ԶԵՐՕ ԽՆԴԻ՞Ր…

Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Ահ­մէտ Տա­ւու­թօղ­լուն, քա­նի մը օր առաջ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին ամէ­նայն հպար­տու­թեամբ, ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ յո­խոր­տան­քով յայտ­նեց թէ շա­րու­նա­կե­լով ներ­քին գետ­նի վրայ, իր ղե­կա­վա­րու­թեան հան­դուր­ժո­ղա­կան եւ ``թա­փան­ցիկ`` քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը,...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՒԱՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Օգոս­տոս 30-31-ին, ``Կա­րէն Դե­միրճ­եան`` ան­ուան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ ար­տերկ­րի մէջ Հա­յաս­տա­նի դիւա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րու հան­դի­պու­մը: Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան ելոյթ ու­նե­ցաւ, այս...

ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԸ

[caption id="attachment_7656" align="alignleft" width="300" caption="Տեսարան մը խաղողօրհնէքէն"][/caption] Կի­րա­կի, Օգոս­տոս 14, 2011-ին, Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տուց­ուե­ցաւ Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ, Սուրբ Աստ­ուա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման Տօ­նին առի­թով, որ Հայց....

1936-Ի ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԻՆ ՀԱՅԵՐՈՒՆ

ՊՈ­ԼԻՍ, ``Ռա­տի­քալ``,``Զա­ման``.- Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան կա­տա­րած հե­տե­ւո­ղա­կան ճնշում­նե­րուն ար­դիւնք, Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը Շա­բաթ, Օգոս­տոս 27ին պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կեց փոք­րա­մաս­նա­կան կալ­ուած­նե­րու մա­սին օրէն­քի փո­փո­խու­թիւնը, որուն շնոր­հիւ, երկ­րի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն, որոնց շար­քին` հա­յե­րուն, կը վե­րա­դարձ­ուին 1936էն...
Social profiles