No Picture
Լրահոս

ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԿՈՎԿԱՍ՝ Հ.Օ.Մ.-Ի ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

 Յու­նաս­տա­նի Մա­կե­դոն­իա-Թրակ­իոյ Հայ գթու­թեան խա­չի Խալ­քի­տիքիի գե­ղա­տե­սիլ ամա­րա­նո­ցը այս տա­րի եւս բա­ցաւ իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը հա­յու­թեան մատ­ղաշ սե­րուն­դին առ­ջեւ« եւ Յու­նիս ամ­սու 27-էն Յու­լիս 15« վաթ­սուն երե­խա­ներ՝ – Թե­սա­ղո­նի­կէ­էն եւ Թրակ­իոյ այ­լա­զան շրջան­նե­րէն, 18 օր […]

No Picture
Լրահոս

«ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼ Է ՇՕՇԱՓԵԼԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐ ՄԵՐ ՀԱՇՈՒԻՆ…» ՅԱՅՏՆԵՑ ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Սեպ­տեմ­բեր 2ին« Երե­ւա­նի կեդ­րո­նը գտնուող Շարլ Ազ­նա­ւուր հրա­պա­րա­կին շուրջ, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պեց հա­ւաք մը,  նուիր­ուած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան 18ամ­եա­կին« որու ըն­թաց­քին նա­եւ ար­տա­յայ­տեց իր ընդ­դի­մու­թիւնը հայ-թրքա­կան նա­խաս­տո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն: Ստո­րեւ, ամ­բող­ջու­թեամբ լոյս կ°ըն­ծա­յենք Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ […]

No Picture
Հայաստան

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՂԷՏ ՄԸ

ՃՈՐՃ ԱՂ­ՃԱՅ­ԵԱՆ (Թարգ­մա­նեց՝ Ն. Պար­սում­եան)   Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու հրա­պա­րա­կու­մը ար­դէն իսկ մատն­ուած է թէ դրա­կան եւ թէ ժխտա­կան քննա­դա­տու­թիւն­նե­րու զա­նա­զան աղ­բիւր­նե­րու կող­մէ:  Դժբախ­տա­բար, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու սկզբնա­կան քննա­դա­տում­նե­րը մա­կե­րե­սա­յին ակ­նարկ­նե­րու ար­դիւնքն են: […]

No Picture
Խմբագրական

Ի ԳԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ՝ ՀԱՒԱՔ

Ժա­մա­նա­կը կը զու­գա­դի­պի Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­ման 18-ամ­եա­կին (Սեպ­տեմ­բեր 21, 1991)… Սա­կայն Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազմակերպած հաւաք-ցոյցը, բո­լո­րո­վին տար­բեր բնոյթ եւ նպա­տակ ու­նի: Ար­դա­րեւ, այդ օր, մեր՝ բո­լոր ամե­րի­կա­հա­յե­րուս ժա­մադ­րա­վայ­րը պի­տի ըլ­լայ Նիւ Եոր­քի […]

No Picture
Լրահոս

ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԵՏԱՔՍԻ ՎՐԱՅ

                                                                                                                                                                                    Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Նու­նէ Աղ­բալ­եան եզա­կի ար­ուես­տա­գէտ մըն է: Ան 27 տարիէ ի վեր կը կա­տա­րէ նկար­չու­թիւն՝ մե­տաք­սի վրայ: Վրձի­նը կը սա­հի մե­տաք­սին վրայ: Ներ­դաշ­նակ գոյ­ներ կը ստեղ­ծեն իւ­րա­յա­տուկ ճո­խու­թիւն մը: Նու­նէ կրթու­թիւն ստա­ցած […]

No Picture
Կիզակէտ

ՆՈՐ ԷՋԸ՝ ՄԻԱՅՆ ԱՐԴԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄԻ ՀԻՄԱՄԲ

Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն Եր­կու­շաբ­թի« Օգոս­տոս 31ին տրուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց« բա­րի դրաց­նու­թեան զար­գաց­ման մա­սին« ոե­ւէ հա­յու իրա­ւունք կու տայ նախ՝ գո­հու­նա­կու­թեան շունչ մը քա­շե­լու« իսկ յե­տոյ՝ եր­կու ափե­րով… […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԻՋԵՒ ԵՐԿԿՈՂՄ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

 Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը. Ղեկավարուելով նոյն օրը ստորագրուած Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելու մասին արձանագրութեամբ« Նկատի ունենալով վստահութեան եւ երկկողմ շահերի յարգման վրայ հիմնուած երկկողմ յարաբերութիւնների զարգացման հեռանկարները« Որոշելով զարգացնել […]

No Picture
Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ – ՊԱԹՈՒՄ ԳՆԱՑՔԸ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի    Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­համ­եա­նի եւ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ Հա­րաւ-Կով­կաս­եան եր­կա­թու­ղա­յին ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, պաշ­տօ­նա­պէս կա­տար­ուե­ցաւ Երե­ւան-Պա­թում գնաց­քին բա­ցու­մը: Կա­տար­ուե­ցաւ նա­եւ շար­ժա­կազ­մի օրհ­նու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ տէր հօր: Նո­րոգ­ուած նստա­րան­ներ եւ ար­դի […]

No Picture
Top Story

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ է Հա­յաս­տա­նը: Հե­տե­ւա­բար ան­պա­կաս են […]

No Picture
Գրական

«ՎԷՄ»Ի ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ծ.Խ.- Մեր անց­եալ շաբթ­ուան թիւին մէջ, անդ­րա­դար­ձած էինք »Վէմ«ի վե­րահ­րա­տարակ­ման մա­սին, Երե­ւա­նի մէջ: Ստո­րեւ, լոյս կ°ըն­ծա­յենք, Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած »Վէմ«ի անդ­րա­նիկ թիւին խմբագ­րա­կա­նը (գրիչ՝ Սի­մոն Վրաց­եա­նի), Սեպ­տեմ­բեր-Հոկ­տեմ­բեր 1933-ին:                                                                                                                                                                                   « ՎԷՄ» Թերթ ու […]