ՎԱՀԱՆ ԳԱՐՏԱՇԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՅՕԴՈՒԱԾԻ ՄԸ ԱՌԻԹՈՎ…

0 0
Read Time:5 Minute, 3 Second

                                                                                                                                                                                      ՏՈՔԹ. ԱՐԱ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ

 Մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ եւ բա­ւա­րա­րու­թեամբ կար­դա­ցի Արա Պապ­եա­նի յօդ­ուա­ծը, իր խօս­քե­րով՝ »դի­ման­կա­րի Փորձ«ը »Հայ­րե­նիք«ի մէջ, գրի առն­ուած Հայ Դա­տի երախ­տա­ւոր Վա­հան Գար­տաշ­եա­նի մահ­ուան 75ամ­եա­կի առի­թով:

Յօդ­ուա­ծի հե­ղի­նա­կը իր խղճա­միտ եւ հայ­րե­նա­սի­րա­կան մղու­մէ դրդուած, գրու­թեան վեր­ջա­ւո­րու­թեա­նը, ցաւ կը յայտ­նէ, որ չէ կրցած այ­ցե­լել Վա­հան Գար­տաշ­եա­նի գե­րեզ­մա­նը ըսե­լով, որ »պարզ­ուեց, որ նրա գե­րեզ­մանն ան­գամ չի պահ­պան­ուել, քա­նի որ տաս­նամ­եակ­ներ շար­ուակ այ­ցե­լու չի ու­նե­ցել«:

Եթէ յար­գե­լի պրն. Պապ­եա­նին անձ­նա­պէս ծա­նօթ ըլ­լա­յին եւ իր ազ­նիւ մտադ­րու­թեա­նը տեղ­եակ, սի­րով զինք կÿառաջ­նոր­դէի դէ­պի Գար­տաշ­եա­նի գե­րեզ­մա­նը, որուն տա­պա­նա­քա­րը ար­ժանի­օ­րէն կը կրէ զինք լա­ւա­գոյնս բնո­րո­շող »Հայ Դա­տի Ախոյ­եան փո­րագր­ուած հա­յե­րէն բա­ռե­րը:

Փոքր տա­րի­քէս, երբ Cedar Grove գե­րեզ­մա­նա­տու­նը կÿեր­թա­յի ծնող­քիս հետ այ­ցե­լե­լու մեր ըն­տա­նի­քի պա­րա­գա­նե­րու գե­րեզ­ման­նե­րը, հայրս Մի­նաս Գաբրի­էլ­եա­նը, ի շարս այ­լոց, զիս կը տա­նէր Վա­հան Գար­տաշ­եա­նի գե­րեզ­մա­նի մօտ, ըսե­լով որ պէ°տք է յի­շել եւ յար­գել այս բա­ցա­ռիկ մար­դը իր մա­տու­ցած գնա­հա­տե­լի, ան­շա­հախն­դիր ծա­ռա­յու­թեանց հա­մար: Կը յի­շեմ նոյ­նիսկ Մե­ռե­լո­ցի Օրըշ հայրս Գար­տաշ­եա­նի գե­րեզ­մա­նը օհ­նել տա­լը:

Թէ­պե­տեւ միշտ չէ, որ իր կամ Հայ Դա­տի նուիր­եալ­նե­րը կը յի­շենք, յա­մե­նայն­դէպս պրն. Պապ­եա­նը թող վստահ ըլ­լայ, որ Վա­հան Գար­տաշ­եա­նի գե­րեզ­մա­նը գո­յու­թիւն ու­նի (տե°ս կցուած լու­սան­կա­րը) եւ լաւ վի­ճա­կի մէջ է:

Ի մխի­թա­րու­թիւն բո­լո­րիս, Գար­տաշ­եա­նի ան­ժա­մա­նակ մա­հէն ետքն ալ Armenian Commute for The Independence of Armenia յանձ­նա­խում­բը եր­կար տա­րի­նե­րով ծա­ռա­յեց Հայ Դա­տի ի նպաստ տա­րուող աշ­խա­տանք­նե­րուն ու տաս­նամ­եակ­ներ առաջ իր անու­նի փո­փո­խու­թեամբ դար­ձաւ Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան Ա.Մ.Ն.ի Armenian National Commute of America-ն: Մին­չեւ Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցու­մը ANCA-ի խորհր­դա­նի­շը մեր առա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան զի­նան­շանն էր: 1991էն ետք այդ սրբա­զան զի­նան­շա­նը վե­րա­դարձ­ուե­ցաւ իր իրա­ւա­տի­րոջ՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան, փո­խա­րէ­նը որ­դեգր­ուե­ցաւ ամե­րիկ­եան եւ հայ­կա­կան դրօ­շակ­նե­րով խորհր­դա­նիշ մը: Պրն. Պապ­եա­նին եւ իր նման նա­խան­ձախն­դիր իրա°ւ հայ­րե­նա­սէր­նե­րուն կը վստա­հեց­նեմ, որ մեր ազ­գա­յին իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գոր­ծով կÿաշ­խա­տին աշ­խար­հաց­րիւ Հայ Դա­տի գրա­սեն­եակ­նե­րը՝ ար­տերկ­րի հա­յու­թեան վստա­հու­թիւնը վա­յե­լող ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեամբ եւ ազ­գա­յին այդ առա­քե­լու­թիւնը կը շա­րու­նա­կեն ան­շեղ վճռա­կա­մու­թեամբ, անե­րեր հա­ւատ­քով ու ամ­բող­ջա­կան նուի­րու­մով: Ափ­սոս, որ քա­ղա­քա­կան ճղճիմ նկա­տում­նե­րու պատ­ճա­ռով Հա­յաս­տա­նի լրատ­ուա­կան մի­ջոց­նե­րը պատ­շա­ճօ­րէն չեն ար­ձա­գան­քէր Հ.Յ.Դ.ի մաս կազ­մող Հայ Դա­տի մար­մին­նե­րու աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Հա­մա­ձայն եմ պրն. Պապ­եա­նի հետ երբ այ­սօր­ուայ Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան դժուա­րին, բարդ ու անո­րոշ վի­ճա­կի պատ­ճառ­նե­րէն մէ­կը կը վե­րագ­րէ »Հայ­րե­նիք«ի նուիր­եալ­նե­րի ու­րա­ցումն է ու կեղծ հե­րոս­նե­րի կռա­պաշ­տու­թիւնը:

Բա­ցա­ռու­թիւն­նե­րը յար­գե­լով հան­դերձ, երբ այ­սօր Հա­յաս­տա­նի ճա­կա­տա­գի­րը տնօ­րի­նող »քա­ղա­քա­կան այ­րե­րը ամէն ինչ կÿար­ժե­ւո­րեն շու­կա­յա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու չա­փա­նի­շով, երբ կը մտա­բե­րենք կաս­կա­ծե­լի ճա­նա­պարհ­նե­րով քա­ղա­քա­կան տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րու վրայ պա­տաս­խա­նա­տու դիր­քե­րու հա­սած շա­հախն­դիր կեր­պե­րը, պարզ կը դառ­նայ, որ դեռ բա­ւա­կան ժա­մա­նակ պէտք է անց­նի մին­չեւ որ ազ­գա­յին դատ, գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թիւն եւ նմա­նօ­րի­նակ ար­ժէք­ներ առաջ­նոր­դող սկզբունք­ներ դառ­նան այ­սօր­ուայ »ղե­կա­վար­նե­րուն« հա­մար: Այն ժա­մա­նակ միայն Վա­հան Գար­տաշ­եա­նի ու այլ ար­ժա­նա­ւոր­նե­րու անուն­նե­րով կը կոչ­ուին Հա­յաս­տա­նի փո­ղոց­ներն ու հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը եւ իրենց յի­շա­տակն ու վաս­տա­կը կը ծա­ռա­յեն նոր սե­րունդ­նե­րուն իբ­րեւ ներշնչ­ման աղ­բիւր եւ պայ­ծառ ու­ղե­ցոյց:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles