ՅԱ­ՌԱՋՒ­ԿԱՅ ՄԱՐՏ 4-5-ԻՆ.- ՀԱՅ-ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ­ԿԱՆ ԵՐ­ՐՈՐԴ ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

  ՊՐԻՒՔ­ՍԷԼ.- Մարտ 4, 5-ին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հայ-եւ­րո­պա­կան եր­րորդ հա­մա­ժո­ղո­վը, Պել­ճի­քա­յի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղւոյն Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կին: Հա­մա­գու­մա­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ եր­կու նստաշր­ջա­նով: Առա­ջին նստաշր­ջա­նին ըն­թաց­քին Եւ­րո­պա­յի հայ­կա­կան...

ՀԱՅ ԳՈՐ­ԳԱ­ՐՈՒԵՍ­ՏԷՆ ՆՄՈՅՇ­ՆԵՐ ԿԸ ՑՈՒ­ՑԱԴՐ­ՈՒԻՆ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԵԱՆ ԹԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մէնփ­րէս``).- Հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­տիպ մշա­կոյ­թի լա­ւա­գոյն դրսե­ւո­րում­ներ հա­մա­րուող գոր­գե­րը Յուն­ուար 15-ին ներ­կա­յաց­ուե­ցան Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նին մէջ: ``Հայ­կա­կան գոր­գար­ուեստ` 17-19րդ դարաշրջան`` խո­րա­գի­րը կրող մշտա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին մէջ ներ­կա­յաց­ուե­ցան Հա­յաս­տա­նի ամե­նա­տար­բեր...

ԻՏԱԼ­ԻՈՅ ՊԱ­ՐԻ ՔԱ­ՂԱ­ՔԸ ՃԱՆՉ­ՑԱՒ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

   Յուն­ուար 11-ին, Իտալ­իոյ հա­րա­ւա­յին նշա­նա­ւոր Պա­րի նա­ւա­հան­գիս­տին մէջ, հան­դի­սա­ւո­րա­պէս տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ­կա­կան խաչ­քա­րի բաց­ման եւ օրհ­նու­թեան արա­րո­ղու­թիւն: Խաչ­քա­րը տե­ղադր­ուե­ցաւ նոյ­նինքն այն ափին, ուր Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան օրե­րուն բազ­մա­հա­զար հա­յեր ներ­թա­փան­ցած...

ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ԳՐԱ­ՍԵՆ­ԵԱ­ԿԻ ԿՈ­ՉԸ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՕՊԱ­ՄԱ­ՅԻՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊԵ­ԼՈՒ ՀԱՅ ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԻ ՂԵ­ԿԱ­ՎԱՐ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՀԵՏ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կը, Յուն­ուար 19-ին, շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ մը յղեց Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի երդ­ման երկ­րորդ արա­րո­ղու­թեան առի­թով եւ կոչ ուղ­ղեց վերսկ­սե­լու ամե­րի­կա­հա­յե­րու հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ու մին­չեւ Ապ­րիլ...

Ի ՆՊԱՍՏ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԻՉ ՈՒԻԼԻԸՄԶ ԽՈՇՏԱՆԳՈՒԵՑԱՒ

  ՔԱՐ­ՏԻՖ (Կա­լէս).- ``Բո­լոր Ցե­ղաս­պա­նու­թեանց Զո­հե­րուն Զօ­րակ­ցու­թիւն`` կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վար Իլի­յըն Ուիլի­ըմզ եւ իր գոր­ծըն­կե­րը, Յուն­ուար 18-ին, Լոն­տո­նի մէջ Թուրք­իոյ դես­պա­նա­տան մէջ յար­ձա­կու­մի են­թարկ­ուած են, երբ կը փոր­ձէ­ին Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան...

Հ.Հ. ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­Ր.- ՔԱ­ՐՈ­ԶԱՐ­ՇԱ­ՒԻ ԱԶ­ԴԱՆ­ՇԱ­ՆԸ ՏՐՈՒԵ­ՑԱՒ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Եր­կու­շաբ­թի, Յուն­ուար 21-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի  ընտ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան քա­րո­զար­շա­ւին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ: Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան քար­տու­ղար Աղ­ուան Վար­դան­եան ``Եր­կիր Մետ­իա``-ին յայտ­նեց.- ``Մենք յա­ռա­ջի­կայ մէ­կու­կէս-եր­կու ամի­սը որո­շա­կի դա­դա­րի մէջ...

ՀԱ­ԿԱ-Օ­ԴԱ­ՅԻՆ ՏՐԱ­ՄԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Յունուար 21, 2013 Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նի մա­սին որե­ւէ նիւթ կամ խօ­սակ­ցու­թիւն, մեծ զայ­րոյթ կը պատ­ճա­ռէ Պաք­ուի մօտ…հա­ւա­նա­բար շատ աւե­լի՜, որ­քան Ար­ցա­խի ազա­տագր­ման նշու­մը: Ցայ­սօր, հար­ցը այն­քան մը կ՛ան­հանգս­տաց­նէ Ալի­ե­ւի...

ՊԱՔ­ՈՒԻ ՀՊԱՐ­ԳԵԼ­ՔԸ` ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԻ ՕԴԱ­ԿԱ­ՅԱ­ՆԸ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ, ՊԱ­ՔՈՒ.- Ստե­փա­նա­կեր­տի վե­րա­կա­ռուց­ուած օդա­կա­յա­նը կը մնայ իս­կա­կան հպարգելք (``թա­պու``) մը Պաք­ուի հա­մար: Ար­դա­րեւ, Իլ­համ Ալի­ե­ւի ղե­կա­վա­րած կա­ռա­վա­րու­թիւնը անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին նոր օրէնք մը վա­ւե­րա­ցուց, որուն գլխա­ւոր թի­րա­խը, Ար­ցա­խի մէջ նո­րա­կա­ռոյց...

ՊԻԹԸԼԶԻ, ՀԵՄԻՆԿՈՒԷՅԻ ՈՒ ՄԵՐ ԳԻՒՂԻ ՄԱՍԻՆ

[caption id="attachment_12378" align="aligncenter" width="300"] Մար­տի­րոս Սար­եան վրձնա­հա­րած` Աշ­նակ գիւ­ղը, 1957-ին[/caption]  ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ Օր­ուայ խճող­ուած լրա­հո­սի մէջ հայ­եացքս որ­սում  է  ոչ սո­վո­րա­կան մի վեր­նա­գիր` Յուն­ուա­րի 16ը Պի­թըլ­զի հա­մաշ­խար­հա­յին օրն էր: Դիւ­ցազ­ներ­գա­գէ­տով,...
Social profiles