ՐԱՖՖԻ ՅՍՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԴԱԴՐԵՑՈՒՑ ՀԱՑԱԴՈՒԼԸ

Խորհրդանշական հացի օրհնութեամբ, ’’Ժառանգութիւն ’’ կուսակցութեան առաջնորդ Րաֆֆի Յովհաննէսեան Մարտ 30ին դադրեցուց հացադուլը: ’’Ազատութեան’’ հրապարակին վրայ, ան իր ուղերձը սկսաւ Մահաթմա Կանտիի հետեւեալ խօսքերով. «Նախ կ՛անտեսեն քեզ, ապա կ՛արհամարհեն, այնուհետեւ...

ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԷՏ ՏԱՐՕՆ ԱՃԵՄՈՂԼՈՒ ՄԵՐԺԵՑ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Իս­թամ­պուլ (’’Մի­լի­յէթ ’’, ’’Հիւ­րի­յէթ ’’).- Վեր­ջերս, Պոլ­սոյ մէջ կա­յա­ցած ’’Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հի մէջ Թուրք­իոյ նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը’’ գի­տա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին, Թուրք­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մետ Տա­ւու­թօղ­լու, յայտ­նած էր թէ Փա­րի­զի մէջ, դիւա­նա­գի­տա­կան բարձր...

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ԵՒ …ՄԵՐԺՈՒՄ

Մարտ 22-ի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նիս­տին, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւնը ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Հա­յաս­տա­նի ընտ­րա­կան օրէնս­գիր­քին մէջ փո­փո­խու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու նա­խա­գիծ մը: Քա­նի մը օր ետք, այդ մի­եւ­նոյն Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վը ըն­դու­նած էր ընտ­րա­կան օրէնսդ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու...

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ… ՀԱՅԵՐԷՆԸ ՊԱՐՏՈՒԵՑԱՒ

  Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան Ոտ­նագն­դա­կի «խենթ»եր, յատ­կա­պէս այս մրցու­մին` Հա­յաս­տան - Ռու­սաս­տան (0-0), մղոն­ներ ճամ­բոր­դած ու նոյ­նիսկ ովկ­ի­ա­նոս­ներ կտրած էին, ժա­մա­նե­լու հա­մար Երե­ւան: Սա­կայն այդ­չափն ալ բա­ւա­րար ու գո­հա­ցու­ցիչ չէր:...

ՍԼԱՔ.- ՕՊԱՄԱ – ՔԼԻՆԹԸՆ ԶՈՒԳԵՐԳ ԼԻՊԻԱՑԻՆԵՐՈՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Եթէ նախագահ Օպամա Երկուշաբթի, Մարտ 28-ի յետմիջօրէին չյայտարարէր, որ Լիպիոյ նախագահին դէմ ամերիկեան եւ ՆԱԹՕ-ական միջամտութիւնը լիպիացիներու կեանքը փրկելու, զանոնք ջարդերէ զերծ պահելու համար է, աշխարհը մոլորութեան մէջ պիտի իյնար...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ

Լուսանկարներ` Ռոբերտ Կարապետեանի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մարտ 10-ի շա­բա­թա­վեր­ջին: Ար­դա­րեւ Շա­բաթ Մարտ 11-ին, Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզիի մէջ, յի­շա­տա­կե­լի հան­դի­սու­թիւ­նով մը, տրուե­ցաւ ազ­դան­շա­նը այս ձեռ­նարկ­նե­րու շարքին: Մինչ այդ...

«էԼԵՄԸՆԹ» … ԵՒ «ԷԼԵԿԸՆԹ»

Զար­մա­նա­լի վեր­նա­գիր… Սա­կայն երբ ըն­թեր­ցո­ղին բա­ցատ­րենք եւ ներ­կա­յաց­նենք Լոս Ան­ճե­լը­սի «Էլե­մընթ» հա­մոյ­թը, ոչ մէկ զար­մանք պի­տի մնայ, ոչ ալ որե­ւէ խո­չըն­դոտ` հա­յոց լեզ­ուի պա­հա­պան­նե­րուն հա­մար: Այո`…«Էլե­մընթ»ը «Էլե­կընթ» է…Տարր մը, վա­յե­լուչ...

ՄՕՏԱԿԱՅ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ… ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒԱԾ ”ԲԱԲԳԷՆ ՍԻՒՆԻ” ԱԿՈՒՄԲԻ .- ”ԱՅՍ ԿԵԴՐՈՆԸ ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԻ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ԳՈԻՐԳՈՒՐԱՆՔԻ” ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆԻ ”ԲԱԲԳԷՆ ՍԻՒՆԻ” ԱԿՈՒՄԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՎԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

Լուսանկարներ` Մարտօ ''Բաբ­գէն Սիւ­նի'' ակում­բը` հիմն­ուած, ու տաս­նամ­եակ­նե­րէ ի վեր կեն­սու­նակ պահ­ուած տեղ­ւոյն Հ.Յ.Դ. կո­մի­տէ­ու­թեան կող­մէ որ­պէս Պոս­թը­նի մէջ գոր­ծող քոյր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վաս­րահ, ժա­մադ­րա­վայր ու հան­դի­սաս­րահ:  Այս կա­ռոյ­ցը, իր առա­ջին...

ՔԱՂԱՔԱԿԱ՞Ն ԹԷ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՑԱԴՈՒԼ

  Ընդ­հան­րա­պէս նո­րու­թիւն եւ տա­րօ­րի­նա­կու­թիւն փնտռող Երե­ւանցի­ին հա­մար, սո­վո­րու­թիւն եղած է հրա­պա­րակ այ­ցե­լել եւ դի­տել ու ըմ­բոշխ­նել վեր­ջին իրա­դար­ձու­թիւնը, դէպ­քը կամ պա­տա­հա­րը: Այդ մի­եւ­նոյն հե­տաքր­քիր Երե­ւան­ցին կամ ընդ­հան­րա­պէս Երե­ւան գտնուող...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻ

Բո­լոր անոնք, որոնք լրջօ­րէն մտա­հոգ­ուած են ազ­գի ճա­կա­տագ­րով մա­նա­ւանդ Սփիւռ­քի այ­լա­սե­ռող պայ­ման­նե­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով, կը գի­տակ­ցին ան­շուշտ, որ ձուլ­ման վտան­գը դի­մա­կա­յե­լու ամե­նէն ազ­դու մի­ջո­ցը հայ դպրոցն է: Ահա ճիշդ այդ...
Social profiles