ՎԻ­ԵՆ­ՆԱ­ՅԻ ՄԷՋ.- ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ – ԱԼԻ­ԵՒ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

  ՎԻ­ԵՆ­ՆԱ.- Նո­յեմ­բեր 19-ին, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­ներ` Սերժ Սարգս­եան եւ Իլ­համ Ալի­եւ, հան­դի­պե­ցան, Աւստր­իոյ մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ: Մօտ եր­կու ժամ տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող այս հան­դի­պու­մը կա­տար­ուե­ցաւ դռնփակ: Լրագ­րող­նե­րուն միայն թոյլ տրուե­ցաւ...

ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԻ ՀԱՅԱԶԳԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՔԷՇԻՇԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

  Նո­յեմ­բեր 16-ին, Ու­րուկ­ուա­յի զբօ­սաշր­ջու­թեան եւ մարմ­նակր­թու­թեան նա­խա­րար Լիլ­ի­ամ Քէշիշ­եան պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հետ: Քէ­շիշ­եան Ու­րուկ­ուա­յի նա­խա­գահ Խո­սէ Մու­խի­քա­յի քա­ղա­քա­կան խմբակ­ցու­թեան ան­դամ է: Քէ­շիշ­եա­նի ջան­քե­րուն շնոր­հիւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.Ը Ի՞ՆՉ­ՊԷՍ ԱՒԵ­ԼԻ ԳՐԱ­ՒԻՉ ԴԱՐՁ­ՆԵԼ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ՂԵ­ԿԱ­ՎԱՐ­ՆԵ­ՐՈՒ.- ՄԵՐ ՀԻՄ­ՆԱ­ԴԻՐ ԴԷՄ­ՔԵ­ՐԷՆ Ի՞ՆՉ ԿՐՆԱՆՔ ՍՈՐ­ՎԻԼ

 ՏՈՔԹ. ՇԱՀԷ ԵՆԻԳՈՄՇԵԱՆ Հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցու­մը եւ ար­դի ար­հես­տա­գի­տու­թիւնը սկսած են փո­խել ղե­կա­վա­րու­թեան դիր­քեր հաս­նե­լու խա­ղի օրէնք­նե­րը: Ան­կաս­կած որ փոր­ձա­ռու­թիւնը հաշ­ուի կ՛առն­ուի, անհ­րա­ժեշտ է, բայց այ­լեւս չու­նի անց­եա­լի իր առաջ­նա­հեր­թու­թիւնը: Նոր, թարմ...

ԱՆ­ԹԱ­ՌԱՄ­ԵԱՆ-ՀՈՖ­ՄԱ­ՆԻ ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔՈՒՄ

ԱՐԵՒԻԿ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ Որե­ւէ ար­տա­կարգ ձեռ­նար­կի ներ­կայ գտնուե­լու հա­ճոյ­քը կար­ծել է տա­լիս, թէ այդ ձեռ­նար­կի մա­սին գրե­լը շատ հեշտ կը լի­նի: Բայց այդ ``հեշտ``ը լոկ թուաց­եալ է ու իս­կոյն չքա­նում է...

ԵՐ­ԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԵՐԵ­ԿՈՅ` Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ՓՕԼ ՄՈ­ԹԵԱ­ՆԻ

    Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 27-ին, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Le Poisson Rouge սրա­հին, տե­ղի ու­նե­ցաւ իւ­րա­յա­տուկ երաժշ­տա­կան երե­կոյ մը, ի յի­շա­տակ հա­յազ­գի հան­րա­ծա­նօթ թմբկա­հար Փօլ Մո­թեա­նի, որուն մահ­ուան երկ­րորդ տա­րե­լիցն...

ՆԱ­ՄԱԿ “ԳՐԱ­ԿԱՆ ԹԵՐԹ“Ի ԽՄԲԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ

ՎԱՐ­ԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷ­ՈՍ­ԵԱՆ   Այս նա­մա­կը գրուած է Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու Միու­թեան վեր­ջին ար­տա­կարգ հա­մա­գու­մա­րէն (Հոկ­տեմ­բեր 20) ան­մի­ջա­պէս ետք եւ յանձնո­ւած ``Գրա­կան Թերթ``ին` առ ի հրա­տա­րա­կու­թիւն, սա­կայն մին­չեւ օրս մնա­ցած է ան­տիպ:...

ՀԱՅ ԿԵԴՐՈՆ ԵՒ ԽԱՉՔԱՐ` ՉԻ­ՆԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԷՋ

Վեր­ջերս, Չի­նաս­տան այ­ցե­լեց Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ. եւ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Չի­նաս­տան բնա­կող հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, որոնց հետ քննար­կած հա­մայն­քի կազ­մա­կերպ­ման խնդիր­նե­րը: Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը այ­ցե­լեց տեղ­ւոյն Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւն եւ...

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ.- ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎԵԱՆ` 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՒ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԱԳՐՄԱՆ ԱԿԱՆԱՒՈՐ ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՐԾԻՉԸ

[caption id="attachment_16102" align="alignleft" width="220"] Հա­յոց Պա­տա­րա­գէն նմոյշ մը` Մա­կար Եկ­մալ­եա­նի ``Հայր Մեր``ը[/caption] ԱՐՍԷՆ ՍԱՅԵԱՆ   19-րդ դա­րու հայ իրա­կա­նու­թեան մէջ, մշա­կոյ­թի առա­ջին ակա­նա­ւոր գոր­ծի­չը որ ընդ­հա­նուր հա­մալ­սա­րա­նա­կան կրթու­թեան հետ ձեռք...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ­ԵԱՆ ՊԱՐ­ԳԵՒ` Հ.Հ. ՊԱՇՏ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱ­ՆԸ

  ՎԱՆԻԿ ՍԱՆԹՐԵԱՆ   Երե­ւա­նում յի­սուն գե­ղար­ուես­տա­կան գու­նա­ւոր լու­սան­կար­նե­րից բաղ­կա­ցած ցու­ցա­հան­դէս նուի­րեց Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեա­նը Նիւ Եոր­քաբ­նակ լու­սան­կա­րի վար­պետ Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նը: Այդ աշ­խա­տանք­նե­րը նա կա­տա­րել է եր­կու տա­րի առաջ, ըն­տիր...
Social profiles