ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԷՆ ՄԱՐԹԻՆ ԷՍԱՅԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ Հ.Յ.Դ. ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿ

[caption id="attachment_4983" align="aligncenter" width="300" caption="Մարթին Էսայեան (կեդրոն), իր կողքին ունենալով ձախէն աջ՝ Ժան Աւետիսեան, Վաչէ Բրուտեան, Թաթուլ Սոնենց Փափազեան եւ Ժիրայր Պէօճէքեան"][/caption] Երեք­շաբ­թի, Օգոս­տոս 10ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:00-ին, նա­խա­պէս առն­ուած...

ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ 95-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

Օգոս­տոս 6-ին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մու­սա Լե­րան հե­րո­սա­մար­տի 95-ամ­եա­կին: Այս առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած են բազ­մա­թիւ ծրա­գիր­ներ, որոնք պի­տի տե­ւեն մին­չեւ Օգոս­տոս 22: Ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Այն­ճա­ռի (Լի­բա­նան) մէջ: Այս յո­բել­եա­նը լա­ւա­պէս...

ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՕՐ… ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԴԱՐ

Կռւում ենք մենք հո­գով ան­պարտ, Քա­ռա­սուն օր, քա­ռա­սուն դար, Աւա­րայ­րից՝ Սար­դա­րա­պատ, Մու­սա լե­ռից՝ մինչ Գան­ձա­սար: Մու­սա լեռ, Մու­սա լեռ, դու պար­ծանքն ու փառ­քը մեր:         Խօսք՝ Գէ­որգ Էմի­նի       »Մու­սա...

ՓԱԿՈՒՄ՝ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բա­նա­կու­մը աւար­տե­ցաւ Կի­րա­կի Օգոս­տոս 8, 2010-ին, Բիւ­րա­կա­նի բա­նա­կա­վայ­րին մէջ: Աշ­խար­հի 18 եր­կիր­նե­րէն Հա­յաս­տան ժա­մա­նած 560 սկաուտ­նե­րը յուզ­ուած, պատ­մու­թեան յանձ­նե­ցին այս յոյժ յի­շա­տա­կե­լի բա­նա­կու­մը: Վեր­ջին եր­կու օրե­րուն անոնք ան­մո­ռա­նա­լի...

ՕԳՈՍՏՈՍ… ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ար­ձա­կուր­դի ամիսն է Օգոս­տո­սը…երկրա­գուն­դի հիւ­ս­ի­սա­յին «շերտ»էն ներս: Միայն Փա­րի­զը չէ որ կը պարպ­ուի իր բնա­կիչ­նե­րէն: Գրե­թէ, բո­լոր քա­ղաք­նե­րու բնակ­չու­թիւնը քա­նի մը շաբթ­ուան հա­մար կը գաղ­թէ մօ­տա­կայ գիւ­ղը…կամ...
Social profiles