ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ, ՄԱՍԱՉՈՒՍԷՑ.- Սուրբ Ստեփանոս Ազգ. Վարժարանի տնօրէնութիւնը կը յայտնէ թէ` դպրոցը պիտի ընդարձակուի այս ամառ: Շինարարական  աշխատանքը պիտի ամբողջանայ 2012-2013 դպրոցական տարեշրջանի սկիզբը: Դպրոցը պիտի ունենայ յաւելեալ չորս նոր դասարաններ,...

ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԸ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ժԽՏՈՒ­ՄԸ ՔՐԷ­Ա­ԿԱ­ՆԱՑ­ՆՈՂ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ ՀԱ­ԿԱ­ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐԱ­ԿԱՆ ՆԿԱ­ՏԵՑ

Փետր­ուար 28, 2012-ին, Ֆրան­սա­յի Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դը հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան նկա­տեց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը‘ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով, որ նմա­նօ­րի­նակ օրի­նա­գիծ կը հա­կա­սէ խօս­քի ազա­տու­թեան: Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դի հրա­պա­րա­կած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ նշուած է, թէ.- ``Խոր­հուր­դը կը...

ԽՈ­ՃԱԼ­ՈՒԻ ԴԷՊ­ՔԵ­ՐՈՒՆ 20ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ ԱՌ­ԹԻՒ.- ՊՈԼ­ՍՈՅ ԹԱՔ­ՍԻՄ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻՆ ՄԷՋ ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ՑՈՅՑ

Խո­ճալ­ուի դէպ­քե­րուն (տես­նել յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ` էջ 11) քսա­նամ­եա­կին առի­թով,  Փետր­ուար 26, 2012-ին, Պոլ­սոյ Թաք­սիմ հրա­պա­րա­կին մէջ կա­տար­ուե­ցաւ հա­կա­հայ ցոյց մը, որ բուռն քննա­դա­տու­թիւն­նե­րու պատ­ճառ դար­ձաւ թրքա­կան զա­նա­զան թեր­թե­րու մէջ: Օր­հան...

ՀԱՆ­ՐԱ­ՀԱ­ՒԱՔ` ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՄՕՏ

Երե­ւան (``Թերթ``, ``Ֆոթո­լուր``).- Փետր­ուար 28, 2012-ին, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ.-ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ ընտ­րա­կան հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գի որ­դեգր­ման պա­հան­ջով հան­րա­հա­ւաք մը, որուն մի­ա­ցան նա­եւ ``Ժա­ռան­գու­թիւն`` եւ ``Նոր Ժա­մա­նակ­ներ`` կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը,...

Հ.Օ.Մ.-Ը ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԹԱՅՄԶ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻՆ ՎՐԱՅ

Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ օգտ­ուե­լով բա­ցա­ռիկ առի­թէ մը եւ նկա­տի ու­նե­նա­լով Մ.Ա.Կ.-ի Կա­նանց Իրա­վի­ճա­կի 56-րդ Խորհր­դա­ժո­ղո­վի գու­մա­րու­մը, Նիւ Եոր­քի Թայմզ հրա­պա­րա­կի պաս­տառ­նե­րէն մէ­կուն վրայ...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԶԱՐԹԻ՛Ր ԼԱՕ …ԽՕՍՔԻ ԵՒ ԱՐՏԱՅԱՅՏՄԱՆ ԿԱՇԿԱՆԴՈ՛ՒՄ

Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան հարցերով զբաղուող պետական նախարար Էկէմեն Պաղըշ, քանի մը շաբաթ առաջ մեծ փոթորիկ ստեղծած էր, Ժընեւի (Զուիցերիա) մէջ, ամէնայն խանդավառութեամբ, Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացման մասին արտայայտութիւն մը կատարելով: Այսօր,...

ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՒ­ՄԱՐ`ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ ՄԵ­ԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻՈՅ ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿՈ­ՍՈՒ­ԹԵԱՆ “ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՃԱ­ՆԱ­ՉՈՒ­ՄէՆ ՀԱ­ՏՈՒ­ՑՈՒՄ“

 Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նին, Փետր­ուար 23-էն 25, տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը` Ճա­նա­չու­մէն Հատ­ու­ցում`` նիւթ ար­ծար­ծող հա­մա­գու­մա­րը: Հա­մա­գու­մա­րի Բաց­ման նիս­տին, ընդգ­ծե­լով ճա­նա­չու­մէն հա­տու­ցում անց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը` ``Թուրք­իա պէտք է վե­րա­դարձ­նէ հա­յոց...
Social profiles