ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՄԱՆՈՒԷԼ ԵՊՍ. ՊԱԹԱԳԵԱՆԻՆ

Ձախէն աջ՝ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ ընկ. Հրայր Պարոնեան, Միացեալ Նահանգներու Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Մանուէլ Եպիսկոպոս Պաթագեան եւ Մարի Քէշիշեան

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու հետ նա­խա­ձեռ­նած հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, Չո­րեք­շաբ­թի, Փետր­ուար 3,  2010-ին, Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ­էն ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն մը, հան­դի­պե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան շրջան­ներ եւ Գա­նա­տա) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղեց­ւոյ Առաջ­նորդ Ման­ուէլ Եպիս­կո­պոս Պա­թագ­եա­նի հետ, Պրուք­լի­նի (Նիւ Եորք) Առաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս:

Այս հան­դի­պու­մը առիթ մը եղաւ որ արծա­րած­ուին եւ քննուին գա­ղու­թը յու­զող հար­ցեր, յատ­կա­պէս վեր­ջին ամիս­նե­րուն մե­լան հո­սեց­նող Հա­յաս­տան – Թուրք­իա ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէսն ու անոր յա­ջոր­դած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը: Առաջ­նոր­դը կա­րե­ւո­րեց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ իրար­հաս­կա­ցո­ղու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

Նշենք թէ Հ.Յ.Դ. Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նը կը ներ­կա­յաց­նէ­ին Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. Հրայր Պա­րոն­եան (Նիւ Ճըր­զի) եւ Մա­րի Քէ­շիշ­եան (Նիւ Ճըր­զի): Ան­գամ մը եւս շեշտ­ուե­ցաւ թէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար, Հի­լը­րի Քլին­թընին հրա­ւէ­րը չէր ներ­կա­յաց­նէր ամե­րի­կա­հա­յու­թեան մե­ծա­մաս­նու­թիւնը:

Աւե­լի քան կէս ժամ տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող այս հան­դի­պու­մը, ան­ցաւ սի­րա­լիր մթնո­լոր­տի մէջ:

Նշենք թէ, քա­նի մը օր առաջ, Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու հետ նա­խա­ձեռ­նած հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, նա­եւ կա­տար­ուած էր տե­սակ­ցու­թիւն մը Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ պատ­ուե­լի Աւե­տիս Պոյ­նէր­եա­նի հետ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*