ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ՄԵ­ԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻՈՅ ՄԱՅ­ՐԱ­ՎԱՆՔ

 ԱՆ­ԹԻԼ­Ի­ԱՍ - Երեք­շաբ­թի, Նո­յեմ­բեր 27-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Առա­ջին Տիկ­նոջ եւ իր պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն, Լի­բա­նան կա­տա­րած իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս այ­ցե­լեց Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԳՈՐ­ԾԱ­ԴԻՐ ԲԱՐՁ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԱՍ ԿԱԶ­ՄԵ­ԼՈՒ ԵՒ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԷՋ ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ ՁԳՏԵ­ԼՈՒ ՀԱՐ­ՑԵ­ՐԸ

ՎԱ­ՉԷ ՓԱ­ՓԱԶ­ԵԱՆ Ա.- Նիւ­թը Նկա­տի առ­նենք Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ քա­ղա­քա­կան դաշ­տը եւ գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թեան բարձ­րա­գոյն մա­կար­դա­կին (կա­ռա­վա­րու­թեան) մաս կազ­մե­լու ձգտող, կամ ընդ­հան­րա­պէս իշ­խա­նու­թեան ձգտող իրա­պէս ընդ­դի­մա­դիր եւ գա­ղա­փա­րա­կա՛ն հի­մուն­քով ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու...

“ԼԱՐՔ“ԻՀԱՄԵՐԳԻՆԱՌԻԹՈՎ.- “… ՈՒՐ ՇՈՒՇԱՆՆԵՐ ԿԸ ԾԱՂԿԻՆ ՇԱՐԱԿԱՆԻ ԳԵՏԻՆ ՄՕՏ“

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Նոյեմբեր 25, 2012            Իր ``Եկեղեցին Հայկական`` բանաստեղծութեան մէջ, Վահան Թէքէեան իր ``Ուր շուշաններ կը ծաղկին Շարականի գետին մօտ`` տողին ներշնչումը վստահաբար առած է...

ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ ՈՒ­ՇԻ ԳԻՒ­ՂՈՒՄ

 Մ. Մ. ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ Արա­գա­ծոտ­նի մար­զի Ու­շի գիւ­ղի դպրո­ցի հետ իմ կա­պերն աւե­լի քան ջերմ են. Ն. Աղ­բալ­եա­նի ան­ուան կրթօ­ճա­խի գրա­դա­րա­նը կրում է Հա­մաս­տե­ղի անու­նը (յա­ւե­լենք` հան­դի­սու­թիւն­նե­րի սրա­հը Լ. Շան­թի անու­նով են կո­չել):...

ԸՆԴ­ՀԱՏ­ՈՒԱԾ ՍԼԱՑՔ ՖԼՈ­ՐԱ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈՍ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

 ԼԵՒՈՆ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ Ծ.Խ.- Անց­եալ շաբթ­ուայ ըն­թաց­քին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ մա­հա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ար­ուես­տա­գի­տու­հի Ֆլո­րա Մար­տի­րոս­եան: Ան հիւան­դա­նոց կը գտնուէր լե­ղա­պար­կի վի­րա­հա­տու­թեան են­թարկ­ուե­լու պատ­ճա­ռաւ, սա­կայն վի­րա­հա­տու­թեան ըն­թաց­քին ծա­գած էին անակն­կալ եւ...

ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- Թ.Մ.Մ. “ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆ“ ԹԱ­ՏԵ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ` ԵՐ­ՈՒԱՆԴ ՕՏ­ԵԱ­ՆԻ “ՍԷՐ ԵՒ ԾԻ­ԾԱՂ“ՈՎ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑԱՒ ԹԱ­ՏԵ­ՐԱ­ՍԷՐ­ՆԵ­ՐՈՒՆ

 ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ Մե­ծա­գոյն Նիւ Եոր­քի Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ``Մհեր Մկրտչեան`` թա­տե­րա­խում­բը իր ծնուն­դին 15րդ տար­ուան տա­րե­դար­ձին առ­թիւ, այս ոս­տա­նի խստա­պա­հանջ թա­տե­րա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցաւ Եր­ուանդ Օտ­եա­նի ``Սէր եւ Ծի­ծաղ`` թա­տե­րա­կան կտո­րով: 1998...

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

 ``ՀԱՅՐԵՆԻՔ`` Խմբագրական Նոյեմբեր 26, 2012 Ցաւալի երեւո՞յթ, արհամարհա՞նք…եւ այսպէս  յառաջիկայ Փետրուար ամսուան կատարուելիք նախագահական ընտրութիւններու սեմին… արձանագրուեցաւ նախընտրական աննախընթաց բացակայութիւն: Արդարեւ, Հայաստանի Ազգային ժողովէն ներս, մեծամասնութիւն վայելող Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցութիւնը,...

“ԵՐԱԶԱՐԹ“Ի ՅԻՇԱՏԱԿԵԼԻ ԵՐԵԿՈՆ

Հոծ բազմութիւն մը ներկայացած էր Չարլի եւ Հռիփ Մինասեաններու բնակարանը (Լեքսինկթըն, Մասաչուսէց), ուր տեղի ունեցաւ ``Երազարթ``ի գեղարուեստական ընթրիք-գեղարուեստական ձեռնարկը: [caption id="attachment_11640" align="alignleft" width="250"] Դաշնակահար Նարա Աւետիսեան[/caption] ``Երազարթ`` հիմնարկի անունով խօսք...
Social profiles