No Picture
Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ – ՊԱԹՈՒՄ ԳՆԱՑՔԸ

August 28, 2009 0

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի    Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­համ­եա­նի եւ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ Հա­րաւ-Կով­կաս­եան եր­կա­թու­ղա­յին ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, պաշ­տօ­նա­պէս կա­տար­ուե­ցաւ Երե­ւան-Պա­թում գնաց­քին բա­ցու­մը: Կա­տար­ուե­ցաւ նա­եւ շար­ժա­կազ­մի օրհ­նու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ տէր հօր: Նո­րոգ­ուած նստա­րան­ներ եւ ար­դի […]

No Picture
Top Story

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

August 20, 2009 0

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ է Հա­յաս­տա­նը: Հե­տե­ւա­բար ան­պա­կաս են […]

No Picture
Գրական

«ՎԷՄ»Ի ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

August 13, 2009 0

Ծ.Խ.- Մեր անց­եալ շաբթ­ուան թիւին մէջ, անդ­րա­դար­ձած էինք »Վէմ«ի վե­րահ­րա­տարակ­ման մա­սին, Երե­ւա­նի մէջ: Ստո­րեւ, լոյս կ°ըն­ծա­յենք, Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած »Վէմ«ի անդ­րա­նիկ թիւին խմբագ­րա­կա­նը (գրիչ՝ Սի­մոն Վրաց­եա­նի), Սեպ­տեմ­բեր-Հոկ­տեմ­բեր 1933-ին:                                                                                                                                                                                   « ՎԷՄ» Թերթ ու […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 8ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

August 13, 2009 0

Շա­բաթ օր, Oգոս­տոս 8, 2009-ին, Երե­ւա­նի մէջ աւար­տե­ցան հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 8րդ մար­զա­խա­ղե­րը, որոնք եօ­թը օրեր շա­րու­նակ 550 մար­զիկ­ներ, պա­տաս­խա­նա­տու­ներ եւ ծնող­ներ հա­մախմ­բուեցան Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մար­զա­խա­ղե­րուն հան­դի­սա­ւոր փա­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­ղո­վագն­դա­կի «Տի­նա­մօ» մար­զա­դաշ­տին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Ողիմպ­ի­ա­կան […]

No Picture
Լրահոս

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ…ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅ

August 13, 2009 0

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Աւար­տած են վե­րա­նո­րոգ­ման եւ վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տաք­նե­րուն կա­րե­ւո­րա­գոյն մա­սը: Ահա­ւա­սիկ Հիւ­սի­սա­յին Պո­ղո­տա­յին իւ­րա­յա­տուկ «փե­րեսթ­րոյ­քա»ն՝ վե­րա­կա­ռու­ցու­մը: Արեւմտ­եան չա­փա­նիշ­նե­րով եւ կա­ռոյ­ցով, անի­կա յար եւ նման է եւ­րո­պա­կան որե­ւէ մայ­րա­քա­ղա­քի բա­նուկ պո­ղո­տա­նե­րուն:Եռուն եր­թե­ւեկ, եռու­զեռ, գնում կա­տա­րող, […]

No Picture
Լրահոս

ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՊԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ԿԵԴՐՈՆ ԾՄԱԿԱՀՈՂԻ ՀՈԳՍԵՐԸ, ՅՈՅՍԵՐՆ ՈՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

August 13, 2009 0

 18-րդ դա­րի վեր­ջին, երբ Խամ­սա­յի Մե­լի­քու­թիւնը փլուզ­ուեց, Ար­ցա­խի մի­ակ վա­ճա­ռա­կան գիւ­ղա­քա­ղա­քը՝ Վա­ճա­ռը, աւեր­ուեց, բնակ­չու­թեան մի մա­սը գաղ­թեց Ջա­ւախք, միւս մա­սը Ար­ցա­խի թաւ ան­տառ­նե­րի մի հատ­ուա­ծում, որ ծմակ էր, բնա­կու­թիւն հաս­տա­տեց, հիմք դրեց նոր գիւ­ղի՝ տա­լով […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 8-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԲԱՑՈՒՄ…

August 7, 2009 0

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը պատ­մա­կան օր մը դար­ձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ հա­յու­թեան հա­մար: 91 տար­ուան պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւնը կրցաւ իրա­կա­նաց­նել տա­րի­նե­րու իր երա­զը եւ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական իր 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րը ծրագ­րեց ու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը […]

No Picture
Լրահոս

ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ՏԱՐՈՒԱՅ ԴԱԴԱՐԷ ԵՏՔ «ՎԷՄ»Ը ՎԵՐՍՏԻՆ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

August 7, 2009 0

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի մէջ, վերս­տին լոյս տե­սաւ 1933-էն 1939 թուա­կան­նե­րուն, լոյ­սե­րու քա­ղաք՝ Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած, Սի­մոն Վրաց­եա­նի խմբագ­րու­թեան հան­րա­ծա­նօթ »ՎԷՄ հա­մա­հայ­կա­կան հան­դէս«ը: Անդ­րա­նիկ հա­մա­րը (թիւ 1-26) կÿընդգր­կէ 212 էջ: Սոյն պար­բե­րա­կա­նի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման նպա­տակն է հա­մադ­րել […]

No Picture
Լրահոս

ՍԵՒԱՆԱՊԱՏՈՒՄ

August 7, 2009 0

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, Երե­ւանցի­ին հա­մար ցան­կա­լի հանգս­տա­վայր մըն է Երե­ւա­նէն 60 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Սե­ւա­նայ լի­ճը: Այս տա­րի ցուրտ եղա­նա­կի պատ­ճա­ռով, Սե­ւա­նայ լի­ճի տա­րած­քը, վեր­ջերս միայն իր ամառ­նա­յին մթնո­լոր­տին մէջ մուտք […]

No Picture
Լրահոս

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՆՈՎԱԿԱՆ

July 30, 2009 0

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան Հայաստանի ՀիւսիսԱրեւելեան շրջանի գիւղական համայնքներէն մէկն է Ենովականը, Իջեւանէն մօտաւորապէս վեց մղոն հեռու: Խիտ անտառներով շրջապատուած, այս գիւղը կը գտնուի հազար երեք հարիւր մեթր բարձրութեան վրայ: Մօտակայ անտառածածկ ձորը ունի չորս մղոն […]

1 7 8 9 10 11 12