ՍԼԱՔ.- ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

            Դիտեցէք այս նկարը: Ահաւոր ողբերգութիւն մը կը պատկերուի հոն: Միջին Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող պատերազմներուն մասին միայն ``մանր`` պատկերացում մը կը գտնէք հոս. հարիւրաւոր անմեղ ու պատահական զոհեր......

ՀԱ­ՅԵ­ՐԸ, ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԱ­ՄԱՐ

  ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ   Իբ­րեւ ամառ­նա­յին ար­ձա­կուրդ, քա­նի մը շա­բաթ­նե­րու համ­րան­քով, խում­բով Հա­յաս­տան մեկ­նած էի եւ ար­դէն իսկ վե­րա­դար­ձած եմ: Բայց ին­չո՞ւ ան­պայ­ման Հա­յաս­տան: Ինչ մեղքս պա­հեմ, կը կար­ծեմ, որ...

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ՍԵ­ԴԱ ԼԱ­ԼԱ­ԶԱՐ­ԵԱՆ – ԶԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

  Երեք­շաբ­թի, Յու­լիս 16ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30ին, մեր մայր եւ մեծ մայր Սե­դա Լա­լա­զար­եան - Զար­գար­եա­նը, իր աչ­քե­րը յա­ւի­տե­նա­կա­նօ­րէն փա­կեց եւ սու­գի մատ­նեց իր զա­ւակ­ներն ու թոռ­նիկ­նե­րը, ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րը, ազ­գա­կան­ներն...

ԱՐԺԱՆ­ԹԻ­ՆԻ ՀԱՅ ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԸ ԲՈ­ՂՈ­ՔԵՑ ԹՈՒՐՔ­ԻՈՅ ՎԱՐ­ՉԱ­ՊԵ­ՏԻՆ ԴԷՄ

  ՊՈՒԷ­ՆՈՍ ԱՅ­ՐԷՍ (``ԱՐ­ՄԵՆ­ԻԱ`` ).- Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 7-ին, հա­կա­ռակ տե­ղա­տա­րափ անձ­րե­ւին, Ար­ժան­թի­նի հայ հա­մայն­քը բո­ղո­քեց Թուրք­իոյ վար­չա­պետ Ռէ­ճէպ Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի դէմ, որ Պուէ­նոս Այ­րէս կը գտնուէր 2020 թուա­կա­նին հա­մար Ողիմպ­ի­ա­կան...

2014-ի ՄՈՆՏ­Ի­ԱԼ.- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԿԱԶ­ՄԸ ԱՐ­ՁԱ­ՆԱԳ­ՐԵՑ ՅԱՂ­ԹԱ­ՆԱԿ ԵՒ ՊԱՐ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ

[caption id="attachment_15126" align="aligncenter" width="300"] Դանիոյ դէմ մրցումէն տեսարան մը[/caption] Վեր­ջին քա­նի մը օրե­րուն, Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ազ­գա­յին խում­բը , աշ­խար­հի ախոյ­եա­նու­թեան գծով զտու­մի մրցում­ներ կա­տա­րեց յա­ջոր­դա­բար Չեխ­իոյ եւ Դան­իոյ դէմ, առա­ջի­նը...

ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ.- ԱՐ­ԴԷՆ ՀԻՆԳ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ Է

  ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ   Սփիւռ­քը գի­տէր, որ օրհ­նու­թիւն մը պի­տի ըլ­լար ու­նե­նա­լու իբր ապա­հով հաս­ցէն հայ­րե­նի­քի մէջ: Այդ փոր­ձա­ռու­թիւնը ան ու­նե­ցած էր դեռ Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի օրե­րէն երբ Սփիւռ­քա­հա­յու­թեան հետ Մշա­կու­թա­յին...

ԱՂ­ԹԱ­ՄԱ­ՐԻ ԵՒ ՏԻԳ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԻ ՄԷՋ ՄԿՐՏՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ՊԱ­ՏԱ­ՐԱԳ

[caption id="attachment_15119" align="aligncenter" width="300"] Պատարագ` Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս...[/caption] ՊՈ­ԼԻՍ.- Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող վե­րա­նո­րոգ­ուած եկե­ղե­ցի­նե­րու մէջ, հետզ­հե­տէ կը կա­տար­ուի աղօթք ու պա­տա­րագ: Ար­դա­րեւ, Սեպ­տեմ­բեր 10ին Տիգ­րա­նա­կեր­տի (Տի­ար­պե­քիր) Սուրբ Կի­րա­կոս եկե­ղեց­ւոյ...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆ­ՔԻ 7-ՐԴ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ

[caption id="attachment_15113" align="alignleft" width="300"] Ձախէն աջ` Էտ Ռենտըլ, Քրիս Պոհճալեան եւ Զօհրապ Թազեան[/caption]   Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 12, 2013-ին, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած...
Social profiles