ԶԱՐԹՆԵՆՔ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ Զարթնենք եղբայրնե°ր Տագնապ է, անել, Անծայր խաւարն է Թեւերը տածել, Թանձրացող պահի Մխացող ծխով, Աստղերի փայլն է Երկնքում խամրել…   Զարթնենք եղբայրնե°ր Կրքերն են յորդել, Մղձաւանջային Մահից ոչ...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Օգոս­տոս 31, 2009-էն ի վեր հայ ժո­ղո­վուր­դի ու­շադ­րու­թիւնը սե­ւե­ռած է Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ նա­խաս­տո­րագր­ուած փաս­տա­թուղ­թին վրայ, որ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման գոր­ծըն­թաց մը կը փոր­ձէ նա­խա­տե­սել: Կը գի­տակ­ցինք,...

ԹՈՒՐՔԻԱ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՁԻՒՆՀԱԼ, ԴԺՈՒԱՐ ԾԱԽՔ ՄԸ

Ստո­րեւ յա­պա­ւու­մով, թարգ­մա­նա­բար լոյս կ’ըն­ծա­յենք »Ար­մինի­ըն Ռի­վիու«ի խմբա­գիր Աս­պետ Քո­չիկ­եա­նի մէկ գրու­թիւնը, յղուած »ISN Security Watch« հիմ­նար­կին հա­մար:  (Թարգ­մա­նեց՝ Նա­նօր Պար­սում­եան).-    Օգոս­տոս 31ին, Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը յայ­տա­րա­րե­ցին եր­կու...

ՔԻՉ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ.- ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 2009Ի ԵՐԵՒԱՆԸ

Ս. ՄԱՀՍԵՐԷՃԵԱՆ Զուի­ցեր­իոյ միջ­նոր­դու­թեամբ նա­խագծ­ուած Հա­յաս­տան-Թուրք­իա հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րը »ան­փո­փո­խե­լի են ու ան­դառ­նա­լի«« կը պնդեն Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեան ու դիւա­նա­գի­տու­թեան վա­րիչ­նե­րը« ար­հա­մար­հե­լով ո°չ միայն երէ­կի« այ­սօր­ուան ու վաղ­ուան հա­յու­թեան անժխ­տե­լի իրա­ւունք­նե­րը« այլ նա­եւ...

Հ.Յ.Դ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՍԻՈՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ

 Սեպ­տեմ­բեր 25-26 2009-ին, Ղա­զախս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Աս­թա­նա­յի մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Աս­իոյ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու 5-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը (ICAPP): Հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցած էին աւե­լի քան 76 քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­ներ, որոնք կը ներ­կա­յաց­նէ­ին Աս­իոյ ցա­մա­քա­մա­սի շուրջ 40 եր­կիր­ներ:...

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

«Հայրենիք»ի անձնակազմը  ցաւակցութիւն կը յայտնէ, հաստատութեան գործակից Լոս Անճելըսի «Սարդարապատ» գրախանութի տնօրէն Ռիթա Սապունճեան-Տեմիրճեանի հարազատներուն՝ անոր վաղաժամ մահուան առիթով:

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Հայ­րե­նիք« հաս­տա­տու­թիւնը կը մաղ­թէ շու­տա­փոյթ ապա­քի­նում, Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ Հոգշ. Հայր ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ-ի, որ վեր­ջերս են­թարկ­ուե­ցաւ վի­րա­բու­ժա­կան գոր­ծո­ղու­թեան:

ԿԱՐՃ ՈՒ ԿՏՐՈՒԿ ՊԻՏԻ ԸՍԵՆՔ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ…

Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան սփիւռք­եան գա­ղութ­ներ պի­տի այ­ցե­լէ« իմա­նա­լու հա­մար հա­յու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան տե­սա­կէտ­նե­րը՝ Թուրք­իոյ հետ Հա­յաս­տա­նի կնքե­լիք հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին: Եթէ »ֆութ­պո­լա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան« շղթա­յա­զեր­ծու­մէն« Ապ­րի­լ 22-ի ծա­նօթ յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ու մա­նա­ւանդ...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

 Հոկ­տեմ­բեր 3, 2009-ին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան պի­տի ժա­մա­նէ Նիւ Եորք եւ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­նայ տեղ­ւոյն հայ­կա­կան միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին վե­րա­բեր­եալ խօ­սակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար: Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի...
Social profiles