Լրահոս

Հ.Օ.Մ.-Ի “ԼԷ­Օ­ԼԱ ՍԱ­ՍՈՒ­ՆԻ“ ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԻ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱԿ

Հ.Օ.Մ.-ի Ուա­թըր­թաու­նի (Մա­սա­չու­սէց) “Լէ­օ­լա Սա­սու­նի“ մաս­նա­ճիւ­ղը իր աւան­դա­կան Գո­հա­բա­նու­թեան Տօ­նի առ­թիւ ձեռ­նար­կած 100-ամ­եա­կի Ճաշ­կե­րոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 20-ին Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան կեդ­րո­նէն ներս: 230-է աւե­լի հիւ­րեր քա­ջա­լե­րե­ցին մաս­նա­ճիւ­ղի ձեռ­նար­կը, վա­յե­լե­լով ան­դամ­նե­րուն պատ­րաս­տած հա­մա­դամ […]

Յօդուածներ

ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՍԵ­ՄԻՆ.- ՄԵՐ ԿՈՐՍ­ՈՒԱԾ ՈՒ ՎՏԱՆԳ­ՈՒԱԾ ՄԻԼԻ­ՈՆ­ՆԵ­ՐԸ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱՆԳ­ՆԵ­ԼՈՒ ԱՌԱ­ՋԱՐԿ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   ՏԱԳ­ՆԱՊ. ԽՈՐՔ ՈՒ ՏԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ Ըն­դուն­ուած փաստ է, որ Թուրք­իոյ ծրագ­րած ու իրա­գոր­ծած Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով, տուած ենք շուրջ 1.5 միլի­ոն զոհ: Այս թիւին վրայ կրնանք դիւ­րու­թեամբ աւելց­նել կարճ ատեն առաջ կա­տար­ուած Հա­միտ­եան Ջար­դե­րու […]

No Picture
Յօդուածներ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՏԱՐԻՆ

Ար­դէ՜ն 2011-ի հաշ­ուե­յար­դարն է: Մօտ ատե­նէն 12 ամիս­նե­րը, 52 շա­բաթ­նե­րը, 365 օրե­րը, 8760 ժա­մե­րը, 525 հա­զար վայրկ­եան­ներն ու 31,536 հա­զար երկ­վայրկ­եան­նե­րը պատ­մու­թեան անց­եալ կա­տար­եա­լին մի­ա­ցած պի­տի ըլ­լան, առիթ ըն­ծա­յե­լով, որ Աշ­խարհ կո­չեց­եալ բնա­գա­ւա­ռին բնա­կիչ մարդ […]

Top Story

ԱՄԱ­ՆՈՐ­ԵԱՅ ԱՂՕԹՔ ԵՒ ՊԱ­ՏԱ­ՐԱԳ

Լուսանկար` Ռալֆ Պեքըր (Պոլիս) Իւ­րա­յա­տուկ էր անց­նող տա­րին եւ հա­յորդի­ին հա­մար, հա­մե­մա­տած նա­խանց­եալ տա­րի­նե­րուն, շատ աւե­լի ար­դիւ­նա­բեր եւ դրա­կան: Խորհր­դա­ւոր ամա­նորն է որ կը տի­րա­պե­տէ հայ եկե­ղեցի­էն ներս, սկսե­լով Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Սփիւռք, անց­նե­լով …նոյ­նիսկ Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նէն, […]

Top Story

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՄԱՂԹԱՆՔ

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ                                                                                       Պոսթըն     Ձմրան գիշեր է` Նոր Տարուայ գիշեր, Ամպերն են դիզւում փխրուն թանձրութեամբ, Թափւում է ձիւնը` բիւրեղափաթիլ, Յստակ ու անբիծ` անարատութեամբ:   Արծաթակապոյտ երկնի անհունում, Թագաւորում է չքնաղութիւնը, Ինչպէս մի երազ` դեռ աշխարհ […]

Top Story

ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԿԵԱՆ­ՔԸ Հ.Բ.Ը.Մ.Ի ՄԻ­ՇԻ­ԿԸ­ՆԻ ԱԼԵՔ ԵՒ ՄԱ­ՐԻ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

Ալեք եւ Մա­րի Մա­նուկ­եան վար­ժա­րա­նի 2011-2012 կրթա­կան տա­րին յատ­կանշ­ուե­ցաւ աշ­խուժ ար­տա­դա­սա­րա­նա­յին գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ եւ հիւ­րե­րու այ­ցե­լու­թիւն­նե­րով: Կրթա­կան բարձր մա­կար­դակ ապա­հո­ված ու շրջա­նա­ւարտ­նե­րու 97 տո­կոս հա­մալ­սա­րան ըն­դուն­ման ցու­ցա­նիշ ու­նե­ցող այս դպրո­ցին համ­բա­ւը, օրէ օր կը տա­րած­ուի հայ­կա­կան […]

Top Story

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՀԱՅ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԻ ՊԱՐ­ՏԱ­ՄՈՒՐ­ՀԱՐ­ԿԻ ՇԻՋ­ՄԱՆ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ԱՆ­ԴԱՄ­ՆԵ­ՐՈՒ ԳՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­Գ­ՐԻ ՏՈՒ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ

Տիթ­րո­յթի Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թիւնը այս տարի գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փար մը յղա­ցաւ, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան աւար­տին գնա­հա­տագ­րով պատ­ուել ու իր երախ­տա­գի­տու­թիւնը յայտ­նել 1981-եւ1987-ի, պար­տա­մուր­հար­կի շիջ­ման յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն: Եր­կու հանգր­ուան­նե­րու յանձ­նա­խում­բի նա­պա­գահ Արժպ. Տոքթ. Տ. Կո­րիւն Աւգ. […]

Յօդուածներ

ԱԿ­ՆԱՐԿ.- “ԱՐ­ԴԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ“Ը ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀՈՒ­ԹԵԱՆ ԹԵԿ­ՆԱ­ԾՈՒ ՄԸ ՈՒ­ՆԻ. ՌԱ­ՔԻ ԷՆ­ՏԸՐ­ՍԸՆ

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րա­պայ­քա­րի եր­կին­քին վրայ նոր աստղ մը ծնաւ քա­նի մը օր առաջ. Սոլթ Լէյք Սիթիի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ, նախ­կին դե­մոկ­րատ Ռա­քի Էն­տըր­սըն հրա­պա­րակ եկաւ եր­կու ու­շագ­րաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով. առա­ջին` կը հիմ­նէ “Ար­դա­րու­թիւն“ անու­նով կու­սակ­ցու­թիւն մը, […]

Լրահոս

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ՈՐԴԵԳՐԵՑ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ժԽՏՈՒՄԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՕՐԻՆԱԳԻԾԸ

ՓԱՐԻԶ.- Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 22-ին, Ֆրանսայի Ազգային ժողովը որդեգրեց Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծը, որուն համաձայն, Ֆրանսայի մէջ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ժխտողներուն, մինչեւ մէկ տարուան բանտարկութիւն կը սպառնայ…նաեւ 45 հազար եուրոյի տուգանք:  Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 21ին, Ֆրանսայի կառավարութեան […]

Լրահոս

ԼՈՒՐԵՐ ՊՐԻՒՔՍԷԼԷՆ.- Հ.Յ.Դ. ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

 Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի Պրիւքսէլի գրասենեակին մէջ, Շաբաթ, Դեկտեմբեր 10, 2011-ին, տեղի ունեցաւ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբերու խորհրդաժողով-սեմինար մը, որուն ընթացքին արծարծուեցան եւ քննարկուեցան Հայ Դատի աշխատանքներու ոլորտն ու գալիք երկու տարիներու ծրագիրները: Իրենց մասնակցութիւնը […]