ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՒ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ

 Անցեալ շաբթուան ընթացքին, Մասաչուսէցի եւ Րոտ Այլընտի մէջ կատարուեցան Սուրիահայութեան նուիրուած հաւաքներ եւ հանգանակութիւն: Հինգշաբթի Հոկտեմբեր 11-ի երեկոյեան Պելմոնթի (Մասաչուսէց) Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հաւաք մը, ապա...

ԴԱՇ­ՆԱ­ԿԱ­ՀԱՐ ՆԱ­ՐԷ ԱՐ­ՂԱ­ՄԱՆ­ԵԱՆ ԵԼՈՅԹ­ՆԵՐ ՊԻ­ՏԻ ՈՒ­ՆԵ­ՆԱՅ

 Երի­տա­սարդ դաշ­նա­կա­հար Նա­րէ Աղա­ման­եան, յա­ռա­ջի­կայ քա­նի շա­բաթ­նե­րուն ելոյթ­ներ պի­տի ու­նե­նայ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ներս: Առա­ջին ելոյ­թը պի­տի կա­տար­ուի այս Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 21-ին, Պոս­թը­նի ``Isabella Steward Gardner`` թան­գա­րա­նի ``Calderdwood`` սրա­հէն ներս,...

ՀԱՅ ՊԱ­ՏԱ­ՆԻ­ՆԵ­ՐԻ ՀԱ­ՄԵՐ­ԳԸ “ՔԱՐ­ՆԸ­ԿԻ ՀՈԼ“Ի ՄԷՋ

 Նիւ Եոր­քի ``Ու­ղիղ օգ­նու­թիւն հայ ժո­ղովր­դի`` կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր` տոքթ. Սվետ­լա­նա Ամիր­խան­եա­նի ան­մի­ջա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ,  Հոկ­տեմ­բե­րի 13-ին, Նիւ Եոր­քի հան­րա­յայտ ``Քար­նը­կի Հոլ``ում տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Տա­ղան­դա­ւոր երե­խան­նե­րի եզ­րա­փա­կիչ հա­մեր­գը` նուիր­ուած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան...

ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՍԵ­ՄԻՆ.- Ի ՆՊԱՍՏ ՈՉ ՈՔԻ

Ընտ­րար­շա­ւը հա­սած է իր աւար­տա­կան հանգր­ուա­նին, եւ հա­մե­մա­տած չորս տա­րի առաջ­ուայ կա­տար­ուած ``Ի նպաստ Օպա­մա``ի աշ­խա­տան­քին շատ բան փոխ­ուած է: Եւ այս ստեղծ­ուած իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք է որ ամե­րի­կա­հա­յը որո­շած է...

ԼՐԱԳ­ՐՈՂ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՎԵ­ՑԵ­ՐՈՐԴ ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ` ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 100-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ ԸՆ­ԴԱ­ՌԱՋ

 Հոկ­տեմ­բեր 4-ին Երե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Լրագ­րու­թեան շէն­քի Եղի­շէ Չա­րեն­ցի ան­ուան սրա­հին մէջ ըն­թացք առաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պած ``Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-րդ տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ`` խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ լրագ­րող­նե­րու,...

ՀԷՅ­ՏԱՐ ԱԼԻ­ԵՒ` ՄԵՔ­ՍԻ­ՔՈ­ՅԻ ՍՐՏԻՆ ՄԷՋ, ԿԱՄ ԵՐԲ “ՈՒՇ ԼԻ­ՆԻ“Ն… “ՆՈՒՇ ԼԻ­ՆԻ“ ՉԷ

 ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ Նիւ Ճըր­զի Ամե­նէն անի­րա­զէկ Հա­յուն հա­մար պարզ է (կամ պէտք է ըլ­լայ), որ ազէ­րի ոճ­րա­գործ Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի շուր­ջը պտտող հուն­գա­րա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հան­րա­յայտ գայ­թակ­ղու­թիւնը քա­րոզ­չա­կան պա­տե­րազ­մի մե­կու­սի օրի­նակ մը չէ:...
Social profiles