ԷՐ … ՍԿՍԵԱԼ

Ղու­կա­սի Աւե­տա­րա­նը՝ շե­փո­րի հզօր հնչիւ­նին նման՝ Ս. Ծննդեան պատ­մու­թիւնը կը սկսի ամ­բող­ջա­կան պերճ ու տպա­ւո­րիչ շու­քո­վը աշ­խար­հա­յին ու­ժին:  Կ’իմա­նանք կայ­սե­րա­կան հրա­մա­նի մը մա­սին՝ ուղղ­ուած բո­վան­դակ աշ­խար­հին:  Կը պատ­կա­ռինք վե­րին իշ­խա­նու­թե­նէն՝...

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԳԻՇԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ  Ձմեռ է, պաղ է, գիշեր ակամայ, Ճերմակն է իջնում դաշտերի վրայ, Ձիւնի փաթիլները նուրբ ու անաղարտ, Թափւում են արդէն սարերի վրայ:   Անսահմանութեամբ, անհուն կապոյտի, Լցուած ցնորքով երազանքների,...

ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐԵԳԱԿԻՆ ԱՒԵՏԻՍԸ

»Ո¯վ Ար­դա­րու­թեան Արե­գակ, Հօր­մէն ծա­գե­ցար արա­րած­նե­րը լու­սա­ւո­րե­լու հա­մար: Տէ°ր, փառք քե­զի«:   Շա­րա­կա­նա­գի­րը մեր Տէ­րը Յի­սուս Քրիս­տո­սը կը բնո­րո­շէ որ­պէս Ար­դա­րու­թեան Արե­գակ, որ իր ծնուն­դով կու գայ լու­սա­ւո­րե­լու հա­մայն մարդ­կու­թիւնը...
Social profiles