Հ.Ե.Դ.-Ի ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ 76-ՐԴ ԽԱՂԵՐԸ՝ ՓՐՈՎԻՏԸՆՍԻ ՄԷՋ

                                                                                                                                                                                                 ՆԱՆՕՐ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ  Փրո­վի­տընս, Րոտ Այ­լընտ.- Հ.Ե.Դ.-ի 76րորդ Ողիմպ­ի­ա­կան խա­ղե­րը տե­ղի ու­նե­ցան Րոտ Այ­լընտ նա­հան­գի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, որ տե­ւեց Հինգ­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 3էն մին­չեւ Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 7, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ տեղ­ւոյն «Վա­րանդ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղին: ...

ՍԱՓՐԻՉՍ

                                                                                                                                                                                                          ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ  Մի հարց­նէք, թէ ին­չո՞ւ կամ ուր­կէ՞ ծնունդ առած է սափ­րիչ­նե­րու հան­դէպ ու­նե­ցած վե­րա­պա­հու­թիւնս, որով­հե­տեւ պի­տի չը­սեմ, թէ­եւ պե­տա­կան գաղ­տնիք մը չէ:  Հան­դարտ ան­կեղ­ծու­թեամբ մը կÿու­զեմ պար­զել, որ...

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ 23-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ՝ ՄԷՐԻԼԵՆՏԻ ՄԷՋ

 Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի 23-րդ շրջա­նա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Օգոս­տոս 19-23, 2009-ին Մէ­րի­լենտ նա­հան­գի Ուէսթ բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Շրջա­նա­յին Սկաու­տա­կան Խոր­հուր­դին: Բա­նա­կու­մին սկաու­տա­կան Շրջա­նա­յին Խոր­հուր­դէն ներ­կայ էին Եղ­բայր­ներ՝...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՆԵՐԿԱՆ՝ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՎ

                                                                                                                                                                           ՀԱՅՐ ԱՆ­ՏՈՆ Ծ.Վ.ԱԴԱՄ­ԵԱՆ  Հայ պա­տանի­ին Միտքն ու Մար­մի­նը մշա­կե­լու անհ­րա­ժեշտ պէտքն է, որ աս­կէ իննի­սուն­մէկ տա­րի առաջ ծնունդ տուաւ Հայ Մարմ­նակր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան: Ան ժո­ղո­վուր­դին ծո­ցէն ժայթ­քե­ցաւ իր ար­մատ­նե­րը...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՒԻՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՐԳ-ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ

                                                                                                                                                                                                          ԱՒՕ ԳԱԹՐՃ­ԵԱՆ [caption id="attachment_1533" align="alignleft" width="150" caption="Այլախոհ եւ յեղափոխական երգիչ՝ Հան­րի Թա­շա­ն"][/caption]  Երգ-երաժշ­տու­թիւնը ար­ուեստ­նե­րէն ամէ­նէն հա­ղոր­դա­կանն է ու ամէ­նէն մատ­չե­լին: Սա­կայն այս­տեղ կþառանձ­նաց­նենք ապ­րիլ­եան երգ-երաժշ­տու­թիւնը, որ կը հան­դի­սա­նայ կամ...

«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ Բ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Յու­լիս 1-3, 2009-ին, Երու­սա­ղէ­մի »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« մա­տե­նա­դա­րա­նի սրա­հին մէջ կա­յա­ցաւ մի­ջազ­գա­յին« բարձր մա­կար­դա­կի գի­տա­ժո­ղով մը՝ »Պատ­մու­թիւն հայ­կա­կան Մի­ջերկ­րա­կա­նի« խո­րագ­րով: Գիտ­նա­կան­ներ՝ Օքս­Ֆոր­տի« Քէյմպ­րի­ճի« Քար­տի­ֆի« Լու­վե­նի« Սոր­պո­նի« Հռո­մի« Մոն­փելի­էի եւ Երու­սա­ղէ­մի Եբ­րա­յա­կան«...

ԲԱՎՐԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 Հայ-թուրք հան­դի­պում­ներն ու կա­տար­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը մո­ռա­ցու­թեան մատ­նած են բազ­մա­թիւ հար­ցեր, որոնց կար­գին բո­լորո­վին տար­բեր «ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս»ի վրայ գտնուող Բար­վա գիւ­ղը, որ կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի եւ Վրաս­տա­նի հիւ­սիս-արեւմտ­եան սահ­մա­նին վրայ, Երե­ւա­նէն...

«ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՒՂՂԱԿԻՕՐԷՆ ԱՌՆՉՈՒԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒՐՈՅԻ ԱՆԴԱՄ ԸՆԿ. ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ

Ստո­րեւ, հար­ցազ­րոյց մը՝ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ՝ ընկ. Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եա­նի հետ կա­տար­ուած  Գա­նա­տա­յի »Հո­րի­զոն« Շա­բա­թեր­թին կող­մէ :  Հ.- Անց­նող Ապ­րի­լին սկսած հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց մեր­ձեց­ման գոր­ծըն­թա­ցը ան­ցաւ տար­բեր հանգր­ուան­նե­րէ՝ հաս­նե­լով այ­սօր­ուան...

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՕՍՔԸ

 «Այն ին­չին, որ ակա­նա­տես կը դառ­նանք այ­սօր, բա­ցար­ձա­կա­պէս անըն­դու­նե­լի է եւ պէտք է ար­ժա­նա­նայ հայ ազ­գի մի­ա­հա­մուր հա­կազ­դե­ցու­թեան: Սերժ Սարգս­եա­նի առաջ­նոր­դու­թեամբ կա­տար­ուած փոր­ձը՝ իբ­րեւ թէ հայ եւ թուրք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բա­րե­լա­ւե­լու...

ՄԵՐ ԿՈԿՈՐԴԸ ՆԵՂ Է…

Հա­յաս­տան-Թուրք­իա հա­մա­ձայ­նու­թեան նա­խա­գի­ծին առ­թած դժբախտ երե­ւոյթ­նե­րուն շար­քին է մեր պատ­մու­թեան ու յստակ իրա­ւունք­նե­րուն շուրջ հա­յու­թեան մի­աս­նա­կա­նու­թեան խախ­տու­մը: Ար­դա­րեւ« Օգոս­տո­ս 31էն աս­դին« հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան-ազ­գա­յին բե­մին վրայ սկսած է ուր­ուագծ­ուիլ տա­րօ­րի­նակ բե­ւե­ռա­ցում...
Social profiles