ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ.- ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ուր­բաթ, Օգոս­տոս 5-ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 7:30ին, Տիթ­րոյ­թի Սուրբ Սար­գիս եկեղեց­ւոյ յա­րա­կից ``Լիլի­ըն Առա­քելեան`` սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ար­ցա­խի ազա­տագր­ուած տարա­ծաշր­ջա­նի բնա­կեց­ման եւ զար­գաց­ման ի նպաստ նուիր­ուած ձեռ­նարկ մը, որ կազ­մա­կերպ­ուած...

ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ` ՄՆՁՈՒՐԻԻ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ

 Յու­լիս 27-էն 31, Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի Տեր­սիմ նա­հան­գի տար­բեր քա­ղաք­նե­րու մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մնձուրիի փա­ռա­տօ­նը, աւե­լի ծա­նօթ` ``Մնձու­րի` բնու­թեան եւ պաշ­տա­մուն­քի փա­ռա­տօ­նը`` անու­նով: Արեւմ­տա­հա­յոց Հար­ցե­րու Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Կեդ­րո­նի ղե­կա­վար Հայ­կա­զուն Ալվրց­եան եւ իր...

ԻՐԱՒԱԿԱՆՕՐԷՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՍԱՀՄԱՆԻՆ ԵՒ …ՎԵՐԸՆՁԻՒՂՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Անց­եալ դա­րաշր­ջա­նի առա­ջին եւ վեր­ջին տաս­նամ­եակ­նե­րուն, Օգոս­տո­սի ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, յի­շա­տա­կե­լի եր­կու պատ­մա­կան դէպ­քեր պա­տա­հած են, բո­լո­րո­վին տար­բեր պայ­ման­նե­րու տակ, մնա­լով հան­դերձ քա­ղա­քա­կան բնա­գա­ւա­ռէն ներս կա­րե­ւոր իրա­դար­ձու­թիւն­ներ: Առա­ջին հեր­թին, Օգոստոս...

Հ.Յ.Դ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

Օգոս­տոս 4-ին, Երե­ւա­նի մէջ, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Հ.Յ.Դ. երի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 11րդ բա­նա­կու­մին: Այս հաւաքը տե­ւեց մին­չեւ Օգոս­տոս 11, որուն ըն­թաց­քին տա­սը եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած երի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու 110 երի­տա­սարդ­նե­րը, չորս...
Social profiles