան միութիւնը 140 պատանիներով եւ 30 պատասխանատուներով սկսան իրենց բանակումին: Դրօշակի արարողութիւնը կատարուեցաւ “Մեր հայրենիք“ […]

Top Story

ՏՈԼՈՐՍԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀԸ … ԳԻՒՂԻ ԾՆՈՒՆԴՆ ՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

  Լոյս կ`ընծայենք այս հետաքրքրական տեղեկութիւնները, որոնք կը պատկանին Ալեքսանտր Սուքիասեանի հրատարակած “Տոլորս“ գիրքին: Սուքիասեան մանրամասնօրէն կը նկարագրէ իր ծննդավայր՝ Տոլորսի (Սիւնիք – Սիսիանի մօտակայքը) պատմականը: Շինարարութեան մարզէն ներս մասնագիտացած, ան միշտ ալ գրած է […]

Լրահոս

ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՇՈԻՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 22ԱՄԵԱԿԸ

  Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վարչութիւնը փոխանցեց, որ աշխատանքային այցելութեամբ Արցախ այցելած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ Համաշխարհային Բ. պատերազմի 69ամեակի, Ղարաբաղի բանակի եւ Շուշիի ազատագրման 22րդ տարեդարձին նուիրուած ձեռնարկներուն: […]

Լրահոս

 ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՄԷՋ “ՆՈՐ ՀԱ­ԼԷՊ“ ԹԱ­ՂԱ­ՄԱՍ

  Վեր­ջերս, ներ­կա­յա­ցու­ցած է “Նոր Հա­լէպ“ թա­ղա­մա­սին ամ­բող­ջա­կան յա­տա­կա­գի­ծը: “Նոր Հա­լէպ“ թա­ղա­մա­սը պի­տի կա­ռուց­ուի Աշ­տա­րա­կի մէջ` դէ­պի Էջմ­ի­ա­ծին տա­նող մայ­րուղի­ին վրայ: Ըստ նա­խա­գի­ծին, թա­ղա­մա­սը ու­նի եր­կու շէնք եւ ակմ­բա­յին շէնք: Ընդ­հա­նուր 488 մի­ա­ւոր բնա­կե­լի տա­րածք […]

Հայրենի Աշխարհ

ՆԻՒ ԵՈՐՔ­ԵԱՆ ՊԱՐ­ԳԵՒ` Հ.Հ. ՊԱՇՏ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱ­ՆԸ

  ՎԱՆԻԿ ՍԱՆԹՐԵԱՆ   Երե­ւա­նում յի­սուն գե­ղար­ուես­տա­կան գու­նա­ւոր լու­սան­կար­նե­րից բաղ­կա­ցած ցու­ցա­հան­դէս նուի­րեց Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեա­նը Նիւ Եոր­քաբ­նակ լու­սան­կա­րի վար­պետ Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նը: Այդ աշ­խա­տանք­նե­րը նա կա­տա­րել է եր­կու տա­րի առաջ, ըն­տիր պա­հեր որ­սա­լով Երե­ւա­նում, Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կում […]

Հայրենի Աշխարհ

“ԼՈՅՍ“Ի ԿՐԹԱ­ԹՈ­ՇԱ­ԿԱ­ՌՈՒ ԱՐ­ՄԷՆ ՄԿՐՏՉԵԱ­ՆԸ ԿԱ­ՅՈՒՆ` ԳԻՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՈԼՈՐՏ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

  Երե­ւա­նի “Լոյս“ հիմ­նադ­րա­մը կրթա­թո­շակ կը շնոր­հէ հայ ու­սա­նող­նե­րուն` պայ­մա­նաւ որ, այս վեր­ջին­նե­րը ներդ­րում կա­տա­րեն Հա­յաս­տա­նի մէջ, տրա­մադ­րե­լով իրենց ձեռք բե­րած գի­տե­լիքն ու հմտու­թիւն­նե­րը: Ամէն ամառ, “Լոյս“ի կրթա­թո­շա­կա­ռու­նե­րը կը գոր­ծեն Հա­յաս­տա­նի տար­բեր հա­մայնք­նե­րէ ներս‘ նա­խա­գի­ծեր […]

Հայրենի Աշխարհ

ԿԱՊ ԿԱ՞Յ ԲԵՐ­ՁՈ­ՐԻ ՋՐԵ­ԼԵԿՏ­ՐԱ­ԿԱ­ՅԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԵՒ ՇՈՒՇԻԻ ՄԷՋ “ԱՐԾ­ՈՒԱ­ԲԵՐԴ“ ՕՓԵ­ՐԱ­ՅԻՆ ԲԵ­ՄԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԻ­ՋԵՒ ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ

ԱՐԱՐ 1 Մօ­տա­ւո­րա­պէս տա­րի մը առաջ, կա­րե­ւոր իրա­դար­ձու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Աշ­խար­հի արե­ւել­եան դար­պա­սը հա­մա­րուող Ար­ցա­խի մէջ: Իրա­դար­ձու­թիւն մը, որ պէտք է աղ­մուկ հա­նէր, որով­հե­տեւ իր բնոյ­թով ցնցիչ էր: Լոս Ան­ճե­լը­սէն ար­ուես­տա­գէտ մը, Հէ­րի […]

Հայրենի Աշխարհ

ԱՐԴԻ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԿԵԴՐՈՆԷՆ…

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի – «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» Երե­ւա­նի Ար­դի փոր­ձա­ռա­կան կեդ­րո­նէն (ՆՓԱԿ.- Նո­րա­րար Փոր­ձա­ռա­կան Ար­ուես­տի Կեդ­րոն) ներս տար­բեր տե­սա­կի ցու­ցա­հան­դէս­ներ կը կազ­մա­կերպ­ուին: «Մար­դիկ սի­րում են գոյ­ներ, գե­ղեց­կու­թիւն, մա­նուկ­նե­րին:..Մենք դիտ­մամբ ենք ման­կա­կան քա­ղա­քը կա­ռու­ցել», կը յայտ­նէ Լու­սի­նէ Խան­տիկ­եան (նկար […]

No Picture
Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ – ՊԱԹՈՒՄ ԳՆԱՑՔԸ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի    Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­համ­եա­նի եւ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ Հա­րաւ-Կով­կաս­եան եր­կա­թու­ղա­յին ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, պաշ­տօ­նա­պէս կա­տար­ուե­ցաւ Երե­ւան-Պա­թում գնաց­քին բա­ցու­մը: Կա­տար­ուե­ցաւ նա­եւ շար­ժա­կազ­մի օրհ­նու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ տէր հօր: Նո­րոգ­ուած նստա­րան­ներ եւ ար­դի […]