ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԻՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տի Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն շնոր­հիւ նա­ւապ­տոյ­տը բա­ձա­ռիկ յա­ջո­ղու­թիւն մըն էր: Բո­լորս ալ հի­ա­նա­լի ժա­մա­նակ ու­նե­ցանք Քոս­թա Աթ­լան­թի­քա­յէն ներս:  Մենք բո­լորս ալ՝ եկած Փա­րի­զէն, վա­յե­լե­ցինք այս տա­քուկ եւ զուար­ճա­լի մթնո­լոր­տը,...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 13-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՃՈՎ»

                                                                                                                                                                              ՊԱՐ­ՊԱ­ՐԱ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ԵԱՆ                                                                                                                                                                         (թարգ­մա­նեց՝ ՆԱ­ՆՕՐ ՊԱՐ­ՍՈՒՄ­ԵԱՆ) Կար­ծես կա­խար­դա­կան մթնո­լորտ մըն էր...1100-էն աւե­լի հա­յեր Costa Cruise Lines-ի գե­ղե­ցիկ նա­ւը, Costa Atlantica-ն, բարձ­րա­ցան:  Costa Atlantica-ն շքեղ նաւ է, պատ­րաստ­ուած հին ու...

Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ ԵՒ ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄ

Բնու­թիւնն ան­գամ զայ­րա­ցած կը թուի ըլ­լալ… Այս­պէս Ուա­շինկ­թը­նի մէջ տի­րող վեր­ջին օրե­րու սառ­նա­մա­նիքն ու փո­թո­րի­կը պատ­ճառ դար­ձան որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի կազ­մա­կեր­պած զրոյց-տե­սակ­ցու­թիւնը, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ­կա­կան...

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ»ԻՆ՝ «ԱՍԵՄՊԼԻ»ԻՆ ԵՒ Հ.Բ.Ը.Մ.-ԻՆ ԼՈՅՍ ԸՆԾԱՅԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

Երեք­շաբ­թի, Փետր­ուար 9-ին, »Հա­յկա­կան Հա­մա­գու­մար«ը՝ »Ար­մինի­ըն Ասեմպ­լի«ն եւ Հայ Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թիւնը հրա­պա­րա­կե­ցին հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ եւ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով, մայ­րա­քա­ղաք Ուա­շինկ­թըն Տի. Սի.-ի մէջ տի­րող անն­պաստ օդին պատ­ճա­ռով, յե­տաձգ­ուած...

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՄԱՆՈՒԷԼ ԵՊՍ. ՊԱԹԱԳԵԱՆԻՆ

[caption id="attachment_3360" align="aligncenter" width="494" caption="Ձախէն աջ՝ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ ընկ. Հրայր Պարոնեան, Միացեալ Նահանգներու Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Մանուէլ Եպիսկոպոս Պաթագեան եւ Մարի Քէշիշեան"][/caption] Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի...

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ

Եր­կու շա­բաթ առաջ ի յայտ եկաւ, որ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը Հայ-Թրքա­կան Փրո­թո­գոլ­նե­րու եւ այլ թեմաներու մա­սին հան­դիպ­ման մը հրա­ւի­րած էր ամե­րի­կա­հայ սահ­մա­նա­փակ թիւով կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, դուրս ձգե­լով շա­ր­ք...
Social profiles