ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՏԻԿ­ՆԻ­ԿԱ­ՅԻՆ ԹԱՏ­ՐՈ­ՆԻ ԴԵ­ՐԱ­ՍԱՆ­ՆԵ­ՐԸ ՄԱՆ­ԿԱ­ԿԱՆ ՊԱՏ­ՐԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ ԿԵԱՆ­ՔԻ ԿԸ ԿՈ­ՉԵՆ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

ԹՂԹԱ­ԿԻՑ   Լու­սան­կար­ներ` ԹԱՄԱՐ ԼԱՔԻՍԵԱՆ     Նիւ Եոր­քի հայ հա­մայն­քի ամենէն խստա­պա­հանջ զանգ­ուա­ծը, փոքրիկնե­րը, ան­սահ­ման խան­դա­վա­ռու­թեամբ դի­մա­ւո­րե­ցին իշու­կը, ան­խելք մար­դը, գայ­լը եւ միւս պուպ­րիկ­նե­րը, որ կեան­քի կոչ­ուե­ցան Կի­րա­կի օր,...

ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՄԻ­ԵՒ­ՆՈՅՆ ՄԱՐ­ՏԱՀ­ՐԱ­ՒԷ­ՐԸ ԱՆ­ՏԵ­ՂԻ­ՏԱ­ԼԻ ՊԱՅ­ՔԱՐ ՊԱ­ՀԱՆ­ՋԱ­ՏԻ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ

ԱՐ­ՄԷՆ ՏՕ­ՆՈՅ­ԵԱՆ   Ամէն հայ, հայ­րե­նի­քէն մին­չեւ սփիւռք­եան ափե­րուն ցրուած, սրտատ­րոփ կը հե­տե­ւի լու­րե­րուն, թէ արդ­եօք աշ­խար­հի ճա­կա­տա­գի­րը վա­րող եւ գեր­պետու­թիւն հան­դի­սա­ցող Ամե­րի­կան պի­տի շա­րու­նա­կէ՞ պաշտ­պա­նել թրքա­կան ոճ­րա­գործ յա­մա­ռու­թիւնը` մեր­ժե­լով...
Social profiles