No Picture
Լրահոս

ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

                                                                                                                                                                          ՍԱՄ­ՈՒԷԼ ԱՒԱԳ­ԵԱՆ                                                                                                                                                                                       »ԿԱ­ՊԻ­ՏԱԼ«  Հայ-թրքա­կան սահ­մա­նի բա­ցու­մը Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­ւո­րու­թիւն կը տայ բազ­մա­պատ­կել ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ կա­պող տրանս­պոր­տա­յին ու­ղի­նե­րը« կը թու­լա­նայ կախ­ուա­ծու­թիւնը Վրաս­տա­նից: Բաց սահ­մանն աւե­լի լաւ է« քան փակ սահ­մա­նը: Սա« թե­րեւս« ան­վի­ճե­լի եզ­րա­յան­գում […]

No Picture
Լրահոս

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

                                                                                                                                          ՃՈՐՃ ԱՂՃԱՅԵԱՆ                                                                                                                                                      (Թարգմանեց՝ Ն. ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ) Կարգ մը աղ­բիւր­ներ թե­լադ­րած են որ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու առն­չող ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ար­դիւնք՝ ներ­կայ տագ­նա­պի քննա­դա­տու­թիւն­նե­րը մեղ­մաց­ուին:  Պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւնը այն է թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վա­ւե­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ, Հա­յաս­տան մեծ ճնշում­նե­րու տակ է, […]

No Picture
Հայաստան

ՊԷՏՔ Է ԽՆԱՅՈ°ՒԷՐ ԱՅՍ ՎԱՏՆՈՒՄԸ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ  Աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր« մեր ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան եւ ու­ղե­կից ու­ժե­րը« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի« ին­կած են ժա­մա­նակ եւ ուժ վատ­նե­լու տա­րօ­րի­նակ ոլո­րապ­տոյ­տի մը մէջ« իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝ Թուրք­իոյ հետ ար­տա­ռոց ու անըն­դու­նե­լի […]

Հայաստան

«ՄԵՆՔ ՈՒԶՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՌԱՆՑ ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԵՐԿՐԻ… ԱՅԴՊԷՍ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ՆԱԽԿԻՆ ԴԵՍՊԱՆ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ

 Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք խմբագ­րու­թեանս կող­մէ կա­տար­ուած հար­ցա­զրոյց մը, »Մոտուս Վի­վենտի« հիմ­նար­կի ղե­կա­վար եւ նա­խա­պէս տա­րի­ներ շա­րու­նակ, Գա­նա­տա­յի մօտ, ՀՀ դես­պա­նի պաշ­տօ­նը ստանձ­նած Արա Պապ­եա­նի հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցին կից, նա­եւ յօդ­ուած մը, գրուած նոյ­նինքն Արա Պապ­եա­նի կող­մէ: […]

Լրահոս

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՄՏԱԾԷ ԵՐԵՒԱՆՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

ՆԱ­ՐԻ­ՆԷ ՏՈՒ­ՄԱՆ­ԵԱՆ – Երե­ւան Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Հայ¬թրքա­կան վեր­ջին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս ստո­րագր­ուած փաս­տա­թուղ­թե­րուն վե­րա­բեր­եալ բարձ­րա­ցած աղ­մու­կը՝ բնա­կա­նա­բար չէր սա­հա­ման­ափակ­ուէր միայն Հա­յաս­տա­նի կամ Սփիւռ­քի քա­ղա­քա­կան հո­սանք­նե­րուն մէջ առա­ջա­ցած բո­ղոք­նե­րով, ցոյ­ցե­րով եւ Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին ու ար­տա­քին […]

No Picture
Լրահոս

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՕՍՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ.- ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻ°Ն ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՐԿ Է ԴԻՄԱԳՐԱՒԵԼ

Հա­յաս­տան-Թուրք­իա կա­պե­րու ծի­րէն ներս ար­ձա­նագր­ուած վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը, յատ­կա­պէս քա­ղա­քա­կան-դիւա­նա­գի­տա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ տե­ղի ու­նե­նա­լիք յա­ռա­ջի­կայ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ Զուի­ցեր­իոյ միջ­նոր­դու­թեամբ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նա­գի­րե­րու հի­ման վրայ, ար­դար ընդվ­զու­մի ալիք մը սկսած են բարձ­րաց­նել թէ° Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս, եւ թէ […]

No Picture
Հայաստան

ՔԻՉ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ .- ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 2009Ի ԵՐԵՒԱՆԸ

Զուիցերիոյ միջնորդութեամբ նախագծուած Հայաստան-Թուրքիա համաձայնագիրները »անփոփոխելի են ու անդառնալի«« կը պնդեն Հայաստանի իշխանութեան ու դիւանագիտութեան վարիչները« արհամարհելով ո°չ միայն երէկի« այսօրուան ու վաղուան հայութեան անժխտելի իրաւուքները« այլ նաեւ անոնց տէր կանգնելու միացեալ կամքը: Այս պնդումները […]

No Picture
Հայաստան

ԲԱՎՐԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 Հայ-թուրք հան­դի­պում­ներն ու կա­տար­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը մո­ռա­ցու­թեան մատ­նած են բազ­մա­թիւ հար­ցեր, որոնց կար­գին բո­լորո­վին տար­բեր «ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս»ի վրայ գտնուող Բար­վա գիւ­ղը, որ կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի եւ Վրաս­տա­նի հիւ­սիս-արեւմտ­եան սահ­մա­նին վրայ, Երե­ւա­նէն մօ­տա­ւո­րա­պէս 170 քլմ. հե­ռու: Վեր­ջերս, […]

No Picture
Լրահոս

ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԿՈՎԿԱՍ՝ Հ.Օ.Մ.-Ի ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

 Յու­նաս­տա­նի Մա­կե­դոն­իա-Թրակ­իոյ Հայ գթու­թեան խա­չի Խալ­քի­տիքիի գե­ղա­տե­սիլ ամա­րա­նո­ցը այս տա­րի եւս բա­ցաւ իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը հա­յու­թեան մատ­ղաշ սե­րուն­դին առ­ջեւ« եւ Յու­նիս ամ­սու 27-էն Յու­լիս 15« վաթ­սուն երե­խա­ներ՝ – Թե­սա­ղո­նի­կէ­էն եւ Թրակ­իոյ այ­լա­զան շրջան­նե­րէն, 18 օր […]

No Picture
Լրահոս

«ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼ Է ՇՕՇԱՓԵԼԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐ ՄԵՐ ՀԱՇՈՒԻՆ…» ՅԱՅՏՆԵՑ ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 2ին« Երե­ւա­նի կեդ­րո­նը գտնուող Շարլ Ազ­նա­ւուր հրա­պա­րա­կին շուրջ, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պեց հա­ւաք մը,  նուիր­ուած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան 18ամ­եա­կին« որու ըն­թաց­քին նա­եւ ար­տա­յայ­տեց իր ընդ­դի­մու­թիւնը հայ-թրքա­կան նա­խաս­տո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն: Ստո­րեւ, ամ­բող­ջու­թեամբ լոյս կ°ըն­ծա­յենք Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ […]