ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՍԻՄՈՆ ԶԱՒԱՐԵԱՆԻՆ

ԵՐԵՒԱՆ.- Հոկտեմբեր 23-ին, Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Հիմնարկին մէջ, բացումը կատարուեցաւ Հ. Յ. Դաշնակցութեան հիմնադիր եւ ``Հ.Յ.Դաշնակցութեան խիղճն ու սիրտը`` նկատուող Սիմոն Զաւարեանի մահուան հարիւրերորդ տարելիցին նուիրուած գիտաժողովին: Ներկայ էին ակադեմական,...

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՄԸ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ

  ԽԱՉԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ Հոկտեմբեր 14-15, 2013-ին, Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցած Եւրոպահայերու համագումարը կրնա՞յ թելադրել նոր ուղիներ Սփիւռքի կազմակերպուածութեան եւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու համակարգման ուղղութեամբ: Հարցումը կը բխի ոչ այնքան համագումարի կոնկրետ...

ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ.- ՍԱ­ՅԱԹ ՆՈ­ՎԱ­ՅԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 300-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ

[caption id="attachment_15727" align="aligncenter" width="300"] Լուսանկ­ար­ները`ՎԻԳԷՆ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆԻ[/caption] Թղթա­կից Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 6-ին, Մեծն Պոս­թը­նի մէջ նշուե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­զու­գա­կան աշոյղ` Սա­յաթ Նո­վա­յի ծննդեան 300ամ­եա­կը: Ուա­թըր­թաու­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նի սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ...

ԱՐ­ԼԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ՀԻՄ­ՆԱՐԿ.- ԳԻՐ­ՔԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՄ` “ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՔՈՒ­ԼԻ­Ճ ԵՒ ՀԱՅ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒ ՆՈՒԻ­ՐԱԾ ԳՈՐ­ԳԸ“

  Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Դոկտ. Յա­կոբ Մար­թին Տե­րան­եա­նի, անգ­լե­րէն լե­զուով լոյս տե­սած ``Նա­խա­գահ Քալ­վին Քու­լիճ եւ Հայ Որ­բե­րու Գոր­գը`` (President Calvin Coolidge and the Armenian Orphan Rug) գիր­քին...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ – ԹԵ­ԼԵ­ԹՈՆ 2013.- “ՂԱ­ՐԱ­ԲԱ­ՂԻ ԵՒ ՀԻՒ­ՍԻ­ՍԱ­ՅԻՆ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ, ԱՆՎ­ՏԱՆ­ԳՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ԲԱՐ­ԳԱ­ՒԱՃ­ՄԱՆ ՆՈՐ ՃԱ­ՆԱ­ՊԱՐՀ“

 Սոյն յայ­տա­րա­րու­թիւնը ուղղ­ուած է ``Հա­յաս­տան Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րամ``ի 25 մաս­նա­ճիւ­ղե­րին, որ­պէս­զի այս տար­ուան դրա­մա­հա­ւա­քի հա­սոյ­թը յատ­կաց­ուի վե­րո­յիշ­եալ ծրագ­րին: Ծրա­գի­րը առնչ­ւում է Հա­յաս­տա­նի եւ­Ղա­րա­բա­ղի մի­ջեւ կա­ռուց­ուե­լիք արդ­ի­ա­կան մայ­րու­ղու մա­սին: Հիմ­նադ­րա­մի հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նի 16րդ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՍՈՒՐ­Բ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ “ՅՈՅ­ՍԵՐ“ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄՈՅ­ԹԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՄԸ

  ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Շա­բաթ, Սեպտ. 28, 2013ին Frank Sinatra school of the arts Tony Bennett հան­րա­ծա­նօթ Concert Hall-ում New York, աւե­լի քան 500 հայ­րե­նա­կից­նե­րի ներ­կա­յու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ...

ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ.- ԲԺԻՇԿ ԱԼՖ­ՐԷՏ ԴԱՆԻ­ԷԼ­ԵԱ­ՆԻ “ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԿԻՑ ՀԻՒԱՆ­ԴՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՃԱ­ՆԱ­ՉՈՒՄ“ ՀԱ­ՏՈ­ՐԸ

  Ս.Մ. Ներ­կայ ժա­մա­նակ­նե­րուն` Երբ գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւնը յա­ճախ ան­տե­ղի կեր­պով ար­շաւ­նե­րու թի­րախ է, այն ``տրա­մա­բա­նու­թեամբ``, որ ``գիր­քի դա­րաշր­ջա­նը անց­եա­լին կը պատ­կա­նի...``: Երբ բա­նաս­տեղծ­ներ, վի­պա­գիր­ներ ու թա­տե­րա­գիր­ներ հա­զար կը մտա­ծեն ու մէկ...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ “ՇՆՈՐ­ՀԱ­ԼԻ“ ԵՐԳ­ՉԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻՆ ԵԼՈՅ­ԹԸ ԱՆ­ՄՈ­ՌԱ­ՆԱ­ԼԻ ՄԵ­ՂԵ­ԴԻ­ՆԵ­ՐՈՎ

    Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Հայց. Եկե­ղեց­ւոյ ``ՇՆՈՐ­ՀԱ­ԼԻ`` երգ­չա­խում­բը ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ, Դեկ­տեմ­բեր 6, 2013-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 8-ին: Երգ­չա­խում­բը այս ելոյ­թով կը նշէ զոյգ կլոր թուա­կան­ներ, առա­ջի­նը`  եկե­ղեց­ւոյ...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՆՈՐ ՁԱՅ­ՆԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԻ ՀԻՄ­ՆԱ­ԴԻՐ` ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒՄ ԼԻ­ՄՈՆՃ­ԵԱ­ՆԻ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐ­ԾԸ

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Հայ հո­գե­ւոր եւ ժո­ղովր­դա­կան եր­գերն աղա­ւա­ղում­նե­րէ ու կո­րուս­տէ փրկե­լու հա­մար, անհ­րա­ժեշտ էր ձայ­նագ­րել եւ հայ­կա­կան երաժշ­տու­թեան առանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խա­նող հա­մա­կարգ ստեղ­ծել: Այս ուղ­ղու­թեամբ մեծ դեր կա­տա­րեց Համ­բար­ձում...

ԱՊԱ­ԳԱՅ ՄԱՐԴ­ԿՈՒ­ԹԵԱՆ ԽՄՈՐ­ՄԱՆ ՏԱՇ­ՏԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍԱ­ՏԵՍ

  Յ. ՊԱԼ­ԵԱՆ   Նիւ Եորք այ­ցե­լող զբօ­սաշր­ջի­կը չի կրնար յա­ւակ­նիլ քա­ղա­քը տե­սած ըլ­լալ: Տե­ղա­ցին ան­գամ չի ճանչ­նար իր քա­ղա­քը: Թէ­եւ նոյնն է պա­րա­գան բո­լոր մեծ եւ նուազ մեծ ոս­տան­նե­րուն,...
Social profiles