ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ.- ԾԵ­ՐԱ­ԿՈՒ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊՐԱՈՒՆԶ­ՊԸՐ­ԿԸՐ ԿԸ ՇՆՈՐՀ­Ա­ՒՈ­ՐԷ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵ­ՆԷՆ ՓՐԿՈՒԱԾ ՎԱՀ­ՐԱՄ ՆԱ­ՀԻԿ­ԵԱ­ՆԸ

 Լու­սան­կար­ներ` Ժի­րայր Յով­սէփ­եան     Դեկ­տեմ­բեր 8-ին, Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկեղեց­ւոյ մէջ, յանձին հո­վիւ` Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եա­նի, պաշ­տօ­նա­կան յայ­տագ­րով մը, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն փրկուած Վահ­րամ Նա­հիկ­եա­նի (այժմ Նիւ Հեմ­շը­րաբ­նակ) 101ամ­եա­կը: Ծե­րա­կու­տա­կան Ուիլ...

ՏԻԹ­ՐՈՅԹ-ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ .- “ՀԱՅ ՄԱՅ­ՐԸ ԵՒ ՀԱՅ ԿԻ­ՆԸ ՀԱ­ՅՈՑ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԵԱՆ ԸՆ­ԹԱՑ­ՔԻՆ“ ՆԻՒԹՈՎ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

   ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՕԼԵԱՆ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Շնոր­հա­զարդ Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա-ին, Հայ­րա­պե­տա­կան կոն­դա­կով մը 2013 թուա­կա­նը հռչա­կած էր Հայ Մայ­րե­րու տարի եւ թե­լադ­րած էր թե­մե­րու մէջ Եկե­ղե­ցի­ներ եւ կամ Մշա­կու­թա­յին...

ՊԱ­ՌԱ­ՒԱ­ՔԱՐ­ՑՈՒ ՀՈ­ԳԻՆ Է ՄԵԾ

  ՄԱՐԻԵՏԱ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ ``ԱԶԳ`` (Մես­րոպ­եան ուղ­ղագ­րու­թեամբ ըն­դօ­րի­նա­կեց` Յա­րու­թիւն Մսըրլ­եան) Տա­ւու­շի սահ­մա­նա­մերձ Պա­ռա­ւա­քար գիւ­ղում ապ­րում է հօ­րեղ­բօրս դուստր Մա­րի­նէ Խա­չատր­եա­նը: Ու ես վեր­ջերս ու­զում էի Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նի այդ գիւ­ղը գնալ ու...

ՆԻՒ ԵՈՐ­Ք.- ՀՐԱՅՐ ԲԱ­ԶԷԻ ՆՈՐ ԱԼ­ՊՈ­ՄԻՆ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ԹԷ­ՔԷ­ԵԱՆ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

  ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Ազ­գագ­րա­կան ան­փո­խա­րի­նե­լի նա­խա­ձեռ­նու­թեան մը ու­րիշ մէկ փա­ռա­ւոր աշ­խա­տա­սի­րու­թիւնն է Հրայր Բա­զէի (Խա­չեր­եան) վեր­ջերս լոյս ըն­ծա­յած ``Մէկ Ազգ Մէկ Եկե­ղե­ցի`` հրա­շա­գեղ ալ­պո­մը, որ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Նիւ Ճըրզիի Թէ­քէ­եան սրա­հին...

ՆԻՒ ԵՈՐ­Ք.- ԱՆԻ ԵՒ ԱՅ­ՏԱ ԳԱ­ՎԱՖ­ԵԱՆ ՋՈՒ­ԹԱ­ԿԱ­ՀԱՐ ՔՈՅ­ՐԵ­ՐԸ ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱ­ՆԻ ԱՊԱ­ՐԱՆ­ՔԻՆ ՄԷՋ Կ՛ՈՒ­ՆԵ­ՆԱՆ ՀԱ­ՄԵՐԳ

  ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Առա­ջին ան­գամ չէ, որ նիւ եոր­քաբ­նակ ազ­գա­յին բա­րե­րար Տէր եւ Տի­կին Էտ­ուըրտ եւ Գար­մէն Կիւլ­պէնկ­եան­ներ իրենց Փաունտ Րի­ճի ապա­րան­քէն ներս կը հիւ­րըն­կա­լեն հան­րա­յայտ ար­ուես­տա­գէտ­ներ: Տօ­նա­կան օրե­րու նա­խօ­րէ­ին...

Հ.Բ.Ը.Մ.-ը 1,1 միլիոն տոլարի կրթանպաստներ շնորհած է

[caption id="attachment_16858" align="alignleft" width="150"] թաւջութակահար Վարդան Գասպարեան[/caption] Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, Հ.Բ.Ը.Մ.-ը կը տեղեկացնէ թէ, 2013-2014 կրթական տարեշրջանի ընթացքին, 1,1 միլիոն տոլարի կրթանպաստներ շնորհած է զանազան արուեստագէտներու եւ հիմնարկներու: Այս գումարէն...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆՆԻՒԵՈՐՔ.- ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆԻ` “ՎԷՆՍԷՆԻ ԱՆՏԱՌԸ“ ԳԻՐՔԻՆ ՀԵՏ

 Ուր­բաթ, Դեկտ. 13-ի երե­կոյ­եան, դարձ­եալ հա­ւաք­ուած ենք Նիւ Եոր­քի Հայ Կեդ­րո­նի սրա­հը, Նի­կո­ղոս Սա­րաֆ­եա­նի` ``Վէն­սէ­նի ան­տա­ռը`` գիր­քի Անգ­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեան առի­թով: Գիր­քի թարգ­մա­նի­չը`  Քրիս Ադամ­եանն է: Նախ ծա­նօ­թա­նանք հե­ղի­նա­կին: (Քաղ­ուած Մի­նաս...

Հ.Յ.Դ.-Ի 123-ԱՄ­ԵԱԿ ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ

   Շա­բաթ, Դեկ­տեմ­բեր 7-ին, Տիթ­րոյ­թի Լի­վոն­իա շրջա­նի ``Էմ­պը­սի`` պան­դո­կի սրա­հին մէջ, յա­տուկ հան­դի­սու­թեամբ մը նշուե­ցաւ Հ.Յ.Դ.-ի 123-ամ­եա­կը: Նախ­քան ընթ­րիքն ու պա­րա­հան­դէ­սը, տե­ղի ու­նե­ցաւ տէ­րու­նա­կան աղօթք, մաս­նակ­ցու­թեամբ երեք յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ` Հրանդ...

ԼԵ­ՒՈՆ Գ. ՄԻ­ՆԱՍ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ.- ՅԻ­ՇՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆՍ ՄԷՋ ….

  Հայրս, Լեւոն Մի­նաս­եա­նը դեռեւս 20 տա­րե­կան հա­սա­կում նուիր­ուել է ազ­գա­յին կեան­քի մե­ծա­ծա­ւալ աս­պա­րէ­զին եւ մինչեւ իր կեան­քի վեր­ջին օրե­րը, ինչ­պէս որ ակա­նա­տես եղայ անց­եալ Սեպ­տեմ­բե­րին, ամ­բող­ջա­պէս տո­գոր­ուած էր հայ...

ԱՆ­ՆԱ ԱՍՏ­ՈՒԱ­ԾԱ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ-ԹԸՐ­ՔՈ­ԹԻ ԳԻՐ­ՔԻ ԳԻ­ՆԵ­ՁՕՆ

  Վեր­ջերս, Նիւ Ճըրզիի ``Յով­նան­եան`` վար­ժա­րա­նէն ներս, կա­տար­ուե­ցաւ Ան­նա Աստ­ուա­ծա­տուր­եան-Թըր­քո­թի ``Nowhere, a Story of Exile `` գիր­քի ներ­կա­յա­ցու­մը: Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց, տեղ­ւոյն ``Հա­մազ­գա­յին``ի ան­դամ` Անի Չաղ­լաս­եան, որ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց դպրո­ցի...
Social profiles