ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒԱԾ, ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԱՐՑԱԽԸ

Սեպ­տեմ­բեր 2…Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան օր­ուան յի­շա­տա­կում: Ան­գամ մը եւս տօնն է գի­տակ­ցու­թեան… այն կա­ցու­թեան թէ իրո­ղա­կա­նէն դէ­պի իրա­ւա­կան ճա­նա­չում ան­ցու­մի սահ­մա­նին քայլ մը աւե­լի մօտ է մեր երկ­րորդ հան­րա­պե­տու­թիւնը՝ հայ­րե­նի Ար­ցա­խը:...

ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔ ԵՒ ԿՈՉ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նը, Օգոս­տոս 25, 2009-ին հրա­պա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, որուն մէջ յստա­կօ­րէն վե­րա­հաս­տա­տեց իր պա­հանջ­նե­րը, ոտնագնդակի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գոր­ծած աւեր­ներն ու մաս­նա­ւո­րա­բար Հա­յաս­տա­նի դիւա­նա­գի­տա­կան ձա­խո­ղու­թիւն­նե­րու ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՁԵՌՆԱՐԿ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼԻԶՊՈՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ

  Յու­լիս 24ին, Նիւ Եոր­քի մէջ Հ.Յ.Դ. Ար­մէն Գա­րօ Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­քին եւ Լիզ­պոնի նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին:  Ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց ընկհ. Սօ­սի Էսա­ճան­եան որ­մէ ետք...

ՎԻՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ «ԱՐՄԻՆԻԸՆ ՐԻՎԻՈՒ»Ի ԵՒ NAASR ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ

Հինգ­շաբ­թի, Օգոս­տոս 6ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ »Ար­մինի­ըն Րի­վիու«ին եւ Հայ­կա­կան Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու Հիմ­նար­կին (NAASR), տե­ղի ու­նե­ցաւ վի­ճա­բա­նա­կան երե­կոյ մը, վե­րո­յիշ­եալ կեդրո­նի  (Պել­մոնթ, Մա­սա­չու­սէց) սրա­հէն ներս: Օր­ուան նիւթն էր »Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը Եր­կու Ճա­կատ­նե­րու...

ՄԱՄՈՒԼ ԵՒ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

1970-ական թուա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր (ճշգրիտ տա­րին չեմ յի­շեր), երբ Պէյ­րութ հրա­տա­րա­կուող Հ.Յ.Դ. պաշ­տօ­նա­թերթ «Ազ­դակ Շա­բա­թօր­եակ-Դրօ­շակ»ին մէջ լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ առաջ­նոր­դող յօդ­ուած մը՝ մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ խո­րագ­րով, «Ին­չո՞ւ ինձ չի հա­մո­զում Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ըն­կեր­վա­րու­թիւնը»....

ՄԱՄԼՈՅ ԶՕՐԱՇԱՐԺ

Վեր­ջին քա­նի մը շա­բաթ­նե­րուն, խրա­խու­սիչ է կար­դալ «Վէմ»ի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման եւ յատ­կա­պէս օտար լե­զուով լոյս ըն­ծա­յուող «Ար­մինի­ըն Րի­վիու»ի վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ վե­րաշ­խու­ժաց­ման մա­սին: Ըստ երե­ւոյ­թին, հա­կա­ռակ թէ° նիւ­թա­կան եւ թէ° բա­րո­յա­կան ստեղծ­ուած...

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- «ԱՐՄԻՆԻԸՆ ՐԻՎԻՈՒ»Ն ԿԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԷ ԿԱՅՔԷՋԸ ԵՒ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ-ԶՐՈՑՅՆԵՐ

»Ար­մինի­ըն Րի­վիու«ն ակա­դե­մա­կան պար­բե­րա­թերթ մըն է, ուր լոյս կը տես­նեն բարձր գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցող ակա­դե­մա­կան­նե­րու կող­մէ գրուած յօդ­ուած­ներ: Վեր­ջերս պար­բե­րա­թեր­թը վե­րա­նո­րո­գեց կայ­քէ­ջը ընդգր­կե­լու հա­մար նախ­կին թիւե­րու ցու­ցակ­նե­րը, որոնց մէջ են նա­եւ...

ՈՉ ԵՒՍ Է ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Վեր­ջերս, Փա­րի­զի (Ֆրան­սա) մէջ մա­հա­ցաւ Ռու­բէն (Փա­շա) Տէր Մի­նաս­եա­նի զա­ւա­կը՝ Լե­ւոն Տէր Մի­նաս­եան, որուն թաղ­ման արա­րո­ղու­թիւնը պա­տա­հե­ցաւ Օգոս­տոս 12, 2009-ին: Լե­ւոն Տէր Մի­նաս­եան, ութ­սու­նա­կան­նե­րու աւար­տին, ան­դամ էր Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յին:

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ...
Social profiles