ՄԻՆՍ­ՔԻ ԽՄԲԱ­ԿԻ ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԳԾՈՎ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ԳՐԱ­ՍԵՆ­ԵԱ­ԿԸ ԻՐ ՎԵ­ՐԱ­ՊԱ­ՀՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ

ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կի տնօ­րէն Արամ Համ­բար­եան դժգո­հու­թիւն յայտ­նեց ԵԱՀ­Կի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու պատ­ուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու` Տապ­լի­նի (Իր­լան­տա) մէջ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար, որով­հե­տեւ անի­կա հա­ւա­սա­րակշռ­ուած չէր եւ ոչինչ կը...

ԶԱՆԳ­ՈՒԱԾ­ՆԵ­ՐԸ ԸՆԴՎ­ԶԵՑ­ՆՈՂ ԶԱՐ­ԳԱ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԽՈՐ­ՔԸ.- ԲԱ­ՐԵՇՐՋ­ՄԱՆ ԴՈՒ­ՌԸ ՉԻ ԿՐՆԱՐ ՓԱԿ­ՈՒԻԼ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Այս կամ այն երկ­րին մէջ ընտ­րա­կան ար­շաւ­նե­րու փու­լե­րէն ան­կախ եւ ան­դին, եւ յատ­կա­պէս ըն­կե­րա­յին տագ­նապ ու ան­հա­ւա­սա­րու­թիւն պատ­ճա­ռող զար­գա­ցում­նե­րը այ­սօր­ուան աշ­խար­հին մէջ, ու փոք­րա­մաս­նու­թեան մը պար­տադ­րած կա­ցու­թեան...
Social profiles