Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 10ին, ՀՄԸՄ-ի 10-րդ Պատգամաւորական ժողովը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, բաղկացած` ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան նախկին եւ ներկայ անդամներէն, Պատգամաւորական Ժողովի դիւանէն եւ «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի խմբագիրէն, այցելեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանին,...

ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԷՆ …ՈՒՐՈՅՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆ

Պատշաճ ճանաչման ազդանշան մը..ձայն մը հնչեց Մոնթէվիտէոյէն: Անակնկալ չէր այդ հաստատումը, ի նպաստ Արցախին եւ անոր աննման ժողովուրդին: Յիշատակելին այն է, թէ հեռաւոր Ուրուկուայն էր, որ ուրոյն քաջութիւնն ունեցած էր...

“ՊԷՏՔ Է ՃԱՆՉՆԱԼ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ“ ՅԱՅՏՆԵՑ ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ԱԼՄԱԿՐՕՆ

Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, Հ.Յ.Դ. Մամլոյ դիւանը կը տեղեկացնէ թէ Սեպտեմբեր 9-ին, Ուրուկուէյի Արտաքին Գործոց նախարար Լուիս Ալմակրօ Հարաւային Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբին եւ Ուրուկուէյ-Հայաստան խորհրդարանական խումբին կողմէ նախաձեռնուած` Հայաստան-Ուրուկուէյ յարաբերութիւններուն...

ԲԱՐԵՒ

ՀԱԶ­ՐՕ   -Բա­րեւ =Ող­ջոյն -Արե­գը վե­րա­դար­ձա՞ւ =Նո­րէ՞ն -ին­չո՞ւ ոչ =Տա­կա­ւին.   -Ազ­դան­շան­նե­րը             պէտք չէ՞ մաքր­ուին =Կա­րի­քը չկայ -կրնա՞ն կար­դալ =Անա­սուն­նե՞­րը.   -Կի­սա­փուլ տուն­ե­րէն             ծուխ կը մխա՞յ =Նա­խորդ դա­րու...

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 10-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ` ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ

Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 5-ին, Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 10-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ միու­թեան 16 Շրջա­նա­յին եւ Մե­կու­սի շրջան­նե­րու շուրջ հա­րիւր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու: Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ...

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ ԵՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻ

ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ   Քրիս­տո­սի Սբ. Ծննդեան նուիր­ուած շա­րա­կա­նին այս խօս­քե­րը դիւ­րու­թեամբ կրնան յար­մա­րց­ուիլ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան, ու­րիշ խօս­քով ծննդեան քսա­նամ­եա­կին: Ար­ցա­խը ան­կիւ­նա­դարձ մը եղաւ, Ար­ցա­խը նո­րո­գիչ մը եղաւ, Ար­ցա­խը փրկու­թիւն...

ԱՐԵԱՆ ԳՆՈՎ ԿԵՐՏՈՒԱԾ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ

Ո՛չ…Չափ­ուած, ձեւ­ուած, պատ­րաստ­ուած ու հրամց­ուած չէր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը: Ո՛չ ալ … Խորհր­դա­յին Միու­թեան փլուզ­ման նա­խօր­եա­կին ստեղծ­ուած ու պատ­րաստ­ուած հա­մեղ կար­կան­դա­կի տրա­մադր­ուած շերտ մըն էր, Կոր­պա­չեւ­եան ձիւն­հալ­նե­րու եւ վե­րա­կա­ռու­ցում­նե­րու  օրե­րուն: Ո՛չ…...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԴՈՒ ԵՍ

Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կա­նանք թէ, ``Երե­ւան փրո­տաք­շըն`` ըն­կե­րու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի առ­թիւ, լոյս ըն­ծա­յած է որ­մազդ­ներ ու լո­զունգ­ներ, իբ­րեւ կար­գա­խօս ու­նե­նա­լով.- ``Հա­յաս­տա­նը դու ես``: Սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին պի­տի կազ­մա­կերպ­ուին բազ­մա­թիւ...

ԶԵՐՕ ԽՆԴԻ՞Ր…

Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Ահ­մէտ Տա­ւու­թօղ­լուն, քա­նի մը օր առաջ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին ամէ­նայն հպար­տու­թեամբ, ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ յո­խոր­տան­քով յայտ­նեց թէ շա­րու­նա­կե­լով ներ­քին գետ­նի վրայ, իր ղե­կա­վա­րու­թեան հան­դուր­ժո­ղա­կան եւ ``թա­փան­ցիկ`` քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը,...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՒԱՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Օգոս­տոս 30-31-ին, ``Կա­րէն Դե­միրճ­եան`` ան­ուան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ ար­տերկ­րի մէջ Հա­յաս­տա­նի դիւա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րու հան­դի­պու­մը: Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան ելոյթ ու­նե­ցաւ, այս...
Social profiles