ԽԱ­ՆԱ­ՍՈ­ՐԻ ԱՐ­ՇԱ­ՒԱՆ­ՔԻ ՆՇՈՒՄ ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:4 Minute, 37 Second

 Ա. Գ.

 

Տա­րի­նե­րու աւան­դու­թեան հա­մա­ձայն, այս տա­րի եւս Տիթ­րոյ­թի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան “Ազա­տա­մարտ“ Կո­մի­տէ­ու­թիւնը, Կի­րակի Յու­լիս 29-ին, Տիր­պորն շրջա­նին մէջ գտնուող դաշ­տին շուրջ կազ­մակեր­պեց Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­քին 115րդ տա­րե­դար­ձին նուիր­ուած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն-դաշ­տագ­նա­ցու­թիւնը: Առա­ւօտ­եան կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ, հա­յոր­դի­ներ իրենց ըն­տա­նե­նա­կան պա­րա­գա­նե­րով, ազ­գա­կան­նե­րով ու բա­րե­կամ­նե­րով սկսած էին ժա­մա­նել դաշ­տա­վայ­րը: Ակ­նե­րեւ էր փոք­րիկ­նե­րուն պա­տա­նի­նե­րուն եւ երի­տա­սարդ­նե­րուն ներ­կա­յու­թիւնը: Դաշ­տա­վայ­րը կը թնդար յե­ղա­փո­խա­կան եւ ազ­գա­յին տոհ­միկ պար եղա­նակ­նե­րու հնչո­ղու­թիւնը հպար­տու­թեան զգա­ցու­մով կը լից­քա­ւո­րէր ներ­կա­նե­րուն սրտե­րը:

Յա­ւարտ Սուրբ պա­տա­րա­գին, “Ազա­տա­մարտ“ կո­մի­տէ­ու­թեան հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­չե­լով, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ Գերշ. Տ. Անու­շա­ւան Եպկ. Դանի­էլ­եանի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, Սուրբ Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ նո­րան­շա­նակ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժպ. Տ. Հրանդ Քհնյ.Գէ­որգ­եան ժա­մա­նե­ցին դաշ­տա­վայր, ոգե­ւո­րե­լով ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թիւնը:

Ներ­կայ էր  Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի նախ­կին ան­դամ Հայկ Օշա­կան, Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան ան­դամ­ներ, “Ազա­տա­մարտ“ կո­մի­տէ­ու­թեան եւ յա­րա­կից միու­թիւն­նե­րու ան­դամ­ներ եւ մօ­տա­ւո­րա­պէս 250 հաս­նող հա­սա­րա­կու­թիւն մը:

Ճա­շի օրհ­նու­թե­նէ առաջ, Գերշ. Սրբա­զան Հայ­րը փո­խան­ցեց պատ­գամ մը: Ան ըսաւ.- “19-րդ դա­րուն հայ զար­թօն­քը իր հետ բե­րաւ նա­եւ ազա­տու­թեան զար­թօն­քը, դա­րե­րու ստրկու­թե­նէ ետք, Խա­նա­սո­րի ար­շա­ւան­քը իր յաղ­թա­նա­կով յա­տուկ տեղ մը կը գրա­ւէ հայ ժո­ղո­վուր­դի մղած ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի պատ­մու­թեան մէջ, իր խի­զա­խու­թեամբ, բա­րո­յա­կան իմաս­տով եւ իր պատ­գա­մով նոր էջ մը բա­ցաւ յա­ռաջ­կա­յին մղուող ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին: Դար մը եւ աւե­լի հայ ժո­ղո­վուր­դը Յու­լիս ամ­սու աւար­տին դաշ­տագ­նա­ցու­թեամբ կը տօ­նա­կա­տա­րէ եւ կ՛ո­գե­կո­չէ Խա­նա­սո­րի ար­շա­ւան­քին իրենց կեան­քը զո­հա­բե­րած հայ­դուկ­նե­րու ան­մեռ յի­շա­տա­կը“:

Այ­նու­հե­տեւ “Ազա­տա­մարտ. կո­մի­տէ­ու­թեան օր­ուայ պատ­գա­մը անգ­լե­րէն լե­զուով փո­խան­ցեց դաշ­տագ­նա­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բի ան­դամ` Սար­գիս Առա­քել­եան, իսկ հա­յե­րէն լե­զուով Շանթ Ժամ­կոչ­եան:

Ան ըսաւ թէ հայ ազ­գը վեց դա­րե­րու ըն­թաց­քին, ապ­րե­ցաւ Օս­ման­եան կայս­րու­թեան ստեղ­ծած ստրկու­թեան դժուա­րին պայ­ման­նե­րուն տակ:

Թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւնը քիւրտ ցե­ղե­րը կը զի­նէր ու կը քա­ջա­լե­րէր, որոնք յա­ճա­խա­կի յար­ձա­կում­նե­րով կը չար­չա­րէ­ին հայ գիւ­ղա­ցի­նե­րը` յափշ­տա­կե­լով իրենց անա­սուն­ներն ու առե­ւան­գե­լով հայ կի­նե­րը:

Ժամ­կոչ­եան աւել­ցուց թէ կան­խամ­տած­ուած, ու­սում­նա­սիր­ուած ու ծրագր­ուած զի­նուո­րա­կան, այս յատ­կան­շա­կան յաղ­թա­նա­կը ոգե­ւո­րում եւ մղիչ ուժ հան­դի­սա­ցաւ Վաս­պու­րա­կա­նի եւ շրջա­կայ գա­ւառ­նե­րու մէջ ապ­րող հա­յոր­դի­նե­րու հոգի­ին եւ մտա­ծո­ղու­թեան մէջ:

Խա­նա­սո­րի յաղ­թա­նա­կը եղաւ ազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան ինք­նա­գի­տակ­ցու­թեան, հա­ւատ­քի, վրէ­ժի ու ար­դա­րու­թեան մղիչ ուժ, կո­րով, եռանդ եւ ներշն­չու­մի աղ­բիւր մեր նո­րօ­րեայ Ար­ցախ­եան ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի յաղ­թա­նա­կին, որոնք այ­սօր, պա­հան­ջա­տի­րա­կան եր­թով պատ­րաստ են Հայ Դա­տի պայ­քա­րին հա­մար զո­հե­լու իրենց թան­կա­գին կեան­քը, եզ­րա­կա­ցուց ան:  Ապա, Անդ­րա­նիկ Գա­րա­տօլ­եան ապ­րու­մով եր­գեց Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­քին նուիր­ուած “Կար­կուտ Տե­ղաց“ը:

Այս տա­րի Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­քին նուիր­ուած դաշ­տագ­նա­ցու­թիւնը իր որա­կով եւ կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տան­քով ան­նա­խըն­թաց էր, եւ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, հոծ բազ­մու­թիւն մը ներ­կայ գտնուե­ցաւ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles