ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ ԳՈՒ­ՄԱՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ԹԵ­ՄԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԵՐԵՍ­ՓՈ­ԽԱ­ՆԱ­ԿԱՆ 55-ՐԴ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ

  Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան թե­մի Ազ­գա­յին երես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, գու­մա­րեց իր 55-րդ ժո­ղո­վը` Ուա­շինկ­թը­նի Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, Մա­յիս 16-էն 18, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ սոյն եկե­ղեց­ւոյ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ ՀԱ­ՄԱԽՄ­ԲՈՒՄ` ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ

    Մա­յիս 4-ին, Պոս­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի ``Յով­նան­եան`` սրա­հին մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի եր­րորդ հա­մախմ­բու­մը, որ նուիր­ուած էր Սայ­եաթ Նո­վա­յի ծննդեան 300-ամ­եա­կին: Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր...

ՇԻ­ՔԱ­ԿՕ.- ՀԱ­ՅՈՑ, ԱՍՈ­ՐԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԵՒ ՅՈՅ­ՆԵ­ՐՈՒ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

(Լուսանկարները` ՄԱՐԱԼ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆի) Մա­յիս 10-11-ին, Շի­քա­կո­յի Սքո­քի շրջա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ գի­տա­ժո­ղով մը, նիւթ ու­նե­նա­լով Հա­յոց, Ասո­րի­նե­րու եւ Յոյ­նե­րու Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: Եր­կու օր­ուայ տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող այս գի­տա­ժո­ղո­վը մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծած...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ­ՆԵ­ՐԻՑ ՄԻՆ “ԺԱ­ՌԱՆ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՇԱ­ԲԱԹ“

  Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նում, Եր­կու­շաբ­թի,  Մա­յիս 6, 2013-ին  Գա­լուստ­եան Սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րի Շա­բաթ``, նուիր­ուած` Եղեռ­նի 98-րդ տա­րե­լի­ցին: Աշա­կերտ­նե­րի մուտ­քով վար­ժա­րա­նի քայ­լեր­գի հնչիւն­նե­րի ներ­քոյ երե­կոն բաց­ուեց, որից յե­տոյ...

ԹՈՒՐՔ­Ի­ԱՆ ԻՐ ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ԿԵՑՈՒԱԾ­ՔՈՎ ԴԱՐ­ՁԱԾ Է ԱՌԱ­ՒԵԼ ԱՆ­ԶԻ­ՋՈՂ

Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք Վան­քու­վը­րի (Պրի­թիշ Քո­լումպ­իա, Գա­նա­տա) մէջ Ապ­րիլ 21-ին կա­յա­ցած Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 98-ամ­եա­կի ոգե­կոչ­ման հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եա­նի ար­տա­սա­նած խօս­քը: Արեւմ­տա­հա­յու­թեան սպան­դը չսկսաւ 1915-ին. 1890-ական­նե­րուն...

ՍՊԻ­ՏԱԿ ՏՈՒ­ՆԸ, ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱՆ ՄԻ­ՏՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՎ, ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ՄԻՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ԳԻՐ ԿԸ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱՑ­ՆԷ ՄԻ­ԱՑ­ԵԱԼ ՆԱ­ՀԱՆԳ­ՆԵ­ՐՈՒ ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ԴԱ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԻՆ

ՅԱ­ՐՈՒԹ ՍԱ­ՍՈՒՆ­ԵԱՆ Նա­խորդ տար­ուան Հոկ­տեմ­բե­րին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Գե­րա­գոյն դա­տա­րա­նը Օպա­մա­յի վար­չա­կազ­մին հար­ցու­ցած էր, թէ արդ­եօք պէ՞տք է վե­րա­նա­յի Դաշ­նակ­ցա­յին վե­րաքն­նիչ դա­տա­րա­նին որո­շու­մը, որ չեղ­եալ հա­մա­րած էր Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին կեան­քի...

ԵՐԲ ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆԸ “ՍԵ­ՓԱ­ԿԱ­ՆԱՇ­ՆՈՐՀ­ՈՒԱԾ“ Է, ԻՍԿ ԿՈՒ­ՍԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ` “ՊԵ­ՏԱ­ԿԱ­ՆԱՑ­ՈՒԱԾ“…

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷՐ­ԵԱՆ Իրենց ``վե­րընտ­րու­թիւն``ը կա­տա­րե­լա­գործ­ուած մե­քե­նա­յու­թիւն­նե­րով յա­ջո­ղա­պէս կազ­մա­կեր­պե­լէ եւ այս­պէս կոչ­ուած ``ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան յաղ­թա­նակ`` ար­ձա­նագ­րե­լէ ետք, Հա­յաս­տա­նի ու Երե­ւա­նի հին-նոր իշ­խա­նա­ւոր­նե­րը աջին ու ձա­խին խոր­հուրդ կու տան, թէ ընտ­րու­թեանց ժա­մա­նա­կը աւար­տած-ան­ցած...

Հ.Հ. ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻՆ Վ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ ԵՒ Ա. ՌՈՒՍ­ՏԱՄ­ԵԱՆ ԿԸ ԲՈ­ՂՈ­ՔԵՆ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.-  Երեք­շաբ­թի Մա­յիս 21-ի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վին ելոյթ ու­նե­նա­լով, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եան` անդ­րա­դառ­նա­լով վեր­ջերս վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի կա­տա­րած այն հա­ւաստ­ի­ա­ցում­նե­րուն, թէ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­լոր այն ան­դամ­նե­րը, որոնք կը սխա­լին...
Social profiles