ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ.- ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆ­ՔԻ ԵՒ ՀՐԱ­ԺԵՇ­ՏԻ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ` ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ “ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱՆ“ ՀԱՍ­ՏԱ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԲԱԺ­ՆԻ ՏՆՕ­ՐԷՆ ԴՈԿՏ. ԶԱ­ՒԷՆ ԵԿԱՒ­ԵԱ­ՆԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 47 Second

Վեր­ջերս, Փա­րի­զի Մի­ջազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նա­կան ոս­տա­նի Հայ ու­սա­նող­նե­րու տան մէջ, յա­տուկ հրա­ժեշ­տի հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ի պա­տիւ դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նին, որ անց­նող տա­րեշր­ջա­նի աւար­տին, հանգստ­եան կոչ­ուե­ցաւ “Կիւլ­պէնկ­եան“ հաս­տա­տու­թեան հայ­կա­կան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թե­նէն: “Կիւլ­պէնկ­եան“ հիմ­նար­կը Փա­րի­զի ու­սա­նո­ղա­կան ոս­տա­նին մէջ կա­րե­ւոր ներդ­րում ու­նի հայ ու­սա­նող­նե­րու տան կա­պակ­ցու­թեամբ, նա­եւ Փոր­թու­գա­լի ու­սա­նո­ղա­կան տան: Հայ ու­սա­նող­նե­րու տան հա­մար տա­րե­կան 30-40 հա­զար եւ­րո­յի ներդ­րում ու­նի որ կ՛ընդգր­կէ` տան սեն­եակ­նե­րու մա­տա­կա­րա­րում, ու­սա­նող­նե­րու կրթա­թո­շակ եւ զա­նա­զան բա­րե­նո­րո­գում­նե­րու մաս­նակ­ցու­թիւն:

Հայ ու­սա­նո­ղա­կան տան ներ­կայ տնօ­րէն Սա­հակ Սուք­ի­աս­եան ամ­փոփ կէ­տե­րու մէջ ներ­կա­յա­ցուց օր­ուան պա­տուոյ հիւ­րը: Զա­ւէն Եկաւ­եան Հայ ու­սա­նո­ղա­կան տան հետ առնչ­ուած եր­կար անց­եալ մը ու­նի: 12 տա­րի­ներ շա­րու­նակ եղած է Հայ տան տնօ­րէն, որ­մէ ետք նշա­նակ­ուած է Լիզ­պո­նի “Կիւլ­պէնկ­եան“ հաս­տա­տու­թեան հայ­կա­կան բաժ­նի տնօ­րէն: Նոր պաշ­տօ­նի կոչ­ուե­լով հան­դերձ, կը մնար կապ­ուած Հայ ու­սա­նո­ղա­կան տան քա­նի որ իբ­րեւ Պօ­ղոս Նու­պար ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ի պաշ­տօ­նէ վար­չու­թեան ան­դամ էր: Խօսք առաւ նա­եւ ընդ­հա­նուր վե­րա­կա­ցու Քա­րին Քամ­պի:

Զա­ւէն Եկաւ­եան խօսք առ­նե­լով նշեց թէ հա­մալ­սա­րա­նա­կան ոս­տա­նը մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց ըլ­լա­լով‘ միջ­պե­տա­կան հա­մա­ձայ­նու­թեամբ կա­ռուց­ուած են տար­բեր ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նա­կան տու­նե­րը. Հայ ու­սա­նո­ղա­կան տու­նը կը հան­դի­սա­նայ մի­ա­կը, որ պե­տու­թիւն չու­նե­նա­լով հան­դերձ, կա­ռուց­ուած է Պօ­ղոս Նու­պար Փա­շա­յի կող­մէ: Ան շեշ­տեց թէ մի­ջազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նա­կան ոս­տա­նը ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մի­ջեւ փոխ­հաս­կա­ցո­ղու­թեան եւ հան­դուր­ժո­ղու­թեան խորհր­դա­նիշն է եւ այս­տեղ է որ զա­նա­զան պե­տու­թիւն­նե­րու, ազ­գե­րու զա­ւակ­ներ կու գան ու­սա­նե­լու եւ իրա­րու հետ բնա­կա­նօ­րէն կը հա­ղոր­դակ­ցին ու կ՛ըն­կե­րա­նան:

Նշենք թէ “Կիւլ­պէնկ­եան“ հաս­տա­տու­թեան հայ­կա­կան բաժ­նի նո­րան­շա­նակ  տնօ­րէ­նու­թեան պաշ­տօ­նը ստանձ­նած է Աստ­ղիկ Չամ­քեր­թըն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles