ԱՌՆՕ ՊԱՊԱՃԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Դեկ­տեմ­բեր 12-14-ին, «Առ­նօ Պա­պա­ճան­եան»ի ան­ուան ֆիլ­հար­մո­նիք հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, կա­յա­ցան  «Առ­նօ» մի­ջազ­գա­յին երի­տա­սար­դա­կան մրցոյ­թի եր­կու փու­լե­րը:

Մրցոյ­թի նա­խա­գահ­ներն էին Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի որ­դին՝ Արան եւ վրա­ցի ծա­նօթ ար­ուես­տա­գէտ Նա­նա Պրեկ­վա­ձէն:

Այս­պէս Պա­պա­ճան­եա­նի յի­շա­տա­կի հիմ­նադ­րա­մը կը կա­տա­րէ «Էսթ­րա­տա­յին» եր­գի երի­տա­սարդ կա­տա­րող­նե­րու մրցոյթ,

որուն առա­քե­լու­թիւնն է փնտռել ապա­գայ խոս­տա­ցող տա­ղան­դա­ւոր աստ­ղեր:

Առա­ջին հանգր­ուա­նին մաս­նակ­ցե­ցան հա­րիւր թեկ­նա­ծու­ներ, որոնց լա­ւա­գոյն քսա­նը հա­սան աւար­տա­կան հանգր­ուա­նին:

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*