No Picture
Խմբագրական

Ի ԳԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ՝ ՀԱՒԱՔ

Ժա­մա­նա­կը կը զու­գա­դի­պի Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­ման 18-ամ­եա­կին (Սեպ­տեմ­բեր 21, 1991)… Սա­կայն Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազմակերպած հաւաք-ցոյցը, բո­լո­րո­վին տար­բեր բնոյթ եւ նպա­տակ ու­նի: Ար­դա­րեւ, այդ օր, մեր՝ բո­լոր ամե­րի­կա­հա­յե­րուս ժա­մադ­րա­վայ­րը պի­տի ըլ­լայ Նիւ Եոր­քի […]

No Picture
Լրահոս

ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԵՏԱՔՍԻ ՎՐԱՅ

                                                                                                                                                                                    Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Նու­նէ Աղ­բալ­եան եզա­կի ար­ուես­տա­գէտ մըն է: Ան 27 տարիէ ի վեր կը կա­տա­րէ նկար­չու­թիւն՝ մե­տաք­սի վրայ: Վրձի­նը կը սա­հի մե­տաք­սին վրայ: Ներ­դաշ­նակ գոյ­ներ կը ստեղ­ծեն իւ­րա­յա­տուկ ճո­խու­թիւն մը: Նու­նէ կրթու­թիւն ստա­ցած […]

No Picture
Կիզակէտ

ՆՈՐ ԷՋԸ՝ ՄԻԱՅՆ ԱՐԴԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄԻ ՀԻՄԱՄԲ

Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն Եր­կու­շաբ­թի« Օգոս­տոս 31ին տրուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց« բա­րի դրաց­նու­թեան զար­գաց­ման մա­սին« ոե­ւէ հա­յու իրա­ւունք կու տայ նախ՝ գո­հու­նա­կու­թեան շունչ մը քա­շե­լու« իսկ յե­տոյ՝ եր­կու ափե­րով… […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԻՋԵՒ ԵՐԿԿՈՂՄ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը. Ղեկավարուելով նոյն օրը ստորագրուած Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելու մասին արձանագրութեամբ« Նկատի ունենալով վստահութեան եւ երկկողմ շահերի յարգման վրայ հիմնուած երկկողմ յարաբերութիւնների զարգացման հեռանկարները« Որոշելով զարգացնել […]

No Picture
Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ – ՊԱԹՈՒՄ ԳՆԱՑՔԸ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի    Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­համ­եա­նի եւ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ Հա­րաւ-Կով­կաս­եան եր­կա­թու­ղա­յին ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, պաշ­տօ­նա­պէս կա­տար­ուե­ցաւ Երե­ւան-Պա­թում գնաց­քին բա­ցու­մը: Կա­տար­ուե­ցաւ նա­եւ շար­ժա­կազ­մի օրհ­նու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ տէր հօր: Նո­րոգ­ուած նստա­րան­ներ եւ ար­դի […]

No Picture
Top Story

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ է Հա­յաս­տա­նը: Հե­տե­ւա­բար ան­պա­կաս են […]

No Picture
Գրական

«ՎԷՄ»Ի ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ծ.Խ.- Մեր անց­եալ շաբթ­ուան թիւին մէջ, անդ­րա­դար­ձած էինք »Վէմ«ի վե­րահ­րա­տարակ­ման մա­սին, Երե­ւա­նի մէջ: Ստո­րեւ, լոյս կ°ըն­ծա­յենք, Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած »Վէմ«ի անդ­րա­նիկ թիւին խմբագ­րա­կա­նը (գրիչ՝ Սի­մոն Վրաց­եա­նի), Սեպ­տեմ­բեր-Հոկ­տեմ­բեր 1933-ին:                                                                                                                                                                                   « ՎԷՄ» Թերթ ու […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 8ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Շա­բաթ օր, Oգոս­տոս 8, 2009-ին, Երե­ւա­նի մէջ աւար­տե­ցան հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 8րդ մար­զա­խա­ղե­րը, որոնք եօ­թը օրեր շա­րու­նակ 550 մար­զիկ­ներ, պա­տաս­խա­նա­տու­ներ եւ ծնող­ներ հա­մախմ­բուեցան Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մար­զա­խա­ղե­րուն հան­դի­սա­ւոր փա­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­ղո­վագն­դա­կի «Տի­նա­մօ» մար­զա­դաշ­տին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Ողիմպ­ի­ա­կան […]

No Picture
Լրահոս

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ…ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Աւար­տած են վե­րա­նո­րոգ­ման եւ վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տաք­նե­րուն կա­րե­ւո­րա­գոյն մա­սը: Ահա­ւա­սիկ Հիւ­սի­սա­յին Պո­ղո­տա­յին իւ­րա­յա­տուկ «փե­րեսթ­րոյ­քա»ն՝ վե­րա­կա­ռու­ցու­մը: Արեւմտ­եան չա­փա­նիշ­նե­րով եւ կա­ռոյ­ցով, անի­կա յար եւ նման է եւ­րո­պա­կան որե­ւէ մայ­րա­քա­ղա­քի բա­նուկ պո­ղո­տա­նե­րուն:Եռուն եր­թե­ւեկ, եռու­զեռ, գնում կա­տա­րող, […]

No Picture
Լրահոս

ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՊԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ԿԵԴՐՈՆ ԾՄԱԿԱՀՈՂԻ ՀՈԳՍԵՐԸ, ՅՈՅՍԵՐՆ ՈՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 18-րդ դա­րի վեր­ջին, երբ Խամ­սա­յի Մե­լի­քու­թիւնը փլուզ­ուեց, Ար­ցա­խի մի­ակ վա­ճա­ռա­կան գիւ­ղա­քա­ղա­քը՝ Վա­ճա­ռը, աւեր­ուեց, բնակ­չու­թեան մի մա­սը գաղ­թեց Ջա­ւախք, միւս մա­սը Ար­ցա­խի թաւ ան­տառ­նե­րի մի հատ­ուա­ծում, որ ծմակ էր, բնա­կու­թիւն հաս­տա­տեց, հիմք դրեց նոր գիւ­ղի՝ տա­լով […]