ԵՐԵՒԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Լուսանկարնները` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆի Շա­բաթ­նե­րէ ի վեր, Երե­ւա­նի կեդ­րո­նա­կան շրջան­նե­րէն ներս, կա­ռոյց­նե­րու  ար­տա­քին տես­քի վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­ներ կը կա­տար­ուին: Այս­պէս, կը լուաց­ուին տու­ֆով շին­ուած պա­տե­րը, այլ շէն­քեր կը ներկ­ուին: Ծրագ­րի նպա­տա­կը հա­յոց...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱՆԻ… ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻ՞ՒՆ

Հող, մշակոյթ եւ կրօնք…աճուրդի հանուած են: Աղաւաղում, մութ հաշիւներ, կեղծիք եւ անշուշտ օտարի աչքին լաւ երեւելու կամ տիպար օրինակ դառնալու մարմաջ: Այսպէս, Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան Կարսի նահանգային վարչութեան...

ԲՈՂՈՔԻ ՆԱՄԱԿ` ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն. ԴԵՍՊԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՌԻՔԱՐՏՈՆԷԻ

Հող, մշակոյթ եւ կրօնք…աճուրդի հանուած են: Աղաւաղում, մութ հաշիւներ, կեղծիք եւ անշուշտ օտարի աչքին լաւ երեւելու կամ տիպար օրինակ դառնալու մարմաջ: Այսպէս, Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան Կարսի նահանգային վարչութեան...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ.- ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ուր­բաթ, Օգոս­տոս 5-ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 7:30ին, Տիթ­րոյ­թի Սուրբ Սար­գիս եկեղեց­ւոյ յա­րա­կից ``Լիլի­ըն Առա­քելեան`` սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ար­ցա­խի ազա­տագր­ուած տարա­ծաշր­ջա­նի բնա­կեց­ման եւ զար­գաց­ման ի նպաստ նուիր­ուած ձեռ­նարկ մը, որ կազ­մա­կերպ­ուած...

ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ` ՄՆՁՈՒՐԻԻ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ

 Յու­լիս 27-էն 31, Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի Տեր­սիմ նա­հան­գի տար­բեր քա­ղաք­նե­րու մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մնձուրիի փա­ռա­տօ­նը, աւե­լի ծա­նօթ` ``Մնձու­րի` բնու­թեան եւ պաշ­տա­մուն­քի փա­ռա­տօ­նը`` անու­նով: Արեւմ­տա­հա­յոց Հար­ցե­րու Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Կեդ­րո­նի ղե­կա­վար Հայ­կա­զուն Ալվրց­եան եւ իր...

ԻՐԱՒԱԿԱՆՕՐԷՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՍԱՀՄԱՆԻՆ ԵՒ …ՎԵՐԸՆՁԻՒՂՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Անց­եալ դա­րաշր­ջա­նի առա­ջին եւ վեր­ջին տաս­նամ­եակ­նե­րուն, Օգոս­տո­սի ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, յի­շա­տա­կե­լի եր­կու պատ­մա­կան դէպ­քեր պա­տա­հած են, բո­լո­րո­վին տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ, մնա­լով հան­դերձ քա­ղա­քա­կան բնա­գա­ւա­ռէն ներս կա­րե­ւոր իրա­դար­ձու­թիւն­ներ: Առա­ջին հեր­թին, Օգոստոս...

Հ.Յ.Դ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

Օգոս­տոս 4-ին, Երե­ւա­նի մէջ, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Հ.Յ.Դ. երի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 11րդ բա­նա­կու­մին: Այս հաւաքը տե­ւեց մին­չեւ Օգոս­տոս 11, որուն ըն­թաց­քին տա­սը եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած երի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու 110 երի­տա­սարդ­նե­րը, չորս...

“ԴՐՕՇԱԿ“Ը Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄԱԳԻԾՆ ՈՒ ՎԿԱՅԱՐԱՆԸ (Հ.Յ.Դ. ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԻ 120-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Հա­յոց պատ­մու­թեան վեր­ջին 120 տա­րին ու­սում­նա­սի­րե­լու պա­րա­գա­յին, ան­կա­րե­լի է Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւնը չթեր­թա­տել: Հ.Յ.Դ.-ի պատ­մու­թիւնն ալ թեր­թա­տե­լու հա­մար ան­կաս­կած անհ­րա­ժեշտ ու­ղե­ցոյց է Հ.Յ.Դ.-ի պաշ­տօ­նա­թերթ ``Դրօ­շակ``ը, քա­նի որ...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 25-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ` Անու­շա­ւան եպս. Դանի­էլ­եա­նի, տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Տա­թեւ`` հիմ­նար­կի ամառ­նա­յին 25-րդ հա­ւա­քը: 56 աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԴԻԻՆ ԱՌԱԿԸ

Ակնթարթ մը մէկդի դրած քաղաքական աշխարհն ու անոր ստեղծած փոխադարձ յարգանքի բնագաւառն ու ``փրոթոքոլային`` օրէնքները, կը թուի թէ Ատրպէյճանի նախագահը վերադարձած է անտառ…եւ անտառային (գէթ նոյնինքն Ալիեւի համար` անտարակոյս եւ...
Social profiles