Լու­րեր Նիւ Եոր­քէն.- ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ ՊՕ­ՂՈՍ­ԵԱ­ՆԻ ՄԵ­ՆԱ­ՀԱ­ՄԵՐ­ԳԸ ԱՄ­ԲՈՂ­ՋՈՒ­ԹԵԱՄԲ` ՌԱԽ­ՄԱ­ՆԻ­ՆՈՖ

 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Հո­գե­կան բա­ւա­րա­րու­թիւն է այ­լեւս ներ­կայ գտնուիլ Կա­րի­նէ Պօ­ղոս­եա­նին հա­մերգ­նե­րուն:  Ան ստեղ­ծած է կա­պը իր եւ հան­դի­սա­տէ­սին մի­ջեւ:  Ար­դէն դար­ձած է վար­պե­տը անոր:  Եւ որ­քան ներ­կայ կը գտնուին երաժշ­տա­սէր­ներ...

ՆԺԴԵՀ-ԱԿԱՆ ԲԱՑ­ԹՈ­ՂՈՒՄ­ՆԵՐ

   Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ Վա­չէ Բրուտ­եա­նի ``Նժդեհ``. Նժդե­հի աք­սո­րը`` յօդ­ուա­ծը (տես­նել ``Հայ­րե­նիք``ի կայ­քէջ եւ Մարտ 15, 2013 թիւ, էջ 5) ման­րա­մաս­նօ­րէն կ՛անդ­րա­դառ­նայ Հրաչ Քէ­շիշ­եա­նի հա­մա­նուն ժա­պա­ւէ­նին խոր­քին եւ ձե­ւին, եւ...

ՄԷՅՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՆ ՈՒ ԾԵՐԱԿՈՅՏԸ ՃԱՆՉՑԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

  ՕԿՈՒՍԹԱ (Մէյն).- Չորեքշաբթի, Ապրիլ 10-ին, Մէյն Նահանգի խորհրդարանն ու Ծերակոյտը վաւերացուցին միացեալ բանաձեւ մը, որ կը ճանչնայ Արցախի անկախութիւնը: Ասոր կողքին, Մէյնի խորհրդարանն ու Ծերակոյտը կոչ ըրին Միացեալ Նահանգներու...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Հ.Օ.Մ.-Ը ԿԸ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԻ Մ.Ա.Կ.-Ի ԿԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԻՐԱ­ՎԻ­ՃԱ­ԿԻ 57-ՐԴ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՆԻՍ­ՏԵ­ՐՈՒՆ

[caption id="attachment_13360" align="aligncenter" width="300"] Հ.Օ.Մ.-ի պատուիրակութիւնը ``Բանաձեւ Թիւ 1325``կլոր սեղանի մասնակիցներուն հետ[/caption] Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան Մ.Ա.Կ. -ի Կի­նե­րու Իրա­վի­ճա­կի (CSW) 57-րդ Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն, որոնք տե­ղի ու­նե­ցան Նիւ Եոր­քի...

ԵՐԵ­ՒԱՆ… ԱՊ­ՐԻԼ 9, 2013

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի երդ­ման եր­կու արա­րո­ղու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ վե­րո­յիշ­եալ օրը: Ընտր­ուած նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան կա­տա­րեց իր եր­դու­մը ``Կա­րէն Տէմիրճ­եան``ի ան­ուան Մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ, իսկ Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան ``Ազա­տու­թիւն`` հրա­պա­րա­կին վրայ...

ՄԻ­ՋԻ­ՆԱ­ՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ԵՐ­ԿԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԵ­ՐՈՒ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԺՈ­ՂՈՎ.- “ՄԻ­ԱՍ­ՆԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԵՒ ՊԱ­ՀԱՆ­ՋԱ­ՏԻ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՄՂԻՉ ՈՒԺ ՊԷՏՔ Է ԴԱՌ­ՆԱՆ ՄԵՐ ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐՈՒՆ“ ԸՍԱՒ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿՈՍ

Ապ­րիլ 6, 2013-ին, նա­խա­գա­հու­թեամբ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սին, Ան­թիլ­ի­ա­սի մայ­րա­վան­քին մէջ բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի Լի­բա­նա­նի կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նին կազ­մա­կեր­պած մի­օր­եայ խորհր­դա­ժո­ղո­վին, որուն կը մաս­նակ­ցէ­ին Հա­յաս­տա­նի կող­քին 8 եր­կիր­նե­րու` Իրա­նի (Թեհ­րան,...

Ո՜Չ ԼԱՑ ՈՒ ԿՈ­ԾԻՆ, ՄԻԱՅՆ ՊՈՌԹ­ԿՈՒՄ…ՆԱ­ԵՒ ԲԻՒՐ ԱՆԷԾՔ ԱՅՆ “ՀԱ­ՅԵՐ“ՈՒՆ, ՈՐՈՆՔ ԱԶ­ԳԻ ՀԱՆ­ԴԷՊ ՆՄԱՆ ՉԱ­ՐԻՔ ԳՈՐ­ԾԵ­ՑԻՆ

  ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ       “Բուն հե­րո­սը այն է, որ կը հե­տապն­դէ իր նպա­տա­կը`                           կեանքն ու մա­հը խառ­նե­լով իրա­րու,                                    բայց առանց գի­տակ­ցե­լու, թէ ինք հե­րոս է:” Ռու­բէն   Պոռթ­կումն...

ԵՐԴ­ՄԱՆ ԵՒ ԵՐԿՄ­ՏԱՆ­ՔԻ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ

 Հա­յորդի­ին հա­մար, պատ­մա­կան իւ­րա­յա­տուկ օր մը կա­րե­լի է սե­պել Ապ­րիլ 9, 2013 թուա­կա­նը: Օր­ուան յայ­տագ­րի վրայ էին եր­կու տար­բեր բե­ւե­ռա­յին հան­դի­սու­թիւն­ներ.- Առա­ջին` անց­եալ Փետր­ուար 18-ին ընտր­ուած նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի երդ­ման...

ԵԿԷ՛Ք ՄԻԱՍԻՆ` ԵՐԵՒԱՆՈՎ ՓՈԽԵՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

  Շաբաթ, Ապրիլ 6, 2013-ին, Երե­ւա­նի ``Ազա­տու­թիւն`` հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցած ընդ­դի­մու­թեան հան­րա­հա­ւա­քին ըն­թաց­քին, ելոյթ ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան, որ յատ­կա­պէս անդ­րա­դար­ձաւ Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին:...

ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱ­ՆԻ ՅՈՒ­ՂԱՐ­ԿԱ­ՒՈ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րէն Պռոշ­եան ժա­մա­նած եւ տե­ղա­ցիք, Շա­բաթ Ապ­րիլ 6-ին, հրա­ժեշտ տուին իրենց Ար­ցախ­եան ազա­տագ­րու­թեան մար­տա­կան ըն­կե­րոջ, ար­ժա­նա­ւոր գիւ­ղա­պետ` Հրաչ Մու­րատ­եա­նին, որ Ապ­րիլ 2-ին, դա­ւա­դիր փամ­փուշ­տի զոհ դար­ձած...
Social profiles