ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “ԷՐԵԲՈՒՆԻ“ ՊԱՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ԵՒ ՀԱՄՈՅԹԻ ԵԼՈՅԹԸ

 ԼՈՒՍԻՆԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Ուա­թըր­թաուն Ժա­մա­նա­կը մերն է, մենք` ժա­մա­նա­կի­նը: Ու­րեմն չ՛պէ՛տք է յա­պա­ղենք եւ, ան­վի­ճելի­օ­րէն, առաջ շարժ­ուենք: Քայլ` դէ­պի սի­րած գոր­ծը ու նրա իրա­կա­նա­ցու­մը: Հէնց այդ նուիր­ուա­ծու­թեան ու կամ­քի մա­սին էլ...

“ՔԷՄՓ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ“Ի ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ՕՐԱ­ՏԵՏ­ՐԷՆ

  Աւե­լի քան 45 կա­մա­ւոր­ներ ժա­մա­նած էին Մա­յիս 31-էն Յու­նիս 2-ին, ֆրէնք­լի­նի (Մա­սա­չու­սէց) ``Քէմփ Հա­յաս­տան``ի բա­նա­կա­վայ­րը, որ­պէս­զի կա­տա­րեն վե­րա­նո­րոգ­ման եւ պատ­րաս­տու­թեան աշ­խա­տանք­ներ: Ներ­կայ էին երի­տա­սարդ, պա­տա­նի եւ վե­թե­րան Հ.Ե.Դ.-ի ան­դամ­ներ:...

ԲԱ­ՆԱՍ­ՏԵՂԾ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱՄ ԱԼԻՔ­ԵԱ­ՆԻ ՀՐԱ­ԺԵՇ­ՏԸ

  Յու­նիս 15-ին, Պուրճ Հա­մու­տի (Լի­բա­նան) Ազ­գա­յին ծե­րա­նո­ցին մէջ մա­հա­ցաւ բա­նաս­տեղծ Աբ­րա­համ Ալիք­եան: Եր­կու օր ետք, կա­տար­ուե­ցաւ անոր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնը: Ծնած Մա­յիս 21, 1928ին Աղեք­սանդր­իա (Եգիպ­տոս) ծնած Ալիք­եան, նախ­նա­կան կրթու­թիւնը ստա­ցած...

ՍԵՒ ԾՈՎ­ԵԱՆ ԵՐ­ԿԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒ ՏՆՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ .- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ ՍՏԱՆՁ­ՆԵՑ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  ՕՏԵ­ՍԱ.- Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Սեւ Ծով­եան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դի 28-րդ հան­դի­պու­մը, որուն ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Եդ­ուարդ Նալ­պանտ­եան վեց ամիս ժամ­կէ­տով`...

ՊՐԱ­ԶԻ­ԼԻ ՄԷՋ ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵ­ՒԻ ՄԸ ՈՐ­ԴԵԳ­ՐՈՒ­ՄԸ ՁԱ­ԽՈ­ՂԵ­ՑԱՒ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ, ՍԱՆ ՓԱՈՒ­ԼՕ.- Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր, թուրք եւ ազե­րի քա­ղա­քա­գէտ­ներ գոր­ծի լծուած էին եւ լո­եպի­ին­կի ճամ­բով, սկսած էին հա­կա­հայ խմբա­ւո­րում­ներ հիմ­նել ու գոր­ծի լծել: Նոյ­նիսկ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար...

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ … ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹԻՒՆ

  Վեր­ջերս` Յու­նիս 18-ին, Հիւ­սի­սա­յին Իր­լան­տա­յի մայ­րա­քա­ղաք` Պել­ֆաս­թի մէջ կա­տար­ուած ``Ու­թե­րու Գե­րաս­տի­ճան``ին, օրա­կար­գի վրայ էր Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցը, որ պատ­շա­ճօ­րէն քննե­լէ ետք կա­ցու­թիւնն ու իրա­վի­ճա­կը, յստա­կօ­րէն եզ­րա­կա­ցու­ցած էր թէ, ամէն գնով...

“ՀԱՅ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ­ՔԵ­ՐՈՎ“ ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՌ­ԹԻՒ.- “ՆԿԱ­ՐԷՆ ՀՆՉՈՂ ՄԵ­ՂԵ­ԴԻՆ ՅՈՒ­ՇԵՑ, ՈՐ ՊԷՏՔ Է ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊԵՆՔ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ ՄԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՆԱ­ՐԵԿ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ԵԱՆ

  ``Նա­րե­կա­ցի`` Ար­ուես­տի Միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տան ու Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Մա­յիս 25-ին, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հէն ներս բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ ``Հայ Որբերու Հետ­քե­րով`` ցու­ցա­հան­դէ­սին, որու ըն­թաց­քին ցու­ցադր­ուե­ցան 1915-ի...

ԱՐՑԱԽԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆ ՈՒ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

  Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զոյ­եան մեկ­նա­բա­նեց ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն` Ար­ցա­խի տագ­նա­պին վե­րա­բեր­եալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը եւ յայտ­նեց.- ``Կ՛ող­ջու­նենք Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու` Ռու­սաս­տա­նի, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ...

“ՆԻՔՍԸՆ ՃԱՆ, ԱՍՏՈՒԱԾ ՀՈԳԻԴ ԼՈՒՍԱՒՈՐԷ…“

            Ամերիկեան ու յարակից քաղաքական աւազաններուն մէջ մերթ ընդ մերթ քարեր կը նետուին, որոնք առաւելաբար քարոզչական եւ քաղաքական անհետեւանք փոթորիկներ կը ստեղծեն: Արձանագրենք քանի մը անուն, եւ յայտնի կ՛ըլլայ, թէ...

ԵՐԲ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՍԿԶԲՆԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ ՆԵՐՇՆՉՄԱՆ ԱՂԲԻՒՐ ԵՆ…

          Դասական եւ ժողովրդային երգն ու երաժշտութիւնը ո՛չ միայն հաճելի ունկնդրութիւն կը շնորհեն լայն զանգուածներու, այլ նաեւ ներշնչման աղբիւր են իրերայաջորդ սերունդներու` երաժիշտ, երգահան թէ երգիչ: Սա առանձնայատուկ պարագայ չէ...
Social profiles