ՋԱՀԵՐԹ` ԴԷՊԻ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ

0 0
Read Time:6 Minute, 36 Second

Ապ­րիլ 23-ին, Երե­ւա­նի ՛՛Ֆրան­սա՛՛ի հրա­պա­րա­կէն ըն­թացք առաւ Հ.Յ.Դ. ՛՛Նի­կոլ Աղ­բալ­եան՛՛ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թեան կազ­մա­կեր­պած ջա­հեր­թը` դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ: Աւան­դա­կան դար­ձած այս ջա­հեր­թը յար­գան­քի տուրք է հայ ժո­ղո­վուր­դի մէ­կու­կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րուն նկատ­մամբ, ինչ­պէս նա­եւ պա­հանջ` հայ­կա­կան իրա­ւունք­նե­րու ձեռք­բեր­ման: Տասն­եակ հա­զա­րա­ւոր ան­ձեր մի­ա­ցան ջա­հեր­թին` եռա­գոյն­նե­րով, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը դա­տա­պար­տող եւ հա­տու­ցում պա­հան­ջող պաս­տառ­նե­րով, ինչ­պէս նա­եւ ան­մար ջա­հե­րով, հաս­տատ քայ­լե­րով ու կազ­մա­կերպ­ուած շար­քե­րով ուղղ­ուե­լով դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ:

Այս առի­թով Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եան ար­տա­սա­նած իր խօս­քին մէջ յայտ­նեց, որ ջա­հե­րով եր­թը հայ ժո­ղո­վուր­դի մի­աս­նա­կա­նու­թեան խորհր­դա­նիշն է, իսկ կրա­կը կը մարմ­նա­ւո­րէ հայ ժո­ղո­վուր­դի ոգին եւ միու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ անոր յա­ւեր­ժա­կան պայ­քա­րը:

՛՛Մենք պէտք է սոր­վինք յա­րա­բե­րիլ թուր­քին հետ, անոր հետ խօ­սիլ հա­ւա­սա­րէ հա­ւա­սար: Մենք կա­րի­քը չու­նինք թուր­քին կեղծ նե­րո­ղու­թեան, մենք իս­կա­կան հա­տու­ցում կը պա­հան­ջենք՛՛, ըսաւ Յով­հան­նիս­եան: Ան հաս­տա­տեց, որ այս ջա­հեր­թը տար­ուէ տա­րի նա­եւ տե­ղի կ՛ու­նե­նայ տար­բեր եր­կիր­նե­րու եւ քա­ղաք­նե­րու մէջ` նշե­լով, որ ամէն տա­րի աւե­լի եւս պի­տի ըն­դար­ձակ­ուի անոր շրջա­գի­ծը:

Վա­հան Յով­հան­նիս­եան ըսաւ, որ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը հա­յու­թիւնը զրկեց մար­դա­վա­յել կեանք ապ­րե­լու իրա­ւուն­քէն, իսկ Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ վի­ճա­կին ժխտա­կան կող­մը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւանք է: Բայց հայ ժո­ղո­վուր­դը պի­տի շա­րու­նա­կէ պայ­քա­րիլ` նոր կա­րե­լիու­թիւն­ներ ձեռք ձգե­լու եւ ապա­գան կեր­տե­լու հա­մար:

Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­թուր Ղա­զար­եան այս առի­թով յայ­տա­րա­րեց, որ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ջա­հեր­թին կը մաս­նակ­ցին նա­եւ Հա­յաս­տա­նի մէջ բնա­կող ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Ան ըսաւ, որ իրենք կոչ պի­տի ուղ­ղեն Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն` ՛՛գե­րեզ­մա­նե­լու հայթրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը՛՛:

՛՛Հայ երի­տա­սար­դու­թիւնը իւ­րա­քան­չիւր տար­ուան եր­թէն կը քա­ղէ դա­սեր` նպա­տակ ու­նե­նա­լով կեր­տել մի­աց­եալ Հա­յաս­տան: Ամէն տա­րի անձ­րեւ կը տե­ղայ այս օրը, սա­կայն անի­կա ոչ մէկ ձե­ւով կ՛ազ­դէ մաս­նա­կից­նե­րու թիւին վրայ՛՛, հաս­տա­տեց Ա. Ղա­զար­եան:

Նշենք, որ ջա­հեր­թեր տե­ղի ու­նե­ցան նա­եւ Հա­յաս­տա­նի 13 քա­ղաք­նե­րու մէջ:

 

ՆՇՈՒՄ` ԹԻՖ­ԼԻ­ՍԻ, ՋԱ­ՒԱԽ­ՔԻ ԵՒ ԱԽԱԼՑ­ԽԱ­ՅԻ ՄԷՋ

 

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Վրաս­տա­նի Հայ հա­մայնքի հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան, Թիֆ­լի­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ջա­հերթ մը: Ձեռ­նար­կին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին Վրաս­տա­նի Հայ­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կեդ­րո­նի,  Հայ ու­սա­նող­նե­րու միու­թեան Հայ երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան եւ Հայ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Եր­թը աւար­տե­ցաւ Վրաս­տա­նի մէջ Թուրք­իոյ դես­պա­նա­տան առ­ջեւ, ուր մաս­նա­կից­նե­րը բո­ղո­քե­ցին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գծով թրքա­կան ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ: Նոյն դես­պա­նա­տան առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ խա­ղաղ բո­ղո­քի ցոյց մը ներ­կա­յու­թեամբ վեց հա­րիւր հա­յոր­դի­նե­րու: Կար­գա­խօսն էր.- ՛՛Մենք յի­շում եւ պայ­քա­րում ենք յա­նուն ար­դա­րու­թեան՛՛:

Վրաս­տա­նի Հայ ու­սա­նող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն Աղա­ջա­նով ըսաւ.- ՛՛մենք հա­ւաք­ուած ենք, որ­պէս­զի պաշտ­պա­նենք, մեր իրա­ւունք­նե­րը եւ պայ­քա­րինք Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գծով Թուրք­իոյ վա­րած ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ՛՛: Վրաս­տա­նի Հայ հա­մայն­քի նա­խա­գահ Սամ­ուէլ Մկրտչեան յայտ­նեց թէ, Հայ Դա­տի պայ­քա­րի հո­լո­վոյ­թին մէջ իրենց գոր­ծուն­եայ մաս­նակ­ցու­թիւնը ու­նին յատ­կա­պէս երի­տա­սարդ­նե­րը եւ ըսաւ,- ՛՛Այդ է մեր ապա­գան, մեր յոյ­սը: Կը տես­նէք, թէ ինչ­պէ՛ս տրա­մադր­ուած է ժո­ղո­վուր­դը, մա­նա­ւանդ երի­տա­սար­դու­թիւնը: Ատի­կա յոյս կը ներշն­չէ, որ ժո­ղո­վուր­դը յա­ւերժ պի­տի ապ­րի, քա­նի տա­կա­ւին պատ­րաստ է պայ­քա­րե­լու իր իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար՛՛:

Նշենք թէ, ցոյ­ցին առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով մաս­նակ­ցե­ցաւ Հայ Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ Վի­րա­հա­յոց թե­մի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, ինչ­պէս նա­եւ այլ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Այս տա­րի ցոյ­ցին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին նեւ, տեղ­ւոյն եզի­տի­նե­րու հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Ջա­ւախ­քի Նի­նոծ­մին­տա շրջա­նի ՛՛Զօ­րի Զօր­եան՛՛ երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ջան­քե­րով, ջա­հերթ մը կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ: Մաս­նա­կից­նե­րը ջա­հե­րով ուղղ­ուե­ցան տեղ­ւոյն Սուրբ Սար­գիս եկե­ղե­ցի եւ յա­տուկ նա­մակ մը փո­խան­ցե­ցին շրջա­նա­յին քա­ղա­քա­պե­տու­թեան` Վրաս­տա­նի նա­խա­գահ Մի­խա­յիլ Սա­հա­կաշ­վիլի­էն խնդրե­լով ճանչ­նալ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը:

Ախալց­խա­յի մէջ,  նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ դարձ­եալ ՛՛Զօ­րի Զօր­եան՛՛ երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան, ջա­հերթ կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ դէ­պի Ախալց­խա­յի Մար­տա թա­ղի Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յու­շա­կո­թող-խաչ­քար:

Այս առի­թով մաս­նա­կից­նե­րուն անու­նով նա­մակ մը յղո­ե­ցաւ Վրաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի հա­յազ­գի ան­դամ­ներ` Ար­մե­նակ Բա­ցան­դուր­եա­նին Հեն­զել Մկոյ­եա­նին, եւ Յա­րու­թիւն Յով­հան­նիս­եա­նին: Այս նա­մա­կով անոնք ան­գամ մը եւս, կը խնդրէ­ին նշեալ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն զօ­րակ­ցու­թիւնն ու մի­ջամ­տու­թիւնը նա­խա­գահ Սա­հա­կաշ­վիլիի մօտ` ճանչ­նա­լու Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles